ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Όταν με την αίτηση ακύρωσης αμφισβητείται η νομιμότητα πράξεων που προηγήθηκαν της διοικητικής σύμβασης, η δίκη δεν στερείται του αντικειμένου της ως εκ του ότι η σύμβαση έχει ήδη καταρτισθεί ή και έχει εκτελεσθεί. Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και μοτοσυκλετών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Κρίση ότι νομίμως απορρίφθηκε η τεχνική προσφορά της αιτούσας εταιρίας (Αντίθετη μειοψηφία). – ΣτΕ 83/2010* (Τμήμα Β’)

Πρόεδρος: Ε. Γαλανός
Εισηγητής: Β. Καλαντζή
Δικηγόροι: Θ. Καζάκος

(…)
3. Επειδή, όταν με την αίτηση ακύρωσης αμφισβητείται παραδεκτώς, όπως εν προκειμένω, η νομιμότητα πράξεων που προηγήθηκαν της διοικητικής σύμβασης, η δίκη δεν στερείται του αντικειμένου της ως εκ του ότι η σύμβαση έχει ήδη καταρτισθεί ή και έχει εκτελεσθεί (ΣτΕ 266/2009 κ.ά.), όπως αβασίμως ισχυρίζεται ο καθού με το από 16.11.2009 υπόμνημά του, επικαλούμενος προς τούτο την μεταξύ αυτού και της εταιρείας «ΜΑΚΟΝΑ» συναφθείσα 6394/16.1.2009 σύμβαση προμήθειας των 353.500 ζευγών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και των 260.000 τεμαχίων πινακίδων κυκλοφορίας μοτοσυκλετών, καθώς και το από 4.5.2009 πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εν λόγω ειδών.
4. Επειδή το ΠΔ 394/1996 (ΦΕΚ Α 266) ορίζει στο άρθρο 2 παρ. 1 ότι «οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις», στο άρθρο 18 ότι «1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται … να αναφέρουν … στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν. 2. Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, μπορεί από τη σχετική διακήρυξη να επιβάλλεται να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη … 3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παρ. 2 που δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ’ αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο τούτο. …» και στο άρθρο 20 παρ. 3 ότι «Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης … απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου».
5. Επειδή στον πίνακα, με τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών, του παραρτήματος Α της 36/2007 διακήρυξης του επίδικου διαγωνισμού, ο οποίος διεξάγεται χωρίς την υποβολή δείγματος του υπό προμήθεια είδους από τους συμμετέχοντες κατά την κατάθεση της προσφοράς, ορίζεται ότι «… τα δείγματα τα οποία λαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής παραδίδονται στην Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για αποστολή σε αναγνωρισμένο εργαστήριο ή ινστιτούτο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με το παράρτημα 8 της 4700/330/2004 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών …». Στο εν λόγω παράρτημα ορίζονται τα εξής : «Α. 1. Δειγματοληψία : Εννέα δοκιμαστικά δείγματα θα δοθούν για δοκιμές έγκρισης στο εργαστήριο. Ένα από τα δείγματα θα είναι μία τελειωμένη πινακίδα … ένα δεύτερο δείγμα θα είναι εντελώς ολοκληρωμένη πινακίδα, αλλά χωρίς γράμματα και αριθμούς, για τον έλεγχο της ομοιομορφίας της οπισθοαντανάκλασης. Τα υπόλοιπα επτά δείγματα θα είναι ολοκληρωμένες πινακίδες, που θα αντιπροσωπεύουν τη σύγχρονη παραγωγή…, για διάφορα άλλα τεστ. Α2. Δοκιμές 1. Το δείγμα Νο 1 πρέπει να ελεγχθεί για συμμόρφωση με τα φωτομετρικά και χρωματομετρικά χαρακτηριστικά, που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 του Παραρτήματος 7 … Το δείγμα Ν.9 πρέπει να είναι ολοκληρωμένη πινακίδα χωρίς χαρακτήρες για τον έλεγχο ομοιομορφίας της φωτοαντανακλαστικότητας». Εξάλλου, στο Παράρτημα Β (των γενικών όρων) της ως άνω διακήρυξης ορίζεται στην παράγραφο 1.6.1 ότι «Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς … 1. Κατ’ αρχήν αποδοχή προσφορών : αρχικώς η υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά … προκειμένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές. 2. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών : το τεχνικό μέρος των κατ’ αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στις αρμόδιες Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων (ΜΕΕ) προκειμένου αυτές να γνωμοδοτήσουν ποιες από τις κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές. 3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών …», στην παράγρ. 1.9. ότι «Δικαιολογητικά του άρθρου 18 παρ. 2 του Π.Δ. 394/1996. Ο συμμετέχων υποχρεούται : α) να δηλώνει στην προσφορά του τη χώρα καταγωγής των ειδών που προσφέρει, το εργοστάσιο κατασκευής αυτών …, β) να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν θα κατασκευάσει το προσφερόμενο είδος σε δικό του εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστεί το τελικό προϊόν, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση», στην παρ. 1.10.1 ότι «… σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά των υπό στοιχεία 1.7 έως 1.10.1 η προσφορά απορρίπτεται», στην παρ. 1.12.1 ότι «Ο προσφέρων θα δηλώσει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης», στην παρ. 1.12.6 ότι «Πέραν της κυρίας προσφοράς γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας, του συμμετέχοντος υποχρεουμένου να κατονομάζει ρητώς την κύρια και εναλλακτική προσφορά του . η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής …», στη παράγραφο 1.12.7 ότι «γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας …» και στην παράγραφο 5.8 ότι «Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά … περισσότερα είδη, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά». Περαιτέρω, στο Παράρτημα Ε των τεχνικών προδιαγραφών προβλέπεται ότι τα προαναφερόμενα είδη του Παραρτήματος Α θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην 4700/330/2004 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 192 Β΄) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Η ως άνω Υπουργική απόφαση ορίζει στις παραγράφους 1, 5 και 11 του άρθρου 2 αντιστοίχως ότι «στο αριστερό μέρος κάθε πινακίδος υπάρχει αντανακλαστικό πεδίο …», ότι «τα γράμματα και οι αριθμοί του αριθμού κυκλοφορίας θα είναι … σε αντανακλαστική επιφάνεια …» και ότι «… οι αντανακλαστικές πινακίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από φύλλα αλουμινίου πάχους ενός χιλιοστού περιεκτικότητας τουλάχιστον 96% σε αργίλιο …», ενώ στο Παράρτημα 7 των τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται, για τις οπισθοαντανακλαστικές πινακίδες, ότι «… 2. Υλικά κατασκευής. Το χρησιμοποιούμενο αντανακλαστικό υλικό για φόντο της εξωτερικής πλευράς της πινακίδας, καθώς και το … αντανακλαστικό πεδίο … πρέπει να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει συνεχή την αντανακλαστική επιφάνεια, να αποτελείται από μικροσκοπικούς σφαιρικούς φακούς ενσωματωμένους εντός πλαστικού φύλλου ... . το αντανακλαστικό υλικό πρέπει να έχει εξωτερική επιφάνεια τελείως επίπεδη … 5.1. … Η επιφάνεια της αντανακλαστικής μεμβράνης θα έχει έντονη κατευθυντική, αναμφίβολα αναγνωρίσιμη εικόνα για την διευκόλυνση της οπτικής ταυτοποίησης…».
6. Επειδή, εν προκειμένω, σε συμμόρφωση προς τους σχετικούς όρους της διακήρυξης η αιτούσα υπέβαλε μαζί με την προσφορά της, μεταξύ άλλων : 1) δήλωσή της περί της κατασκευής των ως άνω πινακίδων στο εργοστάσιό της με φύλλα αλουμινίου παραγωγής της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ» και με αντανακλαστική μεμβράνη των εταιρειών «3Μ ΗΕLLAS LMD» και «AVERY DENNISON», 2) δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο τελευταίων εταιρειών, με τις οποίες αυτές αφενός μεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στην αιτούσα, να της προμηθεύσουν τις απαραίτητες για την κατασκευή των πινακίδων ποσότητες αντανακλαστικής μεμβράνης και αφετέρου δηλώνουν ότι η εν λόγω πρώτη ύλη πληροί τις απαιτούμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές και 3) φύλλο συμμόρφωσης περί αποδοχής όλων των όρων των παραρτημάτων και τεχνικών προδιαγραφών της ως άνω διακήρυξης. Εν συνεχεία η 4η ΜΕΕ προς την οποία, κατά τα εκτεθέντα στην δεύτερη σκέψη, διαβιβάσθηκαν οι προσφορές προς αξιολόγηση του τεχνικού τους μέρους, εν όψει της κατά την ως άνω δήλωση της αιτούσας χρησιμοποίησης αντανακλαστικής μεμβράνης προερχόμενης από δύο «κατασκευαστικούς οίκους» (3Μ – AVERY DENNISON) και της από τις τεχνικές προδιαγραφές απορρέουσας υποχρέωσης παράδοσης, κατά το στάδιο της παραλαβής των επίδικων ειδών, δειγμάτων τους με αντανακλαστική μεμβράνη και των δύο ως άνω εργοστασίων για την μετ’ έλεγχο εξακρίβωση της ποιότητας και αντανακλαστικότητάς τους, δέχθηκε με το από 15.11.2007 πρακτικό ότι η αιτούσα ώφειλε να καθορίσει σαφώς στην τεχνική της προσφορά τις ανά είδος ποσότητες των πινακίδων (οχημάτων – μοτοσυκλετών) με βάση το εργοστάσιο προέλευσης της κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενης για την κατασκευή τους αντανακλαστικής μεμβράνης «ώστε να είναι δυνατός ο αντίστοιχος ποιοτικός έλεγχος των πινακίδων για κάθε μάρκα αντανακλαστικού υλικού», και ότι, παραλείποντας την ως άνω υποχρέωσή της και έχοντας ως εκ τούτου την ευχέρεια χρησιμοποίησης αντανακλαστικής μεμβράνης του ενός ή του άλλου προμηθευτή σε ποσότητες και είδη πινακίδων κατά το δοκούν, κατέστησε την τεχνική προσφορά της ασαφή-αόριστη και ως εκ τούτου απορριπτέα. Για τους αναφερόμενους δε στο πιο πάνω πρακτικό λόγους απορρίφθηκε η τεχνική προσφορά της αιτούσας, κατά τα προεκτεθέντα, με την Δ2-31378/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, κατ’ αποδοχή του υιοθετούντος το περιεχόμενό του Β3/20.12.2007 πρακτικού της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών. Με την κατά της ανωτέρω πράξης προσφυγή της η αιτούσα προέβαλε και επαναλαμβάνει με την υπό κρίση αίτηση ότι η απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της παρίσταται μη νόμιμη διότι : 1) οι αντανακλαστικές μεμβράνες των εταιρειών «3M Hellas LMD» και «AVERY DENNISON», που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των επίδικων πινακίδων, πληρούν τις από την 36/2007 διακήρυξη απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και είναι απολύτως ίδιες, 2) δεν προβλέπεται από την εν λόγω διακήρυξη ή την ισχύουσα νομοθεσία η προμήθεια της πρώτης ύλης αποκλειστικά από έναν και μόνον προμηθευτή, 3) δεν υφίσταται όρος στην ως άνω διακήρυξη που να την υποχρεώνει να δηλώσει τον αριθμό των πινακίδων με βάση το κατά τα άνω κριτήριο, του οποίου γίνεται επίκληση από την αναθέτουσα αρχή, εν όψει τόσον της απόλυτης συμφωνίας των μεμβρανών αυτών (πρώτης ύλης) προς τις τεχνικές προδιαγραφές, όσον και του ότι η προέλευσή τους από δύο διαφορετικούς κατασκευαστικούς οίκους δεν προσδίδει στην προσφορά της τον χαρακτήρα κύριας και εναλλακτικής και 4) υπάρχει δυνατότητα να προσκομισθούν δείγματα, με δικά της έξοδα σύμφωνα με σχετικό όρο της διακήρυξης, με την ως άνω πρώτη ύλη και των δύο εταιρειών προς εξακρίβωση της συμφωνίας της με τις τεχνικές προδιαγραφές και έχει προς τούτο σχετική πρόβλεψη στην προσφορά της. Τελικά, η προσφυγή της αιτούσας απορρίφθηκε με την Δ2-342/2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κατ’ αποδοχή των 6/22.2.2008 και Β2/1.4.2008 πρακτικών της 10ης Β΄ ΜΕΕ και της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών αντιστοίχως. Ειδικότερα, η πρώτη εξ αυτών, αφού έλαβε υπόψη της την από 22.2.2008 εισήγηση της υπαλλήλου Ε. Χέλμη, η οποία, ενόψει της χρησιμοποίησης «δύο διαφορετικών πρώτων υλών (αντανακλαστικής μεμβράνης)» για την κατασκευή των επίδικων πινακίδων, θεώρησε αναγκαίο, για την διασφάλιση της λήψης και του ελέγχου δειγμάτων από κάθε είδος πινακίδων και για κάθε κατηγορία υλικού, να αποσαφηνίζεται στην προσφορά ο τρόπος ταυτοποίησης-κατηγοριοποίησης των πινακίδων, κατά το στάδιο της παραλαβής τους και της διενέργειας των δοκιμών, με βάση το εργοστάσιο προέλευσης της πρώτης ύλης κατασκευής τους, εισηγήθηκε την απόρριψη των λόγων της προσφυγής της αιτούσας και συγκεκριμένα του πρώτου ως αβασίμου «διότι δεν δίδεται η τεχνική δυνατότητα στον φορέα … για την πιστοποίηση της πλήρους ανταπόκρισης των προτεινόμενων ειδών προς τις τεχνικές προδιαγραφές, δεδομένης της έλλειψης διασάφησης του είδους και της ποσότητας των πινακίδων, που θα καλύπτονταν με την αντανακλαστική μεμβράνη εκάστου υποκατασκευαστή», του δευτέρου λόγου ως αλυσιτελούς ως μη άγοντος στην ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, του τρίτου λόγου ως αβασίμου ως εκ της ευθείας αντίθεσής του προς τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1.12.6 του Β΄ Παραρτήματος της διακήρυξης και του τέταρτου ως αόριστου, εν όψει του μη καθορισμού του τρόπου διασφάλισης «του ποιοτικού-δειγματοληπτικού ελέγχου της τελικής ποσότητας παραλαβής».
7. Επειδή, σύμφωνα με την γνώμη που επικράτησε, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων και εν όψει, ειδικώτερα, των ρυθμίσεών τους περί του τρόπου διενέργειας, έστω και εκ των υστέρων, του δειγματοληπτικού ελέγχου των αποτελούμενων από φύλλα αλουμινίου και αντανακλαστικό υλικό επίδικων πινακίδων, οι προσφορές που υποβάλλονται πρέπει να αναφέρονται σε απολύτως όμοιες πινακίδες για τις οποίες, συνεπώς, έχει χρησιμοποιηθεί αντανακλαστικό υλικό του ιδίου –και όχι διαφορετικού- εργοστασίου, η σχετική δε έλλειψή τους, που άπτεται τεχνικού ζητήματος, ελέγχεται και κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών. Εν όψει των ανωτέρω και των συντρεχόντων στην προκειμένη περίπτωση πραγματικών περιστατικών, η κρίση περί της απόρριψης της τεχνικής προσφοράς της αιτούσας παρίσταται νόμιμη, τα δε περί του αντιθέτου υποστηριζόμενα από αυτήν είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Αν και κατά την γνώμη της εισηγήτριας, από τις μνημονευόμενες σε προηγούμενη σκέψη διατάξεις, ερμηνευόμενες υπό το πρίσμα της αρχής της διαφάνειας, η οποία προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων επιβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, την υποχρέωση σαφήνειας των όρων της διακήρυξης και περιγραφής κατά τρόπο απολύτως ακριβή και σαφή των πραγματικών συνθηκών προσφοράς των προς προμήθεια ειδών, συνάγεται ότι αντικείμενο της επίδικης προμήθειας είναι οι πινακίδες κυκλοφορίας και ότι δεν αποτελεί απαίτηση της διέπουσας τον επίδικο διαγωνισμό διακήρυξης ο εκ μέρους των διαγωνιζομένων καθορισμός του ακριβούς αριθμού των πινακίδων κυκλοφορίας ανά είδος (οχημάτων – μοτοσυκλετών) αναλόγως του εργοστασίου προέλευσης της ως πρώτης ύλης χρησιμοποιούμενης για την κατασκευή τους αντανακλαστικής μεμβράνης και, επομένως, ο μη ποσοτικός καθορισμός στην τεχνική προσφορά των επίδικων πινακίδων βάσει των ως άνω διακρίσεων δεν καθιστά την εν λόγω προσφορά αόριστη-ασαφή και ανεπίδεκτη εκτίμησης κατ’ άρθρο 20 παρ. 3 του Π.Δ/τος 394/1996, ούτε συνιστά απόκλιση από απαράβατο όρο της διακήρυξης αυτός και μόνο άνευ ετέρου, και δη απόκλιση από την παράγραφο 1.12.6 των γενικών της όρων. Από τα παραπάνω δε, σε συνδυασμό και με το ότι οι αναφερόμενοι στην προσκόμιση δειγμάτων και στην δειγματοληψία όροι της επίδικης διακήρυξης αφορούν στο μεταγενέστερο της τεχνικής αξιολόγησης και της υπογραφής της σύμβασης στάδιο της παραλαβής των πινακίδων κυκλοφορίας και της κατά το στάδιο αυτό διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, παρέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται, χωρίς να διαπιστώσει κατά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών διάσταση μεταξύ των από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών και των αναγραφομένων στην τεχνική προσφορά τοιούτων, να επικαλεσθεί δυσκολία του αναγόμενου στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης δειγματοληπτικού ελέγχου εκ μόνου του λόγου του μη κατά τα άνω καθορισμού του αριθμού των πινακίδων κυκλοφορίας και του διαχωρισμού τους κατά τις κατά τα άνω διακρίσεις και να απορρίψει την τεχνική προσφορά ως ασαφή και αόριστη. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και ενόψει του ότι : 1) η προέλευση της αντανακλαστικής μεμβράνης από δύο διαφορετικά εργοστάσια δεν είναι στοιχείο ικανό, αυτό και μόνο άνευ ετέρου, για τον χαρακτηρισμό του εν λόγω υλικού (πρώτης ύλης) και, συνακόλουθα, των με βάση αυτό κατασκευαζόμενων πινακίδων ως ιδιαίτερου και όχι ως ενός και του αυτού είδους και 2) ότι, σύμφωνα με τα συνοδεύοντα την τεχνική προσφορά της αιτούσας στοιχεία, οι αντανακλαστικές μεμβράνες 3Μ και AVERY δεν αποτελούν διαφορετικό είδος και πληρούν τις απαιτούμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, γεγονός το οποίο δεν έχει αμφισβητηθεί από τα αρμόδια για την τεχνική αξιολόγηση της ως άνω προσφοράς όργανα (4η ΜΕΕ κ.λ.π.) ούτε έχει διαπιστωθεί από αυτά το αντίθετο ή ασυμβατότητα του προς προμήθεια τελικού προϊόντος (πινακίδων κυκλοφορίας) προς τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης για το λόγο είτε ότι αυτό καθεαυτό το προϊόν, είτε συστατικό του στοιχείο αποκλίνει από αυτές, επομένως η αναθέτουσα αρχή δεν ηδύνατο, επικαλούμενη δυσχέρεια στην διενέργεια του αναγόμενου σε μεταγενέστερο στάδιο δειγματοληπτικού ελέγχου, συνιστάμενη στον μη αναγκαίο κατά την διακήρυξη καθορισμό του αριθμού των πινακίδων και τον διαχωρισμό της προσφοράς τους βάσει των κατά τα άνω διακρίσεων, να κρίνει μη αποδεκτή ως ασαφή και αόριστη την προσφορά της αιτούσας, εν όψει μάλιστα τόσον της δήλωσής της περί της προέλευσης της πιο πάνω πρώτης ύλης (παρά την έλλειψη σχετικής προς τούτο υποχρέωσης ως εκ της κατασκευής των πινακίδων στο εργοστάσιό της), όσον και της αποδοχής με το φύλλο συμμόρφωσης όλων των όρων της διακήρυξης, μεταξύ των οποίων και εκείνοι περί υποβολής δειγμάτων.
8. Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.


*Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθούν : α) η υπ’ αριθ. Δ2-3178/1.2.2008 απόφασή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, β) το από 15.11.2007 πρακτικό της 4ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, γ) η από 27.11.2007 εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών, δ) το υπ’ αριθ. 3β/20.12.2007 πρακτικό της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.