ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

                                                 →

ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ

 

 

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Περιστατικά, τα οποία, ως εκ περισσού εκτίθενται στις αιτιολογίες της απόφασης προς πληρέστερο προσδιορισμό των λεπτομερειών των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν την αγωγή, έστω και εάν τα περιστατικά αυτά δεν συμπίπτουν πλήρως με τα εκτιθέμενα στους αγωγικούς ισχυρισμούς (ΑΠ 832/2011). Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του άρθ. 18 παρ. 4 εδγ του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων [ΚΑΑΑ], ορίζεται ότι "προκειμένου περί απαλλοτριώσεων δεν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του Ν. 3693/1957". Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με την κρατούσα στη νομολογία του Αρείου Πάγου άποψη [Ολ. ΑΠ 17/2000, Ολ. ΑΠ 13/2000, ΑΠ 920/2005 βλ. και αντίθετος 821/2007] έχει εφαρμογή όχι μόνο στις δίκες περί καθορισμού προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης ή αναγνώρισης δικαιούχων, αλλά και τα λοιπά συναφή προς την απαλλοτρίωση ζητήματα, όπως ασφαλώς είναι και το ζήτημα της ανατροπής του [μαχητού] τεκμηρίου ωφέλειας και του καθορισμού αποζημίωσης, για το μη ωφελούμενο και κατ' ακολουθία, μη αυτοαποζημιούμενο απαλλοτριωθέν ακίνητο καθώς και για τη δικαστική δαπάνη, διότι αντικείμενο της δίκης. Άρειος Πάγος 75/2012(Τμ. Δ Πολιτικό)

 

ΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Με τον δεύτερο λόγο του αναιρετηρίου προσάπτεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι δεν εφάρμοσε κατά τον καθορισμό της δικαστικής δαπάνης τη διάταξη του άρθρου 22 του ν. 3693/1957, που προβλέπει μειωμένη δικαστική δαπάνη για το Δημόσιο. Ο λόγος αυτός που εκτιμάται ως αιτίαση από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Διότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις δίκες των απαλλοτριώσεων (αρθρ. 18 παρ. 4 ν. 2882/2001)............-Άρειος Πάγος  206/2012 (Τμ. Δ Πολιτικό)

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Αν το αρμόδιο για τη σύνταξη του κτηματολογικού διαγράμματος και του κτηματολογικού πίνακα όργανο, ανακριβώς διαλαμβάνει σε αυτά ή παραλείψει ορισμένο ή ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία και για το λόγο αυτό δεν καταβληθεί ή κατατεθεί ολόκληρη η πράγματι οφειλόμενη για την αναγκαστική απαλλοτρίωση, δικαστικώς καθορισθείσα, αποζημίωση, θεμελιώνεται μεν αξίωση του ιδιοκτήτη αποζημιώσεώς του κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, δεν ανακύπτει όμως περίπτωση μη συντελέσεως της απαλλοτρίωσης, αφού, κατά τη χωρήσασα διαδικασία που διαγράφει ο νόμος, η γενόμενη καταβολή ή παρακατάθεση παρίσταται πλήρης (ΑΠ 1199/1983), οι δε τυχόν ανακρίβειες συμπληρώνονται και διορθώνονται μεταγενέστερα. Στις περιπτώσεις που ο καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτης δεν ήταν κύριος του πλειστηριασθέντος ακινήτου, επειδή κατά τον χρόνο μεταγραφής της κατακυρωτικής εκθέσεως είχε συντελεσθεί η απαλλοτρίωσή του ..........-Άρειος Πάγος 351/2011(Τμήμα Α1 Πολιτικό)

 

ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Για την αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικού ακινήτου με σκοπό την κατασκευή δημοτικού ή κοινοτικού κτηριακού (ΣτΕ 3108, 3106/2007, 2091/2005). Εξάλλου, η κήρυξη της απαλλοτρίωσης αυτής έχει ως αντικείμενο μόνο τη διαδικασία μετάθεσης της κυριότητος του απαλλοτριούμενου ακινήτου από τον ιδιοκτήτη του στον οικείο Ο.Τ.Α. για λόγο δημοσίας ωφέλειας (ΣτΕ 156/2007, 2012/2001)........... -ΣτΕ 806/2011 (Τμήμα ΣΤ)

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κτιριοδομικός κανονισμός άρθρα 388 – 391

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
Είναι υποχρεωμένο το ουσιαστικό δικαστήριο να αιτιολογήσει την σχετική περί ποινής διάταξη του, προσδιορίζοντας την αξία του αυθαιρέτου έργου και τον τυχόν υπάρχοντα βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο αυτό βρίσκεται, οπότε, σε ανυπαρξία τέτοιας αιτιολογίας,όπως στην προκειμένη περίπτωση, καθίσταται αναιρετέα η προσβαλλόμενη απόφαση, μόνον ως προς το μέρος της που αφορά την επιβλητέα ποινή, για έλλειψη της απαιτούμενης και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που συνιστά τον κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως.-Άρειος Πάγος 356/2011(Τμήμα ΣΤ Ποινικό)

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Εφαρμογή διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του ν.4093/2012.-45256/30.11.2012

 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΡΘΡΑ 410-414

 

 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

OIKΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) μετά την ισχύ του Ν.4030/2011.- 60764/6.12.2012

 

Επικυνδινες οικοδομες άρθρα 421 έως 425

 

 

ΔΟΜΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΑ 243-247

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

                                                    Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα.-Υπ. Περιβ. 203913/19.12.2012

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Οδηγίες για την εφαρμογή της χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα-Υπ.Αναπ.Αντ.Υπ.Μτφ κ Δικτ./Εγκ.33/14.11.2012

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΕΕ

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2%o υπέρ του ΤΕΕ-Υπ.Αναπ.Αντ.Υποδ.Μτφ κ Δικτ./Εγκ.32/14.11.2012

 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΑ "ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ"

Παροχή οδηγιών που αφορούν την παρέμβαση του Δημοσίου στην Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ.-Δ10Α 1116248/ 3696 ΕΞ 14.8.2012