ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

 

ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»