Πυροσβεστικό σώμα - Προσαύξηση συνολικής βαθμολογίας υποψηφίου για κατάταξη - Αρχή ισότητας -Δέσμια ενέργεια διοίκησης - Συνταγματικότητα ρύθμισης

 

Αριθμός 206/2005

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Οκτωβρίου 2004, με την εξής σύνθεση : Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ' Τμήματος, Α. Γκότσης, Α. Καραμιχαλέλης, Σύμβουλοι, Π. Καρλή, Π. Τσούκας, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Μουζάκη, Γραμματέας του Γ’ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 2 Οκτωβρίου 2002 έφεση :

του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ο οποίος παρέστη με την Ασημίνα Ροδοκάλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

κατά του Α. Σ. του Π., κατοίκου Γρεβενών, οδός Κ. αρ. 4, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Κων/νο Πενταγιώτη (Α.Μ. 10420) που τον διόρισε με πληρεξούσιο, και κατά της υπ’ αριθμ. 2270/2001 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Α. Γκότση.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεση και τον πληρεξούσιο του εφεσιβλήτου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, με την υπό κρίση έφεση ζητείται η εξαφάνιση της αποφάσεως 2270/2002 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως του εφεσιβλήτου και ακυρώθηκαν : α) η υπ’ αριθμ. 10286/Φ. 300.2/28.2.2001 απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων δοκίμων πυροσβεστών στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 58384/Φ. 300. 2/2.11.2000 απόφαση του ίδιου Αρχηγού (ΦΕΚ τεύχος παράρτημα 20/1.3.2001) και β) η υπ’ αριθμ. 11753/Φ. 300.2/1.3.2001 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Γ’ 59/2.3.2001), με την οποία κατατάχθηκαν (διορίσθηκαν) στο Πυροσβεστικό Σώμα ως δόκιμοι πυροσβέστες οι επιτυχόντες στον προαναφερθέντα διαγωνισμό, κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στις πιο πάνω πράξεις (ως επιτυχόντων και διορισθέντων) ο εφεσίβλητος.

2. Επειδή, στο άρθρο 1 του – εκδοθέντος βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 1590/1986 (Α’ 49) - Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 131), όπως το άρθρο αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 του Π.Δ. 240/1997 (Α’ 177) και την τροποποίησή του από τα άρθρα 1 του Π.Δ. 397/1998 (Α’ 276) και 1 του Π.Δ.

239/2000 (Α’ 201), ορίζεται ότι : «1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Δόκιμοι Πυροσβέστες, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά το διορισμό τους, εκτός του ορίου ηλικίας, που πρέπει να έχει ο υποψήφιος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης : α . . . β. Ηλικία μέχρι και 26 ετών . . . Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης . . .». Εξάλλου, με το Ν. 2612/1998 «Ανάθεση δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» (Α’ 112), η ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των πυρκαγιών στα δάση και στις δασικές εν γένει εκτάσεις ανατέθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα (άρθρο 1), η οργανική δύναμη του οποίου αυξήθηκε, ενόψει αυτού, κατά δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) θέσεις. Η πλήρωση των θέσεων αυτών ορίσθηκε ότι θα γίνει εντός διετίας από τη δημοσίευση του νόμου (άρθρο 8 παρ.

1), ενώ προβλέφθηκε και η δυνατότητα μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού των δασικών υπηρεσιών – σχετικών με τη δασοπυρόσβεση ειδικοτήτων – στο Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία του στη δασοπυρόσβεση (άρθρο 2). Κατόπιν, των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 397/1998 (276 Α’), όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 239/2000, ορίσθηκε ότι: «1. Για μια πενταετία από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, το ανώτατο όριο ηλικίας για συμμετοχή σε διαγωνισμό για κατάταξη δοκίμων πυροσβεστών, όσων έχουν προσληφθεί για μία (1) τουλάχιστον πλήρη αντιπυρική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, ως εποχιακοί υπάλληλοι για τη δασοπυρόσβεση, στη Δασική Υπηρεσία ή το Πυροσβεστικό Σώμα, αυξάνεται τόσα έτη, όσα και οι αντιπυρικές περίοδοι πρόσληψής τους, όχι όμως πέραν του 33ου έτους και στη συνολική βαθμολογία προστίθεται, για μία (1) πλήρη αντιπυρική περίοδο, μία (1) μονάδα». Περαιτέρω, στα άρθρα 3, 4, 6 και 7 του Π.Δ. 170/1996, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Π.Δ. 240/1997, ορίζεται ότι : «’ρθρο 3. 1. Ο διαγωνισμός για την κατάταξη ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος . . . ’ρθρο 3.1. Ο διαγωνισμός για την κατάταξη ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος . . . ’ρθρο 4.1. Για τη βαθμολόγηση των προσόντων των υποψηφίων . . . συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αυτοτελείς τριμελείς Επιτροπές Κατάταξης . . . ’ρθρο 6.1. Μετά το τέλος των διαδικασιών του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος οι Επιτροπές Κατάταξης συντάσσουν πίνακες επιτυχόντων των υποψηφίων με σειρά επιτυχίας . . . στους οποίους φαίνονται αναλυτικά οι βαθμολογίες και το σύνολο των μορίων τους . . . . . κάθε υποψήφιος που αναγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση διόρθωσης . . . για τα στοιχεία εκείνα του πίνακα τα οποία δεν του έχουν υπολογισθεί ορθά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται υπηρεσιακά στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου προβαίνει στην εξέταση της βασιμότητας αυτών και αν απαιτείται ενεργεί τις διορθωτικές πράξεις γνωστοποιώντας στον ενδιαφερόμενο και θιγόμενο την απόφασή του. 2 . . . ’ρθρο 7.1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και διαδικασιών του προηγουμένου άρθρου, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων. Έκαστος των πινάκων επιτυχόντων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του . . . 2. Μετά τη δημοσίευση των κυρωθέντων πινάκων επιτυχόντων ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κατατάσσει στο Πυροσβεστικό Σώμα ονομαστικά και σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους κατά κατηγορία και πόλη τον απαιτούμενο αριθμό επιτυχόντων. 3 . . .».Τέλος, με τις διατάξεις των άρθρων 39 παρ. 4 του 1845/1989 (Α’ 102) και 30 παρ. 2 του Ν. 2538/1997 (Α’ 242) ορίσθηκε ότι ο Υπουργός Γεωργίας έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει για το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου το απαιτούμενο εποχικό εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση του προγράμματος αντιπυρικής προστασίας (την ίδια αρμοδιότητα για τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης προέβλεψε ο Ν. 2612/1998 στο άρθρο 3 παρ. 5, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 30 παρ. 20 του Ν. 2538/1997) και, συνεπώς, η αντιπυρική περίοδος προβλέπεται, γενικά και κατ’ ανώτατο όριο, εξάμηνης διάρκειας.

3. Επειδή, όπως ορίζεται ρητά στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.Δ. 397/1998 (όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο) η οποία άλλωστε, ως εξαιρετική και μεταβατικού χαρακτήρα, είναι στενά ερμηνευτέα, για την προσαύξηση της συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά μία μονάδα απαιτείται αυτός να έχει εργασθεί ως εποχικός υπάλληλος στη δασοπυρόσβεση για μία «πλήρη», δηλαδή τουλάχιστον τετράμηνης διάρκειας, αντιπυρική περίοδο. Η θέσπιση δε της προϋποθέσεως αυτής, συνιστά κριτήριο γενικό, αντικειμενικό και πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον κανονιστικό νομοθέτη σκοπού, που είναι η ως άνω προσαύξηση της βαθμολογίας να συναρτάται προς μία επαρκή χρονικά απασχόληση του υποψηφίου στη δασοπυρόσβεση και την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας και, συνεπώς, δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή (άρθρο 4 παρ. 1 του Συν/τος) της ισότητας.

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και την εκκαλούμενη απόφαση, ο εφεσίβλητος υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατατάξεως δοκίμων πυροσβεστών του έτους 2000, ως υποψήφιος της Δ’ κατηγορίας για έξι (6) θέσεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δεσκάτης Γρεβενών. Στα δικαιολογητικά που υπέβαλε συμπεριλαμβανόταν και η υπ’ αριθμ. 3349/Φ.

200.21/10.11.2000 βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών, στην οποία αναφέρεται ότι ο εφεσίβλητος εργάστηκε στην υπηρεσία αυτή ως εποχικός πυροσβέστης επί δύο αντιπυρικές περιόδους και συγκεκριμένα από 20.6.1998 έως 15.10.1998 και από 1.6.2000 έως 31.10.2000, ήτοι για συνολικό χρόνο 8 μηνών και 25 ημερών. Η Επιτροπή Κατατάξεως δεν προσμέτρησε την αντιπυρική περίοδο του έτους 1998 για την προσαύξηση της βαθμολογίας του κατά μία επί πλέον μονάδα, με αποτέλεσμα ο εφεσίβλητος να λάβει συνολική βαθμολογία 2.200 μορίων, αντί των 2.300 μορίων που θα ελάμβανε αν είχε ληφθεί υπόψη για την προσαύξηση της βαθμολογίας του και η τελευταία ως άνω περίοδος του έτους 1998. Εξάλλου, με την υπ’ αριθμ. 4112/Φ. 300.2/12.1.2001 απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος απορρίφθηκε η από 2.1.2001 αίτηση του εφεσιβλήτου για διόρθωση των πινάκων επιτυχόντων – κατά το μέρος που δεν προσαυξήθηκε η βαθμολογία του με την προσμέτρηση της πιο πάνω αντιπυρικής περιόδου – με την αιτιολογία ότι η διάρκεια της προαναφερόμενης αντιπυρικής περιόδου του έτους 1998 ήταν μικρότερη των τεσσάρων μηνών. Κατόπιν αυτών, ο εφεσίβλητος δεν περιελήφθη στους επιτυχόντες που κλήθηκαν για κατάταξη με την αναφερθείσα στην πρώτη σκέψη απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αφού ο τελευταίος από τους καταταγέντες συγκέντρωσε 2.290, 909 μόρια. Με την εκκαλούμενη απόφαση κρίθηκε ότι μη νομίμως δεν συνυπολογίσθηκε από τη διοίκηση για την προσαύξηση της βαθμολογίας του εφεσιβλήτου και η υπηρεσία του ως εποχικού υπαλλήλου στη δασοπυρόσβεση κατά το έτος 1998. Και τούτο γιατί, κατά το διοικητικό εφετείο, η εν λόγω υπηρεσία του εφεσιβλήτου υπολειπόταν οριακά των τεσσάρων μηνών, χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο δεσμευτικό προσδιορισμό από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία της διάρκειας της σχετικής συμβάσεως βάσει των συνθηκών της περιοχής και, συνεπώς, η Διοίκηση, ενόψει άλλωστε και του ότι η υπηρεσία αυτή του εφεσιβλήτου συμπληρωνόταν – και μάλιστα πλεονασματικά – από την πεντάμηνης διάρκειας υπηρεσία του κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2000, έπρεπε στην προκειμένη περίπτωση, ορθώς ερμηνεύουσα και εφαρμόζουσα την προαναφερόμενη διάταξη, αλλά και με βάση τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της αναλογικότητας, να δεχθεί ότι η πιο πάνω υπηρεσία του εφεσιβλήτου, κατά το έτος 1998 δικαιολογούσε την προσαύξηση της βαθμολογίας του κατά μία επί πλέον μονάδα (ή 100 μόρια). Η κρίση όμως αυτή της εκκαλούμενης αποφάσεως δεν είναι, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, νόμιμη, γιατί, εφόσον η υπηρεσία του εφεσιβλήτου στη δασοπυρόσβεση το έτος 1998 ήταν μικρότερη των τεσσάρων μηνών, ορθώς η Διοίκηση, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 397/1998, όπως αντικαταστάθηκε, δεν προσαύξησε τη βαθμολογία του εφεσιβλήτου στον επίδικο διαγωνισμό κατά μία επί πλέον μονάδα. Εφόσον δε η Διοίκηση ενήργησε εν προκειμένω κατά δεσμία ενέργεια, δεν τίθεται, εν πάση περιπτώσει, ζήτημα παραβάσεως των αρχών της χρηστής διοικήσεως, της αναλογικότητας ή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου (πρβλ. ΣτΕ 2067/2004, 13/2003, 1072/2003, 3768/2003 κ.α.). Επομένως, για το λόγο αυτό, βάσιμα προβαλλόμενο με την κρινόμενη έφεση, πρέπει αυτή να γίνει δεκτή και να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση.

5. Επειδή, το Δικαστήριο, μετά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης αποφάσεως, προχωρεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Π.Δ. 18/1989, στην εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως. Οι λόγοι δε ακυρώσεως με τους οποίους προβάλλεται ότι μη νόμιμα και κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, αλλά και των αρχών της χρηστής διοικήσεως και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου δεν προσαυξήθηκε η βαθμολογία του εφεσιβλήτου – αιτούντος στον επίδικο διαγωνισμό λόγω της υπηρεσίας του ως εποχικού δασοπυροσβέστη το έτος 1998, πρέπει, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην τρίτη και τέταρτη σκέψη, να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Κατόπιν αυτού, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της η κρινόμενη αίτηση. Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την έφεση.

Εξαφανίζει την απόφαση 2270/2001 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Δικάζει την αίτηση ακυρώσεως και την απορρίπτει.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου της αιτήσεως ακυρώσεως και Επιβάλλει στον εφεσίβλητο – αιτούντα τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου και των δύο βαθμών, η οποία ανέρχεται σε οκτακόσια ενενήντα (380+380+130=890) ευρώ. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 2004 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 2005.

Ο Πρόεδρος του Γ' Τμήματος Η Γραμματέας του Γ' Τμήματος

Γ. Σταυρόπουλος Δ. Μουζάκη


Σχετικοί νόμοι με την ανωτέρω απόφαση Προεδρικό Διάταγμα 2612/1998 άρθρο 1 και 2 και άρθρο 81.

 

 

 

Δομική Νομοθεσία και Νομολογία Νόμος 1577/1985 άρθρο 9 παράγραφος 1 και 3, Νόμος 1772/1988 άρθρο 1 παράγραφος 4