ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ Δικόγραφα και Υποδείγματα που δίδουμε - Υποδείγματα Δικογράφων Πάσης Φύσεως και Πλήρως Ενημερωμένα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΕΣΗ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

 

 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
 • ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑΣ ΔΙΚΗΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Ι
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΙΙ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
 • ΚΛΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ)
 • ΚΛΗΣΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗ
 • ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Ι
 • ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΙΙ
 • ΚΟΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ
 • ΚΟΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
 • ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ
 • ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 632 ΚΠΟΛΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 936 ΚΠολΔ
 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΑΙΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΑΙΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
 • ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
 • ΕΦΕΣΗ Ι
 • ΕΦΕΣΗ ΙΙ
 • ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
 • ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
 • ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ
 • ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ
 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤ΄ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗιγμα Αίτηση παράτασης προθεσμίας για την σύνταξη και την απογραφή κληρονομιάς
 • υπόδειγμα Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής
 • υπόδειγμα Αίτηση διενέργειας ελέγχου εταιρίας ΑΕ
 • υπόδειγμα Αίτηση εισαγγελέα για υπαγωγή σε ακούσια νοσηλεία
 • υπόδειγμα Δήλωση αποποίησης κ
 • υπόδειγμα Διαγραφή Διεκδικητικής αγωγής
 • υπόδειγμα Διορισμός Ειδικού επιτρόπου
 • Διορισμός προσωρινής διοικήσεως σωματείου
 • Αίτηση έκδοσης Συναινετικού διαζυγίου
 • Επαγωγή Όρκου
 • Πρόσθετη παρέμβαση
 • Χορήγηση αδείας σύναψης γάμου ανηλίκου
 • Κλήση για ανίσχυρες συναλλαγματικές
 • Αίτηση βεβαιωτικού όρκου – παρέλευση προθεσμίας
 •  +Άδεια αποποίησης κληρονιμιάς ανηλίκου
 • Αίτηση αλλοδαπής για διαζύγιο
 • Αίτηση αναγνωρίσεως δεδικασμένου αλλοδαπής αποφάσεως για αποκήρυξη πατρότητας
 • Αίτηση αναδοχής ανηλίκου
 • Αίτηση αναγνωρίσεως αλλοδαπής απόφ. για τέλεση υιοθεσίας
 • Αίτηση αποσφράγισης ακινήτου για καθαρισμό και απογραφή κινητών πραγματάτων, κληρονομιαίων πραγμάτων
 • Αίτηση βεβαίωσης για την σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως τέκνου
 • Αίτηση βεβαίωσης σύνταξης ληξιαρχικής πράξης
 • Αίτηση αναγκαστικής κατάσχεσης δικαιώματος
 • Αναγνώριση μή κερδοσκοπικού σωματείου
 • Αντικατάσταση εκκαθαριστή στην διαδικασία της κληρονομιάς
 • Αντικατάσταση διαχειριστή σε οε εταιρία
 • Αίτηση αντικατάστασης συννεκαθαριστή
 • Αίτηση άρσης δικαστικής συμπαράστασης
 • Αίτηση για αφαίρεση άσκησης γονικής μέριμνας από τον έναν γονέα στον άλλον
 • Αίτηση για διαγραφή αβάσιμης αγωγής - βιβλία διεκδικήσεων
 • Αίτηση διορισμου εκκαθαριστών εε εταιρείας
 • Αίτηση διορισμου προσωρινής διοίκησης ΑΕ εταιρείας
 • Αίτηση διορισμού προσωρινού διακαστικού συμπαραστάτη
 • Αίτηση εγγραφής αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου
 • Αίτηση για επανεγγραφή κατακυρωτικής έκθεσης
 • Αίτηση για θέση κληρονομιάς υπό δικαστική εκκαθάριση
 • Αίτηση μεταγραφής συμβολαίου αγορά ακινήτου
 • Αίτηση για μεταγραφή
 • Αίτηση παροχής αδείας για εκποίσηση κληρονομικού μεριδίου
 • Αίτηση για παροχή άδειας εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του ανηλίκου
 • Αίτηση για παροχή άδειας εκποίησης ποσοστού επί του ακινήτου συνιδιοκτησία
 • Αίτηση για άδεια παρένθετης μητρότητας
 • Παροχή αδείας για δικαστικό συμπαραστάτη
 • Άδεια για αυτόν που ασκεί την γονική μέριμνα να κάνει διανομή της κληρονομιάς
 • Αίτηση παροχής άδειας σε δικαστικό συμπαραστάτη για την διενέργεια πράξεων
 • Αίτηση για παύση του εκκαθαριστή σε κληρονομιά
 • Πρόσκληση για το δικαίωμα του κατόχου τραπεζικής επιταγής
 • Αίτηση για πρόσκληση δικαιώματος κομιστή απολεσθέντος τίτλου αμοιβαίου κεφαλαίου
 • Αίτηση τροποποίησης καταστατικού αθλητικού σωματείου
 • Υιοθεσία - αναπλήρωση της συναίνεσης
 • Αίτηση υιοθεσίας θετού τέκνου της συζύγου
 • Αίτηση υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση
 • Αίτηση χορήγησης κληρονομομητηρίου
 • Αίτηση δημοσίευσης δημόσιας διαθήκης
 • Αίτηση διαγραφής διεκδικητικής αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων
 • Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάπτισης
 • Διορισμός ειδικού επιτρόπου - Οικογενειακό Δίκαιο
 • Αίτηση διορισμού επιτρόπου ανηλίκου και μελών - Αίτηση διορισμού μεσσεγγυούχου - Αίτηση εκκαθαριστή για την ικανοποίηση των δανειστών

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΠΟΙΑ ΑΚΟΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ – ΚΑΘΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ*
 • ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ*
 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ*
 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ*
 • ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ*
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 954 ΤΟΥ ΚΠολΔ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ*
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 933 ΤΟΥ κΠολδ*
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 933 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ*
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΟΠΗΣ*
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΟΥ*
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ*
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ*
 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ*
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 933 ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ*
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ*
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ*
 • ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘ’ΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΑΣ*

 

 

YPODEIGMATA DIKOGRAFON - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - Διοικητική Διαδικασία - ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΦΕΣΗ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - Διοικητικά υποδείγματα στα διοικητικά δικαστήρια - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

 

 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - aithsh akyrwsews - poleodomiko - sintelestis domisis υπόδειγμα αίτησης ακυρώσεως πολεοδομία - υπόδειγμα συντελεστής δόμησης
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ aithsh akyrosis
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - aithsh akurwsis iatrikes amoibes
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ aitisi akirosis - allodapos
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ) aithsh akurosis (dimosia erga) (dhmosia erga) - δημόσια έργα
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ aithsh akirwsis - dhmosioy diagonismou - dhmosiou diagonismou
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ (ΑΣΦΑΛ) aithsh anaireshs asfalistika
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ (ΦΟΡΟΛ) aitisi anaireshs forologika
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (ΣτΕ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ) aithsh anastolhs StE (Dhmosia erga)
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (ΣτΕ) aithsh anastolhs ste
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ etisi anastolis dimosios diagonismos
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣτΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ aitish asfalistikwn metrwn
 • ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ aitish therapeias
 • ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ antirrhseis gia proepilogh - Διοικητική διαδικασία
 • ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ antirrhseis_gia_apofasi_asep
 • ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΩΣ ΔΑΣΙΚΗΣ antirrhseis_kata_praksis_dasarxh_xaraktirismou_ektashs_ws_dasikhs
 • ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ enstasi poleodomia-διοικητική διαδικασία
 • ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ enstasi_akurwsis_kata_praksis_tou_genikou_logistiriou_tou_kratous
 • ΕΦΕΣΗ efesh  έφεση
 • ΕΦΕΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΙΚΑ efesh se prosfygh gia prostimo- προσφυγή διοικητική διαδικασία
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ prosfigi - αίτηση προσφυγή στην διοικητική διαδικασία στα διοικητικά δικαστήρια
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ prosfygh kata apofashs epitrophs telwneiakwn amfisvhthsewn
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - prosfygh diakhrykshs diagonismou
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - prosfigi kata ika gia prosthetes eisfores
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - prosfigi_kata_ths_ektakths eisforas
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ - prosfigi_shma_sima
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΑΔΙΚ.- prosfigh stin anathetousa arxh_arxi_prosfugh
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - dioikitiki_agogi_gia_epidoma_paidiou
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ prosfygh_ypallhloy_upalliloy - προσφυγής υπαλλήλου στα διοικητικά δικαστήρια
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ prosfugh anathetousa arxh
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ prosfygy dikigoroy kata prostimoy
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ prosfygh_forou klhronomias
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΠΔ 394/1996 prosfigi-enstasi_arthrou_15_PD_394/1996

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ....

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΩΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΎ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ στο Ευρωπαικο δικαστηριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

 • Αίτηση Ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
 • Αίτημα προς τον αιτούντα να συμπληρώσει και να διορθώσει αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
 • Προτάσεις προς τον αιτούντα για τροποποίηση αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
 • Απόφαση για απόρριψη της αίτησης για την έκδοση ευρωπαικής διαταγής 
 • Δήλωση για τις αντιρρήσεις κατά της ευρωπαικής διαταγής πληρωμής
 • Κήρυξη εκτελεστότητας
 • Και μαζί δείτε και τον Οδηγό που αφορά στην εφαρμογή της Ευρωπαικής διαταγής πληρωμής - Ο Πρακτικός Οδηγός για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαταγής Πληρωμής

ΜΙΣΘΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

 

 • ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ (ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟ kwdikas.gr) diatagh_apodosis_xrhshs_misthiou
 • ΑΓΩΓΗ - ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ agwges - misthwtikes_diafores
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ idiwtiko_sumfwnitiko_epaggelmatikis_misthwsis
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ idiwtiko_sumfwnitiko_lusews_misthwsews
 • ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ misthwthrio_sumfwnitiko
 • ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ misthwthrio_sumfwnitiko_kurias_katoikias

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1),(2) - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΝΙΚΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (1) POINIKI DIKONOMIA - ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΕΠΩΝΥΜΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΔΩ

 

 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 430 ΚΠΔ) AITISI_AKYROSIS APOFASHS
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 341 ΚΠΔ AITHSH_AKYRWSIS_DIADIKASIAS 341_KPD
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΟΙΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ_ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΚΠΔ 471 παρ. 2) EKTELESH  APOFASHS ASKHSH_ANAIRESHS
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ aitisi arsis kratisis
 • ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΔΙΚΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟIΝΗΣ eisaggeleas_anavoli ektelesis poinis
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ aitisi ston eisaggelea gia askhsh efeshs
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ aithsi_eisaggelea_diakopi_ektelesis
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ sygxoneysi_poinwn
 • ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ antirhseis_kata_ths_parastashs
 • ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ dilosi_anairesis
 • ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ekthesi anairesis
 • ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ eksodiki^dilosi
 • ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΔΙΚΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ apozhmiosi^katadikasthedos
 • ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΛΟΓΟΣ 510 παρ. 1δ
 • ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ khruksi_akurwtitas_praksis_prodikasias

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ και ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ prosfugi_kata_aporriptikis_diataksis_tou_eisaggelea_se_aithsh_anastolhs_ekteleshs -
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΚΠΔ 285) prosfugi_kata_ entalmatos_proswrinis_krathshs
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ prosfugi_kata_klhthriou_thespismatos
 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ shmeiwma_gia_ta_praktika - amfisbithsh_kathgoriwn_peri_narkwtikwn
 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ shmeiwma sunigorou gia ta praktika

 

**************************************************************************

 Για άμεση εγγραφή ή για επικοινωνία μαζί μας, πατήστε ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - SITE ΜΑΣ ΕΔΩ


Δημοσίευση του Υποδείγματος που θέλετε Δημόσια και επώνυμα εάν το επιθυμείτε - Δημοσιεύστε και εσείς το υπόδειγμα που θέλετε με όνομα και επίθετο, δημόσια εάν το επιθυμείτε

**************************************************************************

 

ΠΟΙΝΙΚΟ (2)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 

 • ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ akalupti_epitagi

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΆΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΉ

 

 • *ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ *νομολογία
 • *ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ * Νομολογία στο ευρετήριο Νομικών και Ειδικών Όρων - Όλα τα σχετικά με τις επιταγές
 • *ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 • *ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ - Όλη η σχετική Νομολογία Βρίσκετε εδώ - Εγγραφείτε τώρα και εσείς στις Νομικές και Λοιπές Υπηρεσίες μας και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα - Νομολογία και σχετική Κωδικοποιημένη Νομοθεσία, προσωπική κράτηση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής.
 • *ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ – ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
 • *ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ – ΑΡΘΡΟ 79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.5960/1933 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • *ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΑΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
 • *ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
 • *ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 • *ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

 

 • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ.....
 • ΑΠΑΤΗ apati
 • ΕΓΚΛΗΣΗ - ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ egklhsh - mhnusi_gia_klopi
 • ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ eksubrisi_dia_tou_tupou
 • ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ mhnusi_gia_upeksairesi
 • ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ, ΑΠΑΤΗ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - Υπόδειγμα
 • ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ parabiasi_ypoxrewsis_diatrofis

 

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

 

 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ dhlwsi_paraithshs_apo_to_dikografo_kai_to_dikaiwma_ths_agwghs
 • ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ aithsh_diorismou_pragmatognwmonwn
 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ aithsh synthrhtikhs eksetashs martura

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΆΦΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 • ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ agwgi_gia_katadiki_se_xrhmatiki_poini
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 938 ΚΠΟΛΔ aithsh_anastolhs_kata arthro_938 
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥ aithsh antikatastashs mesegguouxou
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ aithsh gia anatropi katasxeshs
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ aithsh eleutherwsews proswpokratoumenou
 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ anaggelia_apaithsh_se_pleistiriasmo
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 632 ΚΠΟΛΔ ΛΟΓΩ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ anakopi_arthrou_632_logw eksoflisews
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 632 ΚΠΟΛΔ ΛΟΓΩ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ anakopi arthrou
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ anakopi_kata_tou_pinaka_katataksis
 • ΑΝΑΚΟΠΗ (ΑΡΘΡΟ 954 ΠΑΡ. 4 ΚΠολΔ) anakopi
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 632 ΠΑΡ.2 ΚΠΟΛΔ aithsh anastolhs kata arthro 632
 • ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ aithsh_dienergeias_neou pleisthriasmou_me_diorthwsi_timhs_prwtis_prosforas
 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ anaggelia_apaithshs_se_plhstiriasmo_kata_etairias_upo_eidiki_ekkatharisi
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ) anakopi_kata_anagkastikis_ekteleshs
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ anakopi_kata_tou_pinaka_katataksis
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1000 ΚΠολΔ anastoli_pleistiriasmou_arthrou_1000
 • ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΤΟΥ antirrhseis_tou_proswpokratoumenou_kata_ths_fulakisews_tou
 • ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ antirrhseis_tou sullhfthentos_kata_ths_proswpikhs_krathsews
 • ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ entolh_dikhgorou_pros ton dikastiko epimelhth gia thn ektelesh proswpikhs krathsews
 • ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ entolh pros anagkastikh ektelesh
 • ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ) epitagi pros plirwmi
 • ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΗΣ) ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ katasxesi eis xeiras tritou
 • ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ (ΤΡΑΠΕΖΑΣ) katasxethrio eis xeiras tritou

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΑΠΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

 

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ anagnwrisi dikaiouxwn
 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ kathorismos oristikis timis monados
 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ kathorismos proswrinis timis monados
 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ) protaseis - antaitisi sti diadikasia apallotriwsewn
 • ΑΙΤΗΣΗ ΆΡΘΡΟΥ 21 Ν. 2882/2001 – ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ aithsh arthrou 21 N. 2882/2001 - gia apeutheias oristiko prosdiorismo monados apallotriwsis sto efeteio
 • ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ aithsh kathorismou timis proswrinis monadas apallotriwsis

  

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 • ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ adeia ekpoihshs kinhtwn
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ (ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ) aithsh gia eksaleipsi upothikis (antidikia)
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ (ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ) aithsh eksaleipsie proshmeiwshs upothikis
 • ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ anaklisi apofasis kai arshs ths egguodosias
 • ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ anaklhsh apofasis kai eksaleipseis proshmeiwshs upothikis
 • ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ anaklhsh apofashs kai eksaleipsis suntiritikis katasxeshs
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ anakopi kata protokollou kathorismou apozhmiwsews
 • ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ anaprosarmogi proswrinis diatrofis anilikou teknou
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ anastoli dieksagwgis dhmosioy diagonismoy
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΚΥΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ anastoli ektelesis akyris apofasis swmateioy
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ antikastasi asfalistikoy metroy me eggyodosia
 • ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ aksiwseis kata prosbolea diakritikwn gnwrismatwn
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ apagoreusi praksewn athemitou diagwnismou
 • ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΑΞΕΩΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ DOMAIN NAME ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) arsi prosbolis kai paraleipsi praksews (kataxwrisi domain name sto diadiktuo)
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ diadikasia asfalistikwn metrwn - apokatastasi pragmatognomwna
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΑΝΤΟΣ diadikasia asfalistikwn metrwn - apokatastasi ptwseusantos
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ diadikasia asfalistikwn metrwn - dieksagwgi suntiritikis apodeiksews
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ diadikasia asfalistikwn metrwn - kataptosi egguodosias
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ diadikasia asfalistikwn metrwn - prostasia proswpikothtas
 • ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ dienergeia neou pleisthriasmou
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ dikastiki mesegguhsh kinhtwn
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ diorismos proswrinou epikoinou pragmatos
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ diorismos proswrinwn ekkatharistwn
 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ (ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ) eggrafi proshmeiwshs upothikis
 • ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ epideiksi eggrafwn
 • ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ metoikisi suzugou 
 • ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ paraleipsh antagwnistikis praksis
 • ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ paroxi egguodosias
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ periorimos eggrafeishs proshmeiwsews upothikis
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ proswrini epidikasi apaithsews
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ proswrini epidikasi diatrofis
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ proswrini epimeleia kai gia thn proswrini diatrofi teknou
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι proswrini rythmisi katastasews I
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΙ proswrini rythmisi katastasews II
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΜΗΣ proswrini rythmisi nomis
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ proswrini summetoxi se anoixto diagwnismo
 • ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ sunthritiki katasxesi
 • ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥ sunthritiki katasxesi kai diorismos mesegguouxou
 • ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ sunthritiki katasxesi ploiou
 • ΣΦΡΑΓΙΣΗ sfragish

 

 Για άμεση εγγραφή ή για επικοινωνία μαζί μας, πατήστε ΕΔΩ

Δείτε Αναλυτικά τί παρέχουμε ΕΔΩ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΕΠΩΝΥΜΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΔΩ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ και ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - τροχαίο Ατύχημα όλα τα παρακάτω υποδείγματα - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

 

 • ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ agwgi apozhmiwshs gia ulikes zhmies kai traumatismo
 • ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΕΖΟΥ agwgi apozhmiwshs logw traumatismou anhlikou pezou
 • ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΑ agwgi apozhmiwshs logw traumatismou apo prosththenta
 • ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΗ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ agwgh apozhmeiwshs logw traumatismoy podilati apo lewforeio
 • ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΙΑ - ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ - ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩN aksiwseis gia noshlia - apothtikh zhmia - sterisi upiresiwn
 • ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ aksiwsi apozhmiwsews gia mellontiki zhmia
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ apozhmiwsi gia sterhsh diatrofis
 • ΖΗΜΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ zhmia eksaitias blabhs tou swmatos i' tis ugeias
 • ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ
 • ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ
 • ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΥΠΟΔΕΓΙΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΔΙΔΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ

 

 • ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ agwgi akurwsis apofasews swmateiou
 • ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ agwgi akurwsis dikaiopraksias
 • ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ agwgi prosbolis proswpikothtas dia tou tupou
 • ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡ. 57 Α.Κ.) agwgi prostasia proswpikothtas
 • ΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ agwgi prosfugi kata apofasews swmateiou gia apoboli melous tou
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΖΩΟ apozhmiwsi gia prosboli proswpikothtas apo katoikidio zwo
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ diadikastika eggrafa - endika mesa

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ στις πολιτικές διαφορές - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -

Κατεβείτε προς τα κάτω

 

 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • diatagi apodosis mishtiou kai misthomaton
 • Διαταγή απόδοσης μισθίου
 • Διαταγή απόδοσης μισθωμάτων
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
 • ΑΚΥΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΤΗΣ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
 • Απόφαση αναγνωριστική
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ
 • ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ
 • ΕΠΙΤΑΓΗ 1ο

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΆΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΉ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ

 

 • *ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ *νομολογία
 • *ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ * Νομολογία στο ευρετήριο Νομικών και Ειδικών Όρων - Όλα τα σχετικά με τις επιταγές
 • *ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 • *ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ - Όλη η σχετική Νομολογία Βρίσκετε εδώ - Εγγραφείτε τώρα και εσείς στις Νομικές και Λοιπές Υπηρεσίες μας και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα - Νομολογία και σχετική Κωδικοποιημένη Νομοθεσία, προσωπική κράτηση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής.
 • *ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ – ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
 • *ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ – ΑΡΘΡΟ 79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.5960/1933 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • *ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΑΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
 • *ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
 • *ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 • *ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ......

 • ΕΠΙΤΑΓΗ 2ο
 • Αγωγή αποζημίωσης ακάλυπτης επιταγής από αδικοπραξία
 • Αίτηση για έκδοση διαταγης πληρωμης από επιταγη
 • aitisi gia ekdosi diataghs plhromis epitagi
 • Αποφαση διαταγης πληρωμης  επιταγης
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Αιτηση – αποφαση διαταγης Πληρωμής από επιταγη κατά μετατροπη σε χρεωστικο ομολογο
 • Αίτηςη από επιταγη κατά μετατροπη σε χρεωςστικο ομολογο
 • ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
 • ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 • ΟΜΟΛΟΓΟ ΑΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ  ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (διαταγή πληρωμής)
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ - ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΔΩ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ aithsh apo timologia epi pistwsei
 • ΑΚΥΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΤΗΣ akuri sunallagmatiki - tritegguhths
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ anagnwrisi xreous
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ anagnwristikh apofasi
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ apofasi kathorismou apozhmiwsews
 • ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ekdosi diatagis plirwmis apo misthwthrio
 • ΕΠΙΤΑΓΗ I EPITAGI I
 • ΕΠΙΤΑΓΗΙΙ EPITAGH_II
 • ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ epitages pros ektelesi
 • ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ epitagi pros ekousia summorfwsi - kataboli
 • ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ epitagi pros ekousia summorfosi apodosi - kataboli
 • ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 1 epitagi pros ektelesi
 • ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2 epitagh pros ektelesh
 • ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 3 epitagi pros ektelesi
 • ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΔΑΝΕΙΟΥ epitagi trapezas kata ofeileth daneiou
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ) perilipsi eggrafis epitagis (katasxesi)
 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ kataboli koinoxristwn
 • ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ (ΑΝΟΙΚΤΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ kataloipo allhloxreou (anoiktou) logariasmou
 • ΟΜΟΛΟΓΟ - ΑΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΤΗΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ  omologo axartsimandi sinallagmatiki
 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ pistwtiki karta
 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ PISTOTIKH KARTA_ME EGGIHSH
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ piniki ritra logo parakratisis misthiou
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ simbolaiografiko egrafo
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ sinalagmatiki
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ sinalagmatiki se sinalagma
 • ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΑΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥdiatagi plirwmis gia kataboli diatrofis basei idiotikou simfwnitikou
 • ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ(ΑΕΗΕΠΕ) ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ(ΒΑΣΕΙΤΩΝΑΡ. 71ΑΚΚΑΙ914ΑΚ) diatagi plirwmis kata fisikou proswpou - nomimouekproswpou (AE i' EPE) pou ekdidei akalipti epitagi
 • ΑΚΥΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΤΗΣ akuri sinalagmatiki kai tritegguitis
 • ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ekdosi diatagis plirwmis apo to misthwtirio
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ aitisi ekdosews diatagis pliromis 
 • ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΚΛΗΣΗ, ΕΠΙΤΑΓΗΠΡΟΣΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ, ΚΛΠ) dikonomikes prakseis
 • ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ katasxetirio se trapeza gia tin katasxesi posou apo trapezikes katatheseis
 • ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ katasxetirio se ergodoti gia tin katasxesi misthou gia apaitiseis diatrofis
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ) paraggelia pros epidosi agogis polimelous protodikeiou (me klisi se apopeira simbibastikis epilisisdiaforas)
 • ΚΛΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ klisi - gnwstopoiisi eksetasi martirwn
 • ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ aitisi kai klisi sinexisi dieksagwgis apodeiksewn
 • ΑΙΤΗΣΗ- ΚΛΗΣΗΜΕΤ'ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ aitisi klisi gia metapodeiksi sizitisi
 • ΑΙΤΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗΣ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑΣ ΔΙΚΗΣ aitisi klisi epanaleipsis diakopeisas dikis
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ - ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ anakoinwsi dikis - prosepiklisi se anagkastiki parembasi - parempiptousa agogi
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ dilwsi paraitisis apo dikografo agwgis
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ dilosi paraitisi apo dikografi agogis kai apo to dikaioma
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (242 ΠΑΡ. 2 ΚΠΟΛΔ) dilosi parastasis
 • ΚΛΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ klisi mataitheisas sizitisis
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΥΣ anagnoristiki xreous
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ anagnoristiki apofasi
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ apofasi kathorismos apozhmioseos
 • ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ekdosi diatagis pliromis apo misthotirio
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ sinalagmatiki sinalagma

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

                                                                       ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΕΠΩΝΥΜΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΔΩ

 

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ adeia apopoiisis klironomias anilikou
ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ adeia ekpoiisis akinitou anilikou
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΟY aitisi aposfragisis kai apografis klironomiaiou
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ aitisi gia metagrafi simbolaiou
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3869/2010) aitisi gia ti rithmisi iperxreomenwn fisikwn proswpwn
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ aitisi dikastikis bebaiwsis gegonotos
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ aitisi diorthwsis ktimatologikis eggrafis
ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ aitisi kiriksis titlwn anisxirwn
ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ aitisi peri ekdosews klironomitiriou
ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ aitisi rithmisis ofeilwb uperxrewmenwn noikokuriwn
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΛΟΓΩ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ) ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ aitisi adeias metabibasis (logw gonikwn paroxwn) se dikastiko simparastati
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ aitisi anagnwrisis idrisis swmateiou
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ aitisi gia xorigisi adeias dianomis se dikastiko simparastati
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ aitisi dimosieusis diathikis kai kiriksi autis kirias
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ aitisi dikastikis bebaiwsis gegonotos
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ aitisi diakastikis simparastasis
ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ aitisi kiriksis titlwn anisxirwn
ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ aitisi peri ekdosews klironomitiriou
ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ aitisi tropopoiisis katastatikou swmateiou
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ aitisi gia tin kiriksi se ptoxeusi
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΤΩΧΟΥ aitisi apokatastasis ptwxou
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ aitisi gia tin epidikasi proswrinis antimisthias sindikou
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ  (ΑΡΘΡΟΥ 99 Ν. 3588/2007) - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ aitisi ipagwgis se diadikasia sundialagis - upodeigma simfwnias sinalagis kai sxetika eksodika eggrafa
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ gnwmodotisi epoptkou sumbouliou
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ dimosieusi diathikis kai kiriksi autis kirias
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ idiotiko simfonitiko rithmisis epimeleias - epikoinonias me ta tekna
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ protaseis aitountos ti dikastiki simparastasi
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ protaseis aitountos tin adeia dianomis
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ protaseis aitountos tin adeia metabibasis
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ protaseis aitountos tin kiriksi titlwn anisxirwn
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ protaseis anagnorisis idrisis swmateiou
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ protaseis dimosieusis diathikis kai kiriksi kirias
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ protaseis tropoiisis katastatikou swmateiou
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ anaggelia ptwxeutikis apaitisis
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ amoibi epitropou
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ anagnwrisi dedikasmenou allodapis apofasis
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ Η ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΩΓΗ ΟΡΚΟΥ
ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΑΦΑΝΕΙΑ
ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΓΑΜΟΥ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ - Δικόγραφα Πτώχευσης - Τα πάντα για την πτώχευση και με νομολογιακό υλικό, καθώς και κωδικοποιημένη νομοθεσία

 

 • Αίτηση για την κήρυξη σε πτώχευση
 • Αίτηση αποκατάστασης πτωχού
 • Αίτηση για την επιδίκαση προσωρινής αντιμισθίας συνδίκου
 • Αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής  (άρθρου 99 Ν. 3588/2007) - Υπόδειγμα Συμφωνίας Συνδιαλλαγής και σχετικά εξώδικα έγγραφα
 • Αναγγελία πτωχευτικής απαίτησης

 

 

ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ - ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΗ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΔΩ

 Δημοσίευση του Υποδείγματος που θέλετε Δημόσια και επώνυμα εάν το επιθυμείτε

 • Υπόδειγμα Αγωγής Αδικαιολόγητου πλουτισμού

Νομολογία και κωδικοποιημένη Νομοθεσία - Τα συνοδευτικά για την σύνταξη του υποδείγματος δικογράφου που ψάχνετε

ΟΛΗ Η ΧΡΗΣΙΜΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ, ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΟ ΡΥΘΜΟ

 1. *ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΑΚΥΡΩΤΗΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 2. *ΕΠΕΚΤΣΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
 3. *ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗς ΟΙΚΟΔΟΜΗς - ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
 4. *ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ
 5. *ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
 6. *ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ
 7. *ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΤΗ
 8. *ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 9. *ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Μεταβίβαση κυριότητας)
 10. *ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (Δικονομία)
 11. *ΕΝΝΟΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 12. *ΙΑΤΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
 13. *ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ
 14. *ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 15. *ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
 16. *ΕΝΝΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΝΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Αδικαιολόγητο Πλουτισμό
 17. *Δεδικασμένο Διαδικαστικών Προϋποθέσεων
 18. *Κανόνες Αναγκαστικού Δικαίου - Υποδείγματα Χρηματιστηρίου Αθηνών
 19. *ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
 20. *ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΟΤΕ ΝΟΕΙΤΑΙ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ - ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ - ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

συνέχεια Υποδειγμάτων.....

 

 • Αγωγή ικανοποίησης ηθικής βλάβης λόγω προσβολής προσωπικότητας (εγκατάλειψη εγκύου & συκοφαντική δυσφήμιση)
 • Αγωγή ικανοποίησης ηθικής βλάβης λόγω προσβολής προσωπικότητας (εξύβριση)
 • Αγωγή (αδικαιολόγητου πλουτισμού) επιστροφής προκαταβολής για αγορά ακινήτου που δόθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό
 • Αγωγή αποζημίωσης λόγω αποκλειστικής χρήσης συνιδιόκτητου ακινήτου από έναν μόνο συγκύριο
 • Αγωγή ασφαλιστικού συμβούλου / πράκτορα για είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλίστρων
 • Αγωγή & Προτάσεις καταβολής εμπορικής οφειλής από τιμολόγια (Ειρηνοδικείο)
 • ADIKAIOLOGITOS_PLOUTISMOS_LIXI_AITIAS
 • ADIKOPRAXIA_ANHLIKOU_YPO_EPOPTEIA
 • ADIKOPRAXIA_PROSTHTHEDOS
 • ADIKOPRAXIES_AGOGI_APOZIMIOSEOS
 • AGOGH_XRHSIDANEIOY
 • AGOGI_APOZHMIOSEOS_KATA_KATOXOU_ZOOU
 • AITIA_POU_DEN_EPAKOLOUTHISE I
 • AITIA_POU_DEN_EPAKOLOUTHISE_II
 • APODOSI_DANEIOU
 • APOZHMIOSH_GIA_ZHMIA_APO_PTOSI_KTISMATOS
 • AXIOSI_APOZHMIOSIS_GIA_MELLONTIKI_ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ_MELONTIKI_APOKATASTASI
 • AXIOSI_KATABOLHS_MESITIKIS_AMOIVIS
 • ERGOLABOS
 • KATABOLH_TIMHMATOS_POLHSEOS
 • Αγωγή απόδοσης παρακαταθήκης με επικουρικές βάσεις (άρ. 822 ΑΚ)
 • Αγωγή - καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως
 • Αγωγή αδικοπραξίας
 • Αγωγή απόδοσης δανείου
 • Αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας
 • Οφειλή από τιμολόγια
 • Αγωγή αποζημίωσης για παράβαση εταιρικών υποχρεώσεων ΟΕ
 • αγωγη αποζημιωσης για μη έγκαιρη εκτέλεση έργου
 • Προτάσεις αγωγης αποζημιωσης για μη έγκαιρη εκτέλεση έργου
 • Λήξη Αιτίας Αδικαιολόγητου πλουτισμού
 • Αδικοπραξία ανηλίκου που βρίσκεται υπό εποτεία
 • Αδικοπραξίεςαγωγήαποζημιώσεως
 • Αγωγήχρησιδανείου
 • ΑπόδοσηΔανείου
 • Αποζημίωσηγιαζημίααπόπτώσηκτίσματος
 • Αξίωσηαποζημιώσεωςγιαμελλοντικήαποκατάσταση
 • Αξιώσειςκαταβολήςμεσιτικήςαμοιβής
 • Εργολάβος
 • ΚαταβολήΤιμήματοςπωλήσεως
 • Όχληση
 • Αγωγή απόδοσης παρακαταθήκης με επικουρικές 822 ΑΚ
 • Αγωγή καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως
 • Αγωγή αδικοπραξίας

 

 

 

 Δημοσίευση του Υποδείγματος που θέλετε Δημόσια και επώνυμα εάν το επιθυμείτε

ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

 • Διαταγή πληρωμής λόγω απλήρωτης επιταγής
 • Αγωγή αποζημίωσης - αδικοπραξία - ακάλυπτη επιταγής
 • Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή
 • Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή 2
 • Αίτηση και Απόφαση διαταγής πληρωμής από επιταγή κατά μετατροπή σε χρεωστικό ομόλογο
 • Απόφαση διαταγής πληρωμής από επιταγή
 • Απόφαση διαταγής πληρωμής από επιταγή 2

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΆΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΉ

 

 • *ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ *νομολογία
 • *ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ * Νομολογία στο ευρετήριο Νομικών και Ειδικών Όρων - Όλα τα σχετικά με τις επιταγές
 • *ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 • *ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ - Όλη η σχετική Νομολογία Βρίσκετε εδώ - Εγγραφείτε τώρα και εσείς στις Νομικές και Λοιπές Υπηρεσίες μας και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα - Νομολογία και σχετική Κωδικοποιημένη Νομοθεσία, προσωπική κράτηση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής.
 • *ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ – ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
 • *ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ – ΑΡΘΡΟ 79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν.5960/1933 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • *ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΑΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
 • *ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
 • *ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

*ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - YPODEGMATA DIKOGRAFON ERGATIKON DIAFORON

 

 • Αγωγή (εργατική) για καθυστερούμενες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης ναυτικού
 • Αίτηση ασφ. μέτρων για την προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων - Καθυστερούμενων αποδοχών και αποζημίωσης ναυτικού
 • Αγωγή για την καταβολή δικηγορικής αμοιβής (Διαδικασία άρθρων 677-681 Κ.Πολ.Δικ.)
 • Αγωγή (εργατική) για καθυστερούμενες αποδοχές, παράνομες υπερωρίες, υπερεργασία, επιδόματα νυκτός - αργιών κλπ υπαλλήλου
 • Αγωγή εργατική για παράνομες υπερωρίες, εργασία Σαββάτου και Κυριακών και αναλογίες επιδομάτων εορτών και επιδόματος αδείας
 • Αγωγή για την καταβολή δικηγορικής αμοιβής 2
 • AKYRH_SYMVASH_ERGASIAS
 • AKYRI_APOLISI
 • ANAGELIA_APOLYSYS
 • ANAGELIA_APOXORHSHS
 • APOZHMIOSH_LOGO_APOLYSHS
 • DHLOSH_ATYXHMATOS
 • EPIDIKASI_MISTHON
 • GNOSTOPIHSH_SYMVASHS
 • KATAGELIA_
 • KATAGELIA_EMISTHIS_EDOLIS_DIKIGOROU
 • KATAGELIA_SYMBASHS
 • KATAVOLI_MISTHON_YPERIMERIAS
 • MERIKH_APASXOLHSH
 • OIKEIOTHELHS_APOXORHSH
 • SINDIKALISTIKO_STELEXOS
 • SYMBASH_EK_PERITROPHS
 • SYMBASH_ORISMENOU_XRONOU
 • SYMVASH_THYROROU
 • SYNOLIKOS_XRONOS_APASXOLHSHSdoc
 • ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 • Αγωγή καταβολής αποζημίωσης για απροειδοποίητη καταγγελία
 • Προτάσεις εναγομένου καταβ αποζημίωσης απροειδοποίητη καταγγελία
 • Προτάσεις ενάγοντος καταβολής αποζημίωσης απροειδοποίητη καταγγελία

 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - YPODEIGMATA GIA ERGATIKO ATYXHMA

 

 • Αγωγή καταβολής αποζημίωσης (ηθικής βλάβης) για εργατικό ατύχημα
 • Προτάσεις εναγομένου εργατικό ατύχημα
 • Προτάσεις ενάγοντος εργατικό ατύχημα

 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - YPODEIGMATA KAI PROTASEIS GIA APODOXES APO YPERORIES - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΔΩ

Δημοσίευση του Υποδείγματος που θέλετε Δημόσια και επώνυμα εάν το επιθυμείτε

 

 • Αγωγή καταβολής αποδοχών υπερεργασίας
 • Προτάσεις εναγομένου αγ αποδ υπερεργασίας
 • Προτάσεις ενάγοντος αγ αποδ υπερεργασίας
 • ΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘ ΥΠΕΡΗΜ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 • Αγωγή καταβ μισθ υπερημερ καταχρηστική καταγγελία
 • Προτάσεις εναγομένου καταβ μισθ υπερημ καταχρηστική καταγγελία
 • Προτάσεις ενάγουσας καταβ μισθ υπερημερ καταχρηστική καταγγελία

 

ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ  - ΑΓΩΓΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

 

 • Αγωγή οφειλόμενης εργασίας
 • Προτάσεις εναγομένου αγωγ οφειλομ εργασίας
 • Προτάσεις ενάγοντος αγωγ οφειλομ εργασίας

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - YPODEIGMATA DIKOGRAFON ETAIRIKA KAI KATASTATIKA

 

 •  Αγωγή λύσης ομόρρυθμης εταιρείας (άρ. 259 νόμου 4072/2012)
 •  Αγωγή αποβολής εταίρου ομόρρυθμης εταιρείας (άρ. 263 νόμου 4072/2012)
 •  Καταστατικό Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
 •  Καταστατικό προμηθευτικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης
 •  Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας για την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο
 •  Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ - νόμου 4072/2012)

 

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - KATASTATIKA DIKOGRAFA AE

 

 • Αγωγή Ακύρωσης Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης Α.Ε
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης και εκκαθάρισης Ομορρύθμου Εταιρείας (διαλυτικό)
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών
 • Υποδείγματα Μεταβίβασης Ονομαστικών Μετοχών Α.Ε. μη εισηγμένης στο Χ.Α.Α.
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομορρύθμου Εταιρείας

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - DIKOGRAFO GIA IKE - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΙΚΕ

 • Υπόδειγμα καταστατικού ΙΚΕ
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΩΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • Τροποποίηση καταστατικού ομορρύθμου εταιρείας
 • EYROPAIKOS_OMILOS_OIKONOMIKOU_SKOPOU_EOOS
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
 • ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΕ ΣΕ ΕΕ
 • ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΡΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (σωματείο κοινωνικών σκοπών)
 • ΣΥΣΤ ΙΔΙΟΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ IME EΠE
 • ΣΥΣΤΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ ΧΑΡΑΚΤ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΕ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό μίσθωσης επαγγελματικής στέγης
 • Ιδιωτικο Συμφωνητικο συμβασης ανεξαρτητων υπηρεσιων
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους και εξόφλησης χρέους από συναλλαγματικές
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό πώλησης αγροτικού αυτοκινήτου από τον πατέρα στον γιο
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό πώλησης ΙΧ αυτοκινήτο
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών προπονητή σε αθλητικό σωματείο
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό - προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου και πληρωμής προκαταβολής
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό χρησιδανείου ακινήτου
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής μίσθωσης
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υπεκμίσθωσης
 • Λύση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Υπεκμίσθωσης
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό - μισθωτήριο κατοικίας
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγρομίσθωσης
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό εξωδίκου συμβιβασμού
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης αποκλειστικής άδειας χρήσης εμπορικού σήματος
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης εργολαβίας
 • Υπόδειγμα σύμβασης παραγωγής προϊόντων για λογαριασμό τρίτου private label
 • FRANCHISING ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 • ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
 • ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ
 • ΙΔ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΕ ΣΕ ΕΕdoc
 • ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ FACTORING
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ FORFAITING
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΝ PRIVATE_LABEL
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ KNOW_HOW
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΜΦΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
 • Εξώδικη επίλυση διαφοράς
 • Εξώδικη επίλυση διαφοράς2
 • Μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης
 • μισθωτήριο κατοικίας
 • μισθωτήριο κατοικίας2
 • Ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα
 • Συμφωνητικό Δανείου
 • τροποποίηση - παράταση επαγγελματικής μίσθωσης
 • Σύμβαση Εξοπλισμού
 • Σύμβαση εξοπλισμού για μικρές προμήθειες
 • Σύμβαση εκτέλεσης έργου
 • Σύμβαση συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Σύμβαση υπηρεσιών Γενικά

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Δημοσίευση του Υποδείγματος που θέλετε Δημόσια και επώνυμα εάν το επιθυμείτε

 

 • Αίτηση αναγνώρισης σωματείου
 • Καταστατικό σωματείου
 • Πρακτικό ίδρυσης σωματείου και εκλογής προσωρινής διοίκησης
 • Αίτηση τροποποίησης καταστατικού σωματείου 1
 • Αίτηση τροποποίησης καταστατικού σωματείου 2
 • AGOGI_AKIROSEOS_APOFASEOS_G_S_SOMATEIOU
 • AGOGI_MELOUS_SOMATEIOU
 • DIORISMOS_EKKATHARISTON_SOMATEIOU
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΕ
 • Επαγγελματικό Σωματείο - Συνδικαλιστική οργάνωση Ν. 281/1914 & 1264/1982

 

                    Ίδρυση Α' Βαθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης -  Καταστατικό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων - υποδείγματα δικογράφων συνδικαλιστικών οργανώσεων - Πλήρης κάλυψη κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης με δυνατότητα δημοσίευσης των πληροφοριών της και υποστήριξης αυτών, πλην των υποδειγματων

 • Αίτηση εγγραφής μέλους
 • αίτησης αναγνώρισης προς δικαστήριο
 • Πρακτικού ίδρυσης
 • Πρακτικού προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου
 • Αίτηση προς το δικαστήριο έγκρισης τροποποίησης καταστατικού
 • Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού
 • Δείγμα Καταστατικού Α΄βάθμιας Οργάνωσης (1)
 • Δείγμα Καταστατικού Α'βάθμιας Οργάνωσης (2)
 • Δείγμα Καταστατικού Β΄βάθμιας Οργάνωσης
 • Διαβιβαστικό έγγραφο στις υπερκείμενες οργανώσεις
 • Καταστατικό Γ.Σ.Ε.Ε
 • απόφασης ΓΣ για τροποποίηση καταστατικού

                       Εκλογές Συνδικαλιστικής Οργάνωσης - Υποδείγματα-αιτήσεις-βεβαιώσεις-πιστοποιητικά συνδικαλιστικής οργάνωσης και εκλογών

 • Αίτηση διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου
 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Βεβαίωση δικαστικού για τους αντιπροσώπους στις β΄βαθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • Πιστοποιητικό μη προσβολής των εκλογών
 • Πρόκληση μελών
 • δήλωση
 • διαβιβαστικού εγγράφου δικαιολογητικών μετά από εκλογές
 • διαβιβαστικού εγγράφου στη ΓΣΕΕ
 • πρακτικού ΔΣ για τη συγκρότηση σε σώμα
 • πρακτικού εκλογής εφορευτικής επιτροπής
 • υπεύθυνης δήλωσης για το κύρος των εκλογών

                        Γενική Συνεύλεση  - Λειτουργία Συνδικαλιστικής Οργάνωσης - Προυπολογισμός-απολογισμος-ισολογισμος-διαβιβαστικο συνδικαλιστικης οργανωσης

 • Απολογισμού - Ισολογισμού
 • Προϋπολογισμού
 • πρακτικού γενικής συνέλευσης
 • πρόσκλησης Δ.Σ. για την ετήσια γενική συνέλευση
 • διαβιβαστικού εγγράφου στη Γ.Σ.Ε.Ε
 • πρακτικού γενικής συνέλευσης για εγγραφή Αβάθμιας συνδ. οργάν. σε δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΥΠΟΔΕΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

 • Συμφωνίες - δεσμεύσεις - έννομη προστασία των συμβαλλομένων
 • Η συμφωνία για το μίσθιο
 • Η συμφωνία για τη χρήση του μισθίου
 • Η συμφωνία για τη διάρκεια της μίσθωσης
 • Η συμφωνία για το μίσθωμα
 • Βάρη και φόροι του μισθίου
 • Δαπάνες του μισθίου
 • Ενέχυρο στα εισκομισθέντα
 • Η παραχώρηση - υπεκμίσθωση του μισθίου
 • Η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης
 • Καταστροφή του μισθίου (600 Α.Κ.)
 • Θάνατος του μισθωτή
 • Οικογενειακή στέγη (612 Α.Κ.)
 • Μισθώσεις δημοσίων υπαλλήλων 613 Α.Κ.
 • Εκποίηση του μισθίου
 • Προκαταβολές μισθωμάτων άρ. 616 ΑΚ
 • Προκαταβολές μισθωμάτων ενυπόθηκου μισθίου άρ. 617 ΑΚ
 • Μισθώσεις που μεταγράφονται άρ 618 Α.Κ.
 • παράταση της διάρκειας της μίσθωσης
 • λήξη της μίσθωσης
 • Αναμίσθωση
 • Απόδοση του μισθίου
 • Αποζημίωση χρήσης
 • Η παραγραφή των αξιώσεων από τη μίσθωση
 • Η προβληματική εξέλιξη της μίσθωσης αθέτηση - παραβίαση μισθωτικών υποχρεώσεων
 • Αθέτηση Υποχρεώσεων Εκμισθωτή
 • Αθέτηση Υποχρεώσεων Μισθωτή
 • Η καταγγελία της μίσθωσης
 • Λόγοι καταγγελίας κατά τον ΑΚ
 • Καταγγελία για σπουδαίο λόγο (άρθρο 288)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

  • Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα -άρθρο 64 του ν.4172/2013
 • Αρχείο excel για Δήλωση απόδοσης φόρου μερισμάτων για το έτος 2014
 • Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα
 • Η εφαρμογή που σαςε παραθέτω δεν είναι κλειδωμένη και διαχειρίζεται
 • Οριστική δήλωση με τα ποσά φόρου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν
 • ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ που Υποβάλλεται σε (2) αντίτυπα
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014
 • ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
 • Έντυπα Φ01-043 και Φ01-044
 • Ειδικό ενημερωτικό δελτίο δήλωσης φορολογία εισοδήματος οικ.ετους 2014
 • ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
 • Έντυπο Ε9 οικ. έτους 2014
 • ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝπου υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014.
 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • Έντυπο Ε20-TAXIS οικ. έτους 2014
 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΕκκαθάρισης των ποσών φόρου, που οφείλονται σε εισόδημα
 • ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΟ.Ε., Ε.Ε., ΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΦΑΝΩΝ
 • Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ΜΗ
 • Έντυπο Φ-01-013 οικ. έτους 2014 Νομικά πρόσωπα
 • Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Έντυπο Φ-01-010 οικ. έτους 2014 Νομικά πρόσωπα
 • Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκ
 • Βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις
 • Βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις οικ. έτους 2014
 • Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα
 • Βεβαίωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα οικ. έτους 2014
 • Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων
 • Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων οικ. έτους 2014 - Έντυπο Φ - 01.042

 

Για να μεταβείτε στο περιοδικό 'Επιθεώρηση Αστικού Δικαίου' πατήστε Αστικό Δίκαιο Νομοθεσία και Νομολογία

Για να μεταβείτε στο Περιοδικό 'Ενημέρωση Εμπορικού Δικαίου' πατήστε Εμπορικό Δίκαιο Νομοθεσία και Νομολογία

Για να μεταβείτε στο Περιοδικό που αφορά στο Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης πατήστε Εφοριακή επιθεώρηση, ή πιο αναλυτικά για τα Εργασιακά θέματα και δίαφορα θέματα γύρω από την απασχόληση, πατήστε 'Εργατικό Δίκαιο Νομοθεσία και Νομολογία'

Για να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, για δείτε πώς μπορείτε να διαφημίσετε εύκολα και με πολύ χαμηλό κοστολόγιο την επιχείρησή σας, πατήστε Θέλω να διαφημίσω την επιχείρησή μου

Για να μεταβείτε στα λοιπά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ πατήστε Υποδείγματα Δικογράφων Πάσης Φύσεως έτος 2014

 

Όλα τα Δικόγραφα της συλλογής μας, υπάρχουν σε αρχείο word και είναι πλήρως επεξεργάσιμα

Υιοθεσία τέκνου: Απαγορεύει σύμφωνα με το άρθρο 1566 του Αστικού Κώδικα κάθε μορφής επικοινωνίας με του ανηλίκου τέκνου με τους φυσικούς του γονείς.

Έχουν το δικαίωμα μέχρι του συγκεκριμένου σημείου που προβλέπει ο νομοθέτης, οι γονείς που δεν έχουν την επιμέλεια με το ανήλικο τέκνο, να κάνουν δώρα σε αυτό σαν εκδήλωση της αγάπης τους (Βλέπε τα Υποδείγματα δικογράφων της συλλογής μας στις οικογενειακές διαφορές)

Η Νομολογία είναι σαφής όπως επίσης και ο Νομοθέτης, δεν έχει κανένα δικαίωμα ο γονιός στον οποίο δεν ανήκει η επιμέλεια, να παρεμβαίνει καθ οιονδήποτε τρόπο στην ανατροφή του παιδιού του, αλλά ούτε και να ασκήσει έλεγχο στον άλλον γονέα που διαθέτει την επιμέλεια.

Όλα τα Δικόγραφα Οικογενειακού δικαίου, θα σας δώσουν τις απαντήσεις που ζητάτε, εύκολα και γρήγορα διότι συνοδεύονται πάντοτε από κωδικοποιημένη Νομοθεσία καθώς και Νομολογία, σχετική με όλα τα ζητήματα, όπως και αυτά που ορίζουν την Οικογενειακή επιμέλεια και όλα τα παρελκόμενα αυτής.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ γονιών για το δικαίωμα της επικοινωνίας με το ανήλικο

Η συνέχεια επί των δικαστηρίων – Η δίκη θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα ρυθμίζοντάς τα, όταν οι γονείς δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, όταν δεν συμφωνούν μεταξύ τους

Τα παραπάνω αποτελούν έναν σύντομο σχολιασμό για το πώς μπαίνουν τα όρια..σε απλά ελληνικά

Η πλήρης ανάλυση απαντάται μέσω των υποδειγματων δικογραφων καθως και από το περιοδικο ‘Επιθεώρηση Αστικού Δικαίου’

Υποδείγματα αιτήσεως επικοινωνίας με το τέκνο – απόσπασμα

Από το γάμο μας αυτό αποκτήσαμε στις τάδε ενα τεκνο, τον τάδε  ηλικίας οκτώ ετών. Αρχικά υπέμενε ο σύζυγος τον προκλητικό νευρικό χαρακτήρα της συζύγου του για χάρη του γιού τους και πρότεινε στη σύζυγό μου να εξετάσει μία διαφορετική συμπεριφορά ώστε να μην λυθεί ο γάμος τους. Η καθ’ ής όμως εξακολουθούσε να έχει αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα κλονισμού της συζυγικής τους σχέσης. Μετά από πληθώρα συζητήσεων απεφασίσθη να λυθεί ο γάμος τους με διαζύγιο συναινετικό……Η σύζυγος κατά την διάρκεια των συζητήσεων, έκανε αίτηση στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την οποία ζητούσε την αποχώρησή μου από την συζυγική μας κατοικία και να λάβει την προσωρινή επιμέλεια του γιου μας

 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1520 ΤΟΥ ΑΚ: Το δικαίωμα της επικοινωνίας με το τέκνο που ορίζει το δικαστήριο και μόνον το δικαστήριο για το συμφέρον του παιδιού.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα και όλα τα σχετικά με την νομολογία και νομοθεσία υποδειγματα δικογραφων
Ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον του τέκνου και ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά που διαπίστωσε το δικαστήριο;

Σαφώς κάθε ανήλικος εξετάζεται από ειδικούς, που κρίνουν με την επιστήμη της παιδο-ψυχιατρικής και το δικαστήριο καλώς ή κακώς δέχεται και σαν επιστήμη την ψυχολογία και έτσι κρίνεται σε μεγάλο βαθμό ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον για το τέκνο.

Το δικαστήριο επίσης κρίνει και αποφασίζει πόσες ημέρες και ώρες την εβδομάδα έχει δικαίωμα προσωπικής επαφής με το τέκνο ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού.

Το δικαίωμα του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου είναι το δικαίωμα που δεν μπορεί παρά να ασκηθεί από τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια και μόνον.

 

Όλη η ανάλυση του οικογενειακού δικαίου καλύπτεται από εμάς και τους συναδέλφους δικηγόρους και συμβούλους μας.

Καλύπτουμε ολόκληρο το φάσμα της Νομικής επιστήμης με τα μέσα που επιτρέπει η νομολογία όλων των δικαστηρίων για όλες τις διαδικασίες υποδειγματων δικογραφων με την Νομοθεσία που τρέχει και σας την δίδουμε κωδικοποιημένη, ενώ σας εξοπλίζουμε με πάσης φύσεως δικόγραφα.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

 • Αίτηση για πιστοποιητικό μη άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά διαταγής πληρωμής
 • Αίτηση για πιστοποιητικό μη άσκησης ενδίκων μέσων-pdf
 • Αίτηση για πιστοποιητικό μη θέσεως σε μερική ή ολική δικαστική συμπαράσταση-pdf
 • Αίτηση για πιστοποιητικό μη κατάθεσης αγωγής αφαίρεσης της επιμέλειας-pdf
 • Αίτηση για πιστοποιητικό μη λύσεως γάμου-pdf
 • Αίτηση για πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης-μη αποποίησης-μη εκκρεμοδικίας-pdf
 • Αίτηση για πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως-περί μη συνδιαλλαγής-pdf

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

 • Δικαιολογητικά ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ-word
 • Διάταξη κληρονομητηρίου με διαθήκη-word
 • Διάταξη κληρονομητηρίου εξ αδιαθέτου-word
 • Αίτηση ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ διαθήκης-μη αποποίησης κληρονομιάς-word
 • Σχετικά εγγραφής και τροποπoίησης σωματείου-word
 • ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΙΟΥ-word
 • Αίτηση της μή άσκησης ενδίκων μέσων κατά απόφασης Ειρηνοδικείου
 • Αίτηση μη ανάκλησης - τροποποίησης κληρονομητηρίου-word
 • Πιστοποιητικό περί μή δημοσίευσης διαθήκης-word
 • Πιστοποιητικό μή αποποίησης Kληρονομιάς Ειρηνοδικείου-word
 • Πιστοποιητικό μη αποποισησης όταν ο θάνατος είναι πριν τη 01.3.2013-word
 • Πιστοποιητικό μη άσκησης ένδικου βοηθήματος κατα Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου
 • Πιστοποιητικό μη ανάκλησης τροποποιησης και κύρηξης ανισχυρου Κληρονομητηρίου
 • Εκθεση Αποδοχής της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής
 • Εκθεση αποποίησης της κληρονομιάς
 • Διάταξη κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης σε κύρια

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ- ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Χρηστικές Πληροφορίες Διαδικασιών εκούσιας δικαιοδοσίας-word

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ • 'Ενσταση κατά πίνακα ΑΣΕΠ
 • Αγωγή στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο από υπάλληλο του Υπουργείου με αίτημα την καταβολή του οικογενειακου επιδοματος
 • Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά ανώνυμης εταιρείας
 • Προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ ΙΚΑ
 • 'Ενσταση ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών κατ' απόφασης της Επιτροπής Δημοσίων
 • 'Ενσταση και συμπληρωματικοί λόγοι ένστασης κατ' απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεσμεύεται έκταση
 • 'Ενσταση κατ' απόφασης επιτροπής συντάξεων IKA
 • 'Ενσταση προς την Πολεοδομία κατά του κτηματολογικου πινακα για την πραξη εφαρμογης του σχεδιου πολεως για σωστη οριοθετηση του οικοπεδου
 • 'Ενσταση στην επιτροπή εντάσεων του Ο.Α.Ε.Δ. - ΟΑΕΔ
 • Aίτηση ακυρώσεως κατά παραλείψεως οφειλόμενης ενέργειας της διοικήσεως στο Διοικητικό Εφετείο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
 • Aίτηση ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου για την αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζημιώσεως
 • Αίτηση ανακλήσεως ενώπιον της κατ'αρθρο 52 Επιτροπής του ΣτΕ
 • Αίτηση ακυρώσεως Δήμου στο ΣτΕ κατά σιωπηρής άρνησης του Υπουργού
 • Αίτηση αναιρέσεως στο ΣτΕ για τέλη επί κοινοχρηστων χώρων
 • Αίτηση αναστολής εκτέλεσης στο ΣτΕ κατά πράξης συλλογου καθηγητων λυκειου
 • Αίτηση αναστολής στο  τριμελες διοικητικο κατά αποφάσεως του Λιμεναρχείου για την παρονη κατασκευη σε παραλία
 • Αίτηση εξέτασης μαρτύρων στο διοικητικό πρωτοδικείο
 • Αίτηση θεραπείας κατά ΠΕΠΑΕ
 • Αίτηση στο Γραμματέα του ΣτΕ
 • Αναγνωριστική αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για οφειλές ΤΕΒΕ
 • Αγωγή στο διοικητικό πρωτοδικείο για επίδομα παραγωγικότητας
 • Διοικητική Προσφυγή για προσβολή πράξης
 • Διοικητική προσφυγή για νοσοκομειακό επίδομα στους οδηγους ασθενοφορων
 • Εξουσιοδοτηση δικηγορου για την αιτηση αναστολης ενωπιον του πρωτοδικειου διοικ.
 • Εξουσιοδότηση για την υποστήριξη έφεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο
 • Παραίτηση από δικόγραφο εκκρεμούσης αίτησης ακυρώσεων ενώπιον του ΣτΕ συμβουλιου της επικρατειας
 • Προσφυγή ανώνυμης εταιρείας κατά αποφάσεως νομάρχ
 • Προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για την ακύρωση καταλογιστικής πράξης Τελωνείου που επέβαλε πολλαπλό τέλος για τελωνειακή παράβαση
 • Εξώδικη Δήλωση προς τράπεζα για ακύρωση έκδοσης πιστωτικής κάρτας λόγω πλάνης
 • Εξώδικη δήλωση επίσχεσης εργασίας
 • Εξώδικο κατά του εργολάβου πολυκατοικιας από αγοραστές των διαμερισμάτων πολυκατοικίας
 • Κατασχετήριο επίδοση στην εργοδότρια εταιρία του συζύγου για οφειλή από διατροφές
 • Εξώδικη δήλωση προς το Υπουργείο και εξώδικο κατά του υπουργού
 • Εξώδικη δήλωση – εξώδικο σε μισθωτή για καταβολή μισθωμάτων
 • Εξώδικη δήλωση προς/κατά εργαζόμενο/εργαζομένου σε ΕΠΕ από την ίδια εταιρία ΕΠΕ με την οποία γνωστοποιείται στον εργαζόμενο η κατάθεση της αποζημίωσης του λόγω της άρνησης υπογραφής του έντυπο της επιθεώρησης εργασίας
 • Εξώδικη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 662Α του Νόμου 2479/97

 

'Oχληση του άρθρου 662 Α' Κ.Πολ.Δ για την καταβολή των μισθωμάτων που πρέπει να γίνει μετά την επίδοση του εκμισθωτή. Αν έχει γίνει ήδη τότε δεν υπάρχει η θετική προϋπόθεση....ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πληρωμή των οφειλομένων μισθωμάτων- Εδώ, ακριβώς σε αυτό το σημείο δημιουργούνται προβλήματα στη διάταξη αυτού του εδαφίου, καθώς δεν γίνεται καμιά διευκρίνιση για το τι εννοεί ο νομοθέτης με τη λέξη μισθώματα.

Αρχικά θα πρέπει να επιλυθεί το ζήτημα αν θα πρέπει να καταβληθούν μόνο τα μισθώματα που αναφέρονται στην όχληση ή και τα μισθώματα που έγιναν ληξιπρόθεσμα μετά την επίδοση της όχλησης.

Π.χ.: Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος Μαρτίου 1997. Δήλη ημέρα η 2/3/1997. Επιδίδεται η όχληση στις 26/3/1997. Ο μισθωτής καταβάλει στις 25/4/1997. Πρέπει να καταβάλει και το μίσθωμα Απριλίου 1997, το οποίο είχε δήλη ημέρα την 2/4/1997;

Στη διατύπωση των δύο διατάξεων υπάρχει μια σαφής διαφορά και ποια είναι αυτή; Σύμφωνα με την νέα διάταξη του β' εδαφίου του άρθρου 662 Α' λείπει η λέξη “ληξιπρόθεσμα”. Αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε διαφορετική λύση και συνεπώς ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μόνο τα αναφερόμενα στην όχληση μισθώματα ή ακόμα πιο σωστά τα μέχρι την επίδοση της όχλησης ληξιπρόθεσμα μισθώματα (οφειλές).

 

Περαιτέρω στην ερμηνεία θα πρέπει κατά βάση να ακολουθήσουμε την ερμηνεία που δόθηκε στην αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 661 Κ.Πολ.Δ., την οποία και προφανώς θα είχε κατά νου ο νομοθέτης.

Έτσι στα μισθώματα συμπεριλαμβάνονται και συνεπώς πρέπει μέσα στο μήνα να καταβληθούν πραγματικά και όχι ρηματικά και τα παρεπόμενα του μισθώματος ποσά, δηλαδή χαρτόσημο, ΦΠΑ, συμπληρωματικός φόρος, τέλος υπέρ ΔΕΥΑ, τόκοι μισθωμάτων, αλλά και δαπάνες κοινοχρήστων, ύδατος, ηλεκτρικού, τηλεφώνου, αποχέτευσης κλπ αν υπάρχει σχετική συμφωνία.

 

γ) Έξοδα όχλησης, δικαστικά έξοδα. Σε αντίθεση με τους δύο συγγενείς τρόπους εδώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την καταβολή των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο εκμισθωτής και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή τους, ενώ εξάλλου θέμα δικαστικών εξόδων δεν τίθεται.

Συνεπώς, αν ο μισθωτής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επίδοση της όχλησης καταβάλει τα μέχρι την επίδοση της όχλησης ληξιπρόθεσμα μισθώματα και τα παρεπόμενα ποσά τους, ο εκμισθωτής στερείται το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου.

Αν το κάνει θα αποκρουσθεί είτε με την ανακοπή του άρθρου 662 ΣΤ' είτε με τις ανακοπές της εκτελεστικής διαδικασίας.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

 • Εξώδικη δήλωση επίσχεση εργασίας δικόγραφο
 • Εξωδικη Δηλωση συμβαση μισθωσης
 • Εξώδικη διαμαρτυρια με καταγγελια μισθωσης – μη καταβολή μισθωματων
 • Εξώδικη δήλωση – καταγγελια της συμβασης εργασιας λογω υπαιξαιρεσης χρηματων από τον υπαλληλο εταιριας

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΕΝΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

 

 • Την προθεσμία και όλες τις προθεσμίες μπορείτε να τις βρείτε σε κάθε σελίδα του www.kwdikas.grστην δεξιά στήλη ή πατήστε>>> ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ.
 •  
 • Η προθεσμία για την κατάθεση δικογράφου Ενδικοφανούς προσφυγής - Ενδικοφανής Προσφυγή λήγει 30 (Τριάντα ημέρες μετά ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Εφόσον παρέλθει η ημερομηνία αυτή δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία περαιτέρω ενέργεια
 • Οδηγίες: Η τυφλή «βίβλος» για κάθε Δικηγόρο και όχι μόνον – Οι οδηγίες για την άσκηση Ενδικοφανούς προσφυγής προυποθέτει τα ακόλουθα…(Μόνον για συνδρομητές)

 

Γίνε μέλος της οικογένειάς μας και ΕΣΥ - ΓΙΝΕ συνδρομητής μας τώρα - Μάθετε λεπτομέρειες εδώ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΔΙΑΘΗΚΕΣ

 

 • ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
 • ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ
 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
 • ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

1γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ – bebaiosidimosieusisdiathikisstonsymvolaiografo
 • ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑ
 • ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

2α. ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ – Για την πλήρη πρόσβασή σας σε όλο Το Νομολογιακό περιεχόμενο μας, από το 1990 έως και τώρα, καθώς και σε όλο το υλικό σχολιάζουσας Νομολογίας και Δικαστικών αποφάσεων μέσω της κωδικοποιημένης Νομοθεσίας και πρόσβαση δωρεάν για τους συνδρομητές μας στα πάσης φύσεως υποδείγματα πατήστε εδώ

 

 • ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

 

3α. ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ…Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 • ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 • ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ
 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

4α.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ….

 

 • Ακούσια νοσηλεία
 • Διορισμός επιτρόπου ανηλίκου
 • Υιοθεσία
 • Προσωρινή διαταγή επιτρόπου ανηλίκου
 • Άδεια ανηλίκου
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Κήρυξη Αφάνειας
 • Αφαίρεση γονικής μέριμνας
 • Παρένθετη μητρότητα
 • Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας
 • Γενικό αντικείμενο με καθού
 • Γενικό αντικείμενο χωρίς καθού
 • Σχέδιο διαταγής για την αναγνώριση σωματείου
 • Σχέδιο αίτησης για την τροποποίηση σωματείου προς έκδοση διαταγής
 • Σχέδιο διαταγής για την τροποποίηση καταστατικού σωματείου
 • Σχέδιο διάταξης κληρονομητηρίου εξ αδιαθέτου κληρονομίας συζύγου και τέκνων
 • Σχέδιο - νομικό έγγραφο πράξης κήρυξης κυρίας - sxedio praksis kiriksis diathikis se kyria

Δείτε μία προσφορά υποδειγμάτων δικογράφων εδώ για ότι σας ενδιαφέρει

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Τα Υποδείγματα Δικογράφων της συλλογής μας έφτασαν τις 2.000 (Δύο χιλιάδες) ΠΔΕΟΝ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ - SITE ΜΑΣ ΕΔΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 211 405 77 67 και 6945261828