ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - Υποδείγματα Δικογράφων Μισθώσεων - Δικόγραφα Μισθώσεις πολιτικές Διαφορές - Όλα τα Δικόγραφα συνοδεύονται πάντοντε από Κωδικοποιημένη Νομοθεσία και Νομολογία Σχετική Με Κάθε Δικόγραφο και σας επιτρέπουν πλήρη πρόσβαση στην τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Ομίλου Ηλεκτρονικών Περιοδικών Και Υποδειγμάτων Δικογράφων του www.kwdikas.gr

 

 - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

 

 

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ 1ο

 

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ 2ο

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ)

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑTA ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (597 ΑΚ)

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (66 ΕισΝΚΠολΔ)

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΩ ΔΥΣΤΡΟΠΙΑΣ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ)

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΕΛΑΤΤΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

 

Δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές μας όλα τα υποδείγματα δικογράφων

Συμφωνίες - δεσμεύσεις - έννομη προστασία των συμβαλλομένων

Η συμφωνία για το μίσθιο

Η συμφωνία για τη χρήση του μισθίου

Η συμφωνία για τη διάρκεια της μίσθωσης

Η συμφωνία για το μίσθωμα

Βάρη και φόροι του μισθίου

Δαπάνες του μισθίου

Ενέχυρο στα εισκομισθέντα

Η παραχώρηση - υπεκμίσθωση του μισθίου

Η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης

Καταστροφή του μισθίου (600 Α.Κ.)

Θάνατος του μισθωτή

Οικογενειακή στέγη (612 Α.Κ.)

Μισθώσεις δημοσίων υπαλλήλων 613 Α.Κ.

Εκποίηση του μισθίου

Προκαταβολές μισθωμάτων άρ. 616 ΑΚ

Προκαταβολές μισθωμάτων ενυπόθηκου μισθίου άρ. 617 ΑΚ

Μισθώσεις που μεταγράφονται άρ 618 Α.Κ.

παράταση της διάρκειας της μίσθωσης

λήξη της μίσθωσης

Αναμίσθωση

Απόδοση του μισθίου

Αποζημίωση χρήσης

Η παραγραφή των αξιώσεων από τη μίσθωση

Η προβληματική εξέλιξη της μίσθωσης αθέτηση - παραβίαση μισθωτικών υποχρεώσεων

Αθέτηση Υποχρεώσεων Εκμισθωτή

Αθέτηση Υποχρεώσεων Μισθωτή

Η καταγγελία της μίσθωσης

Λόγοι καταγγελίας κατά τον ΑΚ

Καταγγελία για σπουδαίο λόγο (άρθρο 288)