ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

                                                ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ

                                                 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

                                                    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΠΛΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ-ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

                                                            ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

ΦΠΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΦΠΑ-ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΒΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΤΕ Η ΑΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ-ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Η ΛΥΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛΠ (Τμ. Β2 Πολιτικό)

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΚΑΔ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

                                                      ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

                                                                              ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 195/2013 ΤΟΥ ΝΣΚ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

                                                                                              ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ