ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΠΛΟΙΑ-ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ,ΕΙΣΦΟΡΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

                                              ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

                                               ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

                                                            ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

                                                           ΧΡΗΣΗ Η ΜΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

                                                           ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

 

ΦΠΑ: ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ


ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ 1136/15.6.2011

                                                                          EETHΔΕ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

                                                                                         ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΞΙ

ΤΑΜΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

 

ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις

                                                                                                  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-«Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 24/2013Δυνατότητα αναδρομικής αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του Καποδιστριακού Δήμου Ψυχικού μετά την έκδοση των υπ'αριθμ. 2019 και 2020/2012 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και της υπ' αριθμ. 465/2012 γνωμοδοτήσεως της Ολομελείας του ΝΣΚ και ειδικότερα, αν η αναπροσαρμογή δύναται να χωρήσει αναδρομικά από 1-3-2007 για όλα τα ακίνητα του Δήμου Ψυχικού ή μόνο για τα ακίνητα στα οποία αφορούσαν οι υπουργικές αποφάσεις που ακυρώθηκαν με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

                                Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 72/2013-Σύμβαση εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου – Επιστροφή ποσών Φ.Π.Α. – Εγκυρότητα

                                Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 475/2012