ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ETAIRIES KEFALAIOYXIKES - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ                    

 

 

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και καταστατικό ΙΚΕ

Συμφωνητικό Μετατροπής Ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ

Καταστατικό ΙΚΕ

Καταστατικό ΙΚΕ με εγγυητικές εισφορές

Καταστατικό μονοπρόσωπης ΙΚΕ

Ιδιωτικό συμφωνητικό αλλαγής διαχειριστή ΙΚΕ, τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ Σύμφωνα με τον 4072/2012

Ιδιωτικό συμφωνητικό αποχώρησης εταίρου από ΙΚΕ

Ιδιωτικό συμφωνητικό μετατροπής ΙΚΕ σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μεριδίων - μετοχών σε ΙΚΕ

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων της ΙΚΕ με την επωνυμία ……τάδε……….. και τροποποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρίας.

Καταστατικό μονοπρόσωπης ΙΚΕ προερχόμενη από μετατροπή Ατομικής επιχειρήσεως.

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και καταστατικό ΙΚΕ

Εντολή των ιδρυτών προς την ΥΜΣ για την σύσταση της ΙΚΕ (Το υπόδειγμα πατάει πάνω στην ΚΥΑ Κ1 – 1084/24.5.2012)

Ανακοίνωση της σύστασης της ΙΚΕ προς το ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση της σύστασης ΙΚΕ και των στοιχείων των εταίρων στον ΟΑΕΕ

Ανακοίνωση της σύστασης ΙΚΕ στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ

Υπόδειγμα πρακτικού (απόφασης) της συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για συμμετοχή σε υπό σύσταση νέα ΕΠΕ και παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης

Υπόδειγμα πρακτικού απόφασης Διοικητικού συμβουλίου ΑΕ για συμμετοχή σε υπό σύσταση ΕΠΕ και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο των ιδρυτών της ΚΥΑ Κ1-802/23.3.2011

Υπόδειγμα μισθωτηρίου έδρας της ΕΠΕ με μισθωτές τους ιδρυτές της – Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης

Υπόδειγμα παραχωρητηρίου έδρας ΕΠΕ άνευ ανταλλάγματος

Υπόδειγμα ρήτρας ελέγχου διαχείρισης ΕΠΕ – Δικαίωμα ελέγχου διαχείρισης

Υπόδειγμα αίτησης στην Διαδικασία της εκουσίας Διακαιοδοσίας – κλήση διαχειριστή και αντικατάσταση αυτού

Υπόδειγμα ρήτρας με έναν διαχειριστή

Υπόδειγμα ρητρών με πολλούς διαχειριστές

Υπόδειγμα ρήτρας με εξουσίες διαχειριστού περιοριζόμενες από την Συνέλευση των Εταίρων.

Υπόδειγμα ρήτρας με από κοινού δράση των περισσοτέρων διαχειριστών

Υπόδειγμα ρήτρας με δράση κάθε διαχειριστού μεμονωμένα

Υπόδειγμα ρήτρας με αόριστη διάρκεια θητείας διαχειριστού

Υπόδειγμα ρήτρας με ορισμένη διάρκεια θητείας διαχειριστού

Υπόδειγμα πρακτικού συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης αγοράς ακινήτου, εφόσον ο διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού αυτής με καταστατική ρήτρα.

Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης ως προς την σύμβαση δανείου εφόσον ο διαχειριστής δεν έχει σχετική εξουσία από το καταστατικό λόγω περιορισμού με καταστατική ρήτρα.

Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για λήψη απόφασης προσημείωσης ακινήτου, εφόσον ο διαχειριστής περιορίζεται από την καταστατική ρήτρα.

Υπόδειγμα πρακτικού Συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο διαχειριστής έχει περιορισμό με την καταστατική ρήτρα.

Υπόδειγμα πρακτικού διαχειριστών για λήψη απόφασης σύγκλησης της Συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ

Υπόδειγμα πρακτικού λήψης απόφασης συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση διαχειριστού ορισθέντος για ορισμένο χρόνο.

Υπόδειγμα πρακτικού καθολικής αυτόκλητης Συνέλευσης ΕΠΕ

Υπόδειγμα παρακτικού καθολικής μή αυτόκλητης συνέλευσης ΕΠΕ όπου και συζητήθηκαν θέματα και εκτός ημερησίας διάταξης.

Υπόδειγμα πρακτικού συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ σε περίπτωση στέρησης δικαιώματος ψήφου εταίρου ΕΠΕ κατ’ άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 3190/1955

Υπόδειγμα πρακτικού συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για τροποποίηση διάταξης του καταστατικού και κωδικοποίηση μετά την τροποποίηση

Υπόδειγμα Αίτησης αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ λόγω μη καταβολής συμπληρωματικών εισφορών κατά το άρθρο 37 του Ν.3190/1955

Υπόδειγμα ρήτρας παρεπομένων παροχών σε καταστατικό ΕΠΕ

Υπόδειγμα δήλωσης εξόδου εταίρου ΕΠΕ βάσει του άρθρου 39 του Νόμου 3190/1955

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης εταίρων για αύξηση κεφαλαίου ΕΠΕ

Υπόδειγμα στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων – διαδικασία μείωσης κεφαλαίου

Υπόδειγμα Απόφασης της συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ περί απόρριψης της πρότασης έγερσης εταιρικής αγωγής

Υπόδειγμα υποβολής προς την συνέλευση των Εταίρων ΕΠΕ αίτησης σύγκλησης συνέλευσης για λήψη απόφασης άσκησης εταιρικής αγωγής από την ΕΠΕ κατά διαχειριστή

-Ανάλυση για την μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ και ΕΠΕ-

Υπόδειγμα καταστατικού ρητρών περιορισμού ή απαγόρευσης μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ

Υποδείγμα καταστατικού ρητρών απαγόρευσης μεταβίβασης

Υπόδειγμα αίτησης εξόδου εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρο 33 παρ. 2 εδ. α’ Ν.3190/1955

Υπόδειγμα αίτησης εταίρου κατά της ΕΠΕ για παροχή πληροφόρησης και εξέτασης βιβλίων και εγγράφων ΕΠΕ

Υπόδειγμα αίτησης εταίρου ή εταίρων ΕΠΕ που εκπροσωπούν το 5% του κεφαλαίου προς τους διαχειριστές για σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης – Αίτηση σύγκλησης έκτακτης συνέλευσης εταίρων.

Υπόδειγμα πρόσκλησης για σύγκληση συνέλευσης από τη μειοψηφία του 5% του κεφαλαίου της ΕΠΕ μετά από την έκδοση δικαστικής απόφασης παροχής σχετικής άδειας

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για παροχή άδειας ενέργειας ανταγωνιστικών πράξεων.

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για παροχή άδειας συμμετοχής σε άλλη προσωπική εταιρεία με τον ίδιο σκοπό

Υπόδειγμα απόφασης για σχηματισμό προαιρετικού ή έκτακτου αποθεματικού στην ΕΠΕ

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ για μεταφορά έδρας εντός της ελληνικής επικράτειας.

Υπόδειγμα απόφασης μεταφοράς έδρας ελληνικής ΕΠΕ στην αλλοδαπή

Υπόδειγμα πρακτικού συνέλευσης μονοπρόσωπης ΕΠΕ προσυπογραφόμενου από συμβολαιογράφο

Υπόδειγμα καταστατικού μονοπρόσωπης ΕΠΕ

Υπόδειγμα απόφασης ΓΣ ΑΕ για μετατροπή αυτής σε ΕΠΕ

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ

Υπόδειγμα συγκατάθεσης δανειστή προσωπικής εταιρείας στη μετατροπή αυτής σε ΕΠΕ

Υπόδειγμα αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για ανάκληση εκκαθαριστή ΕΠΕ και ορισμό προσωρινού εκκαθαριστή με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση εκκαθαριστή ΕΠΕ και ορισμό νέου εκκαθαριστή.

Υπόδειγμα αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για ανάκληση εκκαθαριστή ΕΠΕ.

Υπόδειγμα απόφασης της συνέλευσης των Εταίρων ΕΠΕ για ανάκληση εκκαθαριστή.

Υπόδειγμα απόφασης συνέλευσης εταίρων ΕΠΕ για ορισμό εκκαθαριστών

Υπόδειγμα σύστασης ΟΕ ορισμένου χρόνου

Υπόδειγμα σύστασης ΟΕ αορίστου χρόνου

Υπόδειγμα σύστασης ΟΕ με εισφορά σε είδος

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αντικατάστασης διακριτικού τίτλου

Υπόδειγμα τροποποίησης επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, σκοπού, διάρκειας κλπ – Κωδικοποίηση του καταστατικού

Υπόδειγμα τροποποίησης επέκτασης σκοπού και αλλαγής έδρας

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αποχώρησης εταίρου       

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω πρόσληψης νέου εταίρου 

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω πρόσληψης νέου εταίρου και αύξησης κεφαλαίου 

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αύξησης κεφαλαίου          

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω παράτασης διάρκειας και αύξησης κεφαλαίου      

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μεταφοράς έδρας και αλλαγής στη διαχείριση      

Υπόδειγμα δήλωσης ανακοίνωσης θανάτου εταίρου          

 

Υπόδειγμα καταγγελίας Ο.Ε.         

Υπόδειγμα λύσης Ο.Ε. με απόφαση των εταίρων  

Υπόδειγμα τροποποίησης ως προς τη λύση Ο.Ε.

Υπόδειγμα αναβίωσης (επαναλειτουργίας) Ο.Ε. - Κωδικοποίηση καταστατικού      

Υπόδειγμα σύστασης Ε.Ε. ορισμένου χρόνου        

Υπόδειγμα σύστασης Ε.Ε. αορίστου χρόνου          

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αποχώρησης εταίρου και πρόσληψης νέου εταίρου          

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μεταβίβασης εταιρικής ιδιότητας και μερίδας        

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μεταφοράς έδρας 

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω παράτασης διάρκειας και αύξησης κεφαλαίου      

Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μετατροπής ετερορρύθμων σε ομόρρυθμα μέλη και της Ε.Ε. σε Ο.Ε.     

Υπόδειγμα τροποποίησης επωνυμίας   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΟΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΜΕ) (ΕΠΕ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Ε.Π.Ε. ΑΠΟ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΕ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.- ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (Ε.Ο.Ο.Σ.)

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΛΥΣΗ Ο.Ε. - Ε.Ε.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (ΟΣ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΡΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΜΕ ΕΠΕ)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ο.Ε.

 


Έγγραφα σύστασης εταιρείας.


Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας


Σύσταση Ετερόρρυθμης Εταιρείας


Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας


Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης


Έγγραφα σύστασης άλλων εταιρειών - σωματείων.


Σύσταση Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα


Σύσταση Αφανούς Εταιρείας


Σύσταση Δικηγορικής Εταιρείας


Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας ΙΜΕ ΕΠΕ


Σύσταση Υπερακτίας Εταιρείας


Σύσταση Κοινοπραξίας


Σύσταση Επαγγελματικού Σωματείου


Έγγραφα & καταστατικά συνεταιρισμών - σωματείων - ιδρυμάτων - επιτροπών.


Καταστατικό Αγροτικού Συνεταιρισμού


Καταστατικό Αθλητικού Σωματείου


Καταστατικό Οικοδομικού Συνεταιρισμού


Καταστατικό Συλλόγου Γυναικών


Έντυπο Οργανισμού Ιδρύματος


Έντυπο Οργανισμού Υποτελούς Ιδρύματος


Έντυπο Συγκρότησης Ερανικής Επιτροπής 


Έγγραφα μετατροπών & τροποποιήσεων εταιρειών.


Έντυπο μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.


Έντυπο μετατροπής Ο.Ε. σε Ε.Ε.


Έντυπο τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.


Έντυπο μεταβίβασης μεριδίων & τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.


Έντυπο μεταβίβασης μετοχών:


Υποδείγματα Μισθωτηρίων.


Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Κατοικίας


Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Καταστήματος

 

Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Αγροτεμαχίου


Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης Αυτοκινήτων


Έντυπα μισθωτικών περιπτώσεων.


Απόδοση μισθίου για ανοικοδόμηση: 


Απόδσοη μισθίου για κακή χρήση


Απόδοση μισθίου λόγω καθυστέρησης κοινοχρήστων


Απόδοση μισθίου και καταβολής μισθώματος


Απόδοση μισθίου και καταβολής μισθώματος 


Απόσοδη μισθίου λόγω λήξεως μίσθωσης: 


Απόδοση χρήσης μίσθωσης αγροτικού κτήματος


Απόδοση μισθίου λόγω ανεπίτρεπτης παραχώρησης χρήση


Απόδοση μισθίου λόγω απαγορευμένης υπομίσθωσης


Απόδοση μισθίου λόγω ιδιοχρήσης


Απόδοση μισθίου κατά δημοσίου


Απόδοση μισθίου λύση μίσθωσης αορίστου χρόνου


Έγγραφα ακάλυπτων επιταγών.

 


Έντυπο απόφασης διαταγής πληρωμής από επιταγή


Έντυπο διαταγής για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή


Έντυπο αγωγή αποζημίωσης αδικοπραξίας ακάλυπτης επιταγής


Έντυπο αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή


Έντυπο αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή

Δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές μας όλα τα υποδείγματα δικογράφων