ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΛΠ
Κατά το άρθρο 63Α§5 του κώδικα των δικηγόρων, που προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1013/1980 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1366/1983, οι δικηγόροι που προσφέρουν τις υπηρεσίες του (νομικές ή δικηγορικές) με πάγια περιοδική αμοιβή σε Οργανισμούς κ.λ.π και για τις υπηρεσίες τους αυτές υπάγονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, στην ασφάλιση του ασφαλιστικού Οργανισμού που καλύπτει το προσωπικό του εντολέα τους, εφόσον θεμελιώσουν από τις παραπάνω υπηρεσίες τους δικαίωμα για πλήρη σύνταξη κατά τη νομοθεσία που διέπει τον Οργανισμό αυτό, αποχωρούν υποχρεωτικά και η σύμβασή τους λύνεται αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές σι αποχωρούντες δικαιούνται να λάβουν κατά την επιλογή τους είτε την προβλεπόμενη Κατά την αποχώρησή τους εφάπαξ παροχή πλήρη από τον ασφαλιστικό οργανισμό, είτε την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Κώδικα των δικηγόρων οριζόμενη αποζημίωση. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις 305 επ. Α.Κ. για τη διαζευκτική ενοχή, προκύπτει ότι η προς καταβολήν της αποζημιώσεως του άρθρου 94 παρ. 1 του δικηγορικού Κώδικα αξίωση του δικηγόρου, που υποχρεωτικά αποχωρεί από τον Οργανισμό στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, λόγω αυτοδικαίας λύσεως της συμβάσεώς του, από τη χρονολογία, Κατά την οποία, κατά τις σχετικές διατάξεις, θεμελίωσε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη και από την οποία γεννάται η προαναφερόμενη διαζευκτική ενοχή, καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή από τότε που ο δικηγόρος, ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι αποχωρήσει από την υπηρεσία του Οργανισμού, άσκησε το δικαίωμα της επιλογής μεταξύ της εφάπαξ παροχής του ασφαλιστικού Οργανισμού και της ως άνω αποζημιώσεως (άρθρου 94 παρ. 1 Δικ. Κωδ.).-Άρειος Πάγος 514/2012

 

(...)

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 576§2 Κ.Πολ.Δ προκύπτει ότι, αν ο αντίδικος εκείνου που επέσπευσε τη συζήτηση δεν εμφανισθεί, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και σε καταφατική περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία αυτού. Στην κρινόμενη υπόθεση οι αναιρεσίβλητοι δεν εμφανίστηκαν κατά την οριζόμενη στην αρχή δικάσιμο, που εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά του πινακίου για τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, όπως δε προκύπτει από προσκομιζόμενες από τον αναιρεσείοντα 3042/6-10-2011 και 3043/6-10-2011 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο πρωτοδικείο Αθηνών ... αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως με την κάτω από την πράξη ορισμού της παραπάνω δικασίμου καθώς και κλήση για συζήτησή της στη δικάσιμο αυτή επιδόθηκαν με επιμέλεια του αναιρεσείοντα στους απολιπόμενους αυτούς αναιρεσιβλήτους αντίστοιχα. Επομένως πρέπει το δικαστήριο να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως παρά την απουσία τους. Κατά το άρθρο 63Α§5 του κώδικα των δικηγόρων, που προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1013/1980 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1366/1983, οι δικηγόροι που προσφέρουν τις υπηρεσίες του (νομικές ή δικηγορικές) με πάγια περιοδική αμοιβή σε Οργανισμούς κ.λ.π και για τις υπηρεσίες τους αυτές υπάγονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, στην ασφάλιση του ασφαλιστικού Οργανισμού που καλύπτει το προσωπικό του εντολέα τους, εφόσον θεμελιώσουν από τις παραπάνω υπηρεσίες τους δικαίωμα για πλήρη σύνταξη κατά τη νομοθεσία που διέπει τον Οργανισμό αυτό, αποχωρούν υποχρεωτικά και η σύμβασή τους λύνεται αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές σι αποχωρούντες δικαιούνται να λάβουν κατά την επιλογή τους είτε την προβλεπόμενη Κατά την αποχώρησή τους εφάπαξ παροχή πλήρη από τον ασφαλιστικό οργανισμό, είτε την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 94 του Κώδικα των δικηγόρων οριζόμενη αποζημίωση. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις 305 επ. Α.Κ. για τη διαζευκτική ενοχή, προκύπτει ότι η προς καταβολήν της αποζημιώσεως του άρθρου 94 παρ. 1 του δικηγορικού Κώδικα αξίωση του δικηγόρου, που υποχρεωτικά αποχωρεί από τον Οργανισμό στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, λόγω αυτοδικαίας λύσεως της συμβάσεώς του, από τη χρονολογία, Κατά την οποία, κατά τις σχετικές διατάξεις, θεμελίωσε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη και από την οποία γεννάται η προαναφερόμενη διαζευκτική ενοχή, καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή από τότε που ο δικηγόρος, ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι αποχωρήσει από την υπηρεσία του Οργανισμού, άσκησε το δικαίωμα της επιλογής μεταξύ της εφάπαξ παροχής του ασφαλιστικού Οργανισμού και της ως άνω αποζημιώσεως (άρθρου 94 παρ. 1 Δικ. Κωδ.). Διότι με την επιλογή γίνεται απλή η διαζευκτική ενοχή (Α.Κ. 307) και περιορίζεται αποκλειστικώς στην επιλεγείσα παροχή, την οποία υποχρεούται να εκπληρώσει ο Οργανισμός. Το δικαίωμα της επιλογής, η οποία γίνεται με δήλωση προς τον Οργανισμό (ΑΚ 306) και δεν υπόκειται σε τύπο (ΑΚ 158), μπορεί ο δικηγόρος να ασκήσει και με την αγωγή, με την οποία ζητεί την αποζημίωση του άρθρου 94§1 του Δικηγορικού κώδικα. Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχτηκε, ανελέγκτως, τα ακόλουθα: Ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων προσλήφθηκε την 1-8-1972 από τον εναγόμενο Δήμο Βύρωνος δυνάμει συμβάσεως εντολής αορίστου χρόνου με πάγια αντιμισθία ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος αυτού. Η σύμβαση αυτή λύθηκε αυτοδικαίως στις 31-12-2006 λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας. Με την από 28-12-2006 αίτηση του προς το Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών Κοινωτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ) ο ενάγων ζήτησε να του χορηγηθεί "Επικουρική Σύνταξη μετά της νομίμου αποζημιώσεως (εφάπαξ)". Επίσης με την υπό ιδία ημερομηνία αίτησή του προς τον εναγόμενο Δήμο ο ενάγων ζήτησε να λάβει την προβλεπόμενη από το άρθρο 94§1 κώδικος Δικηγόρων αποζημίωση, η οποία ισούται προς 30 μηνιαίες αντιμισθίες, και να του καταβληθεί η πάγια μηνιαία αμοιβή του μέχρι καταβολής πλήρους αποζημιώσεως. Ενόψει των υποβληθεισών αιτήσεων ο εναγόμενος με την από 5-2-2007 επιστολή κάλεσε τον ενάγοντα να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί επιλογής είτε της εφάπαξ παροχής του ΤΑΔΚΥ είτε της οριζόμενης από το άρθρο 94§1 ΝΔ 3026/1954 αποζημιώσεως. Όμως ο ενάγων δεν υπέβαλε σχετική δήλωση ... Αντ' αυτού με την από 2-4-2007 αίτησή του προς τον εναγόμενο ζήτησε και πάλιν την καταβολή της προβλεπόμενης από το άρθρο 94§1 κωδ. Δικηγ. αποζημιώσεως καθώς και την καταβολή πάγιας μηνιαίας αμοιβής του μέχρι καταβολής πλήρους αποζημιώσεως, ενώ εκκρεμούσε η αίτηση του προς το Τ.Α.Δ.Κ.Υ για την καταβολή της εφάπαξ παροχής. Περαιτέρω, ο εναγόμενος Δήμος εξέδωσε το 796/20-4-2007 στο όνομα του ενάγοντος, ως τέως νομικού συμβούλου του, που αφορά πάγια αντιμισθία των 4 μηνών, κατ' επίκληση των οριζομένων στο άρθρο 94§1 εδ. τελευταίο κωδ. Δικηγ. και μέχρι πλήρους καταβολής της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό αποζημιώσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως. Το ως άνω ένταλμα με την 21/25-5-2007 πράξη του Επιτρόπου του ελεγκτικού Συνεδρίου επεστράφη στο Δήμο "Ηλιούπολης" αθεώρητο για το λόγο ... ότι ο εν λόγω δικηγόρος δεν έχει υποβάλλει την κατά τα ανωτέρω δήλωση επιλογής. Περαιτέρω δέχτηκε το Εφετείο ότι ο εναγόμενος Δήμος οφείλει στον ενάγοντα την προβλεπόμενη από το άρθρο 94§1 Κωδ. Δικηγόρων αποζημίωση, εφόσον με την υπό κρίση αγωγή, με την οποία ζητεί αυτής (αποζημίωση), άσκησε το δικαίωμα της επιλογής, απλοποιώντας έτσι τη διαζευτική ενοχή του άρθρου 63Α§5 κώδικά Δικηγόρων, όχι όμως και την κατ' άρθρο 94§1 εδ. τελευταίο αμοιβή του για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 εως και Φεβρουάριο 2008 9επίδικο), εφόσον η μη καταβολή της αποζημιώσεως οφείλεται σε εύλογη αμφιβολία του εναγομένου Δήμου, για το λόγο ότι ο ενάγων με τις προαναφερόμενες αιτήσεις του προς το ΤΑΧΔΚΥ και τον εναγόμενο Δήμο, εκδήλωσε τη βούλησή του να λάβει σωρευτικώς τόσο την εφάπαξ αποζημίωση από το ΤΑΧΔΚΥ, όσο και την αποζημίωση εκ του άρθρου 94§1 κώδικα Δικηγόρων από τον εναγόμενο Δήμο. Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο, εξαφανίζοντας την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δέχτηκε εν μέρει την από 27-6-2007 αγωγή του ενάγοντος ως προς τον εναγόμενο Δήμο και επιδίκασε σ' αυτόν συνολικά 73.956, 74 ευρώ. Κρίνοντας έτσι το Εφετείο, με σαφείς, επαρκώς και χωρίς αντιφάσεις, αιτιολογίες για ζητήματα, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο δέχτηκε ότι ο αναιρεσείων προέβη σε επιλογή της ανωτέρω ενοχής με την ένδικη αγωγή του και ως εκ τούτου ζήτησε την αποζημίωση που δικαιούται εκ του άρθρου 94§1 κώδικα Δικηγόρων από τον εναγόμενο Δήμο, αναφέροντας συγχρόνως με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ότι σε ουδεμία άλλη, σύμφωνα με το νόμο, επιλογή προέβη αυτός προς απλοποίηση της ως άνω διαζευτικής ενοχής. Επομένως, ο περί του αντιθέτου πρώτος κύριος λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι διέλαβε ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες για τα ως άνω ζητήματα, είναι αβάσιμος.Κατά το άρθρο 94§1 εδ. τελευταίο του κώδικά περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10§1 του ν.δ. 3790/1957, ορίζει το "εν περιπτώσει λύσεως της συμβάσεως δια καταγγελίας του εντολέως, ο δικηγόρος δικαιούται να λαμβάνει την συμφωνημένην εντός των ορίων του άρθρου 92 του παρόντος αμοιβήν του, μέχρι πλήρους αποζημιώσεως". Από αυτή τη διάταξη σαφώς προκύπτει ότι δεν ιδρύεται ακυρότητα της καταγγελίας της συμβάσεως εντολής από τη μη καταβολή πλήρους αποζημιώσεως και επομένως η σύμβαση που καταγγέλθηκε, λύεται οπωσδήποτε, η δε υποχρέωση του εντολέα για την καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής στο δικηγόρο μέχρι καταβολής πλήρους της αποζημιώσεως είναι παροχή ex lege προς το δικηγόρο, που επιβάλλεται ως είδος ποινής στον εντολέα και μέσο εξαναγκασμού του για την καταβολή της αποζημιώσεως. Πρόκειται δηλαδή, για μη νόθο αντικειμενική ευθύνη του εντολέα, που προϋποθέτει πταίσμα του, έστω και από ελαφρά αμέλεια, κατά το άρθρο 330 του ΑΚ εφόσον δεν ορίζεται κάτι άλλο από το νόμο. Το πταίσμα όμως τούτο, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, τεκμαίρεται από μόνη την καθυστέρηση της καταβολής πλήρους της αποζημιώσεως. Γίνεται δηλαδή στην περίπτωση αυτή αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως και ο δικηγόρος που ζημιώθηκε δεν χρειάζεται να αποδείξει την υπαιτιότητα του εντολέα του, αφού αυτή τεκμαίρεται από τη μη καταβολή πλήρους αποζημιώσεως κατά το χρόνο της καταγγελίας της συμβάσεως εντολής. Μπορεί όμως ο εντολέας το μαχητό αυτό τεκμήριο να το ανατρέψει και να απαλλαγεί αν επικαλεστεί και αποδείξει, ότι η ελλιπής καταβολή της αποζημιώσεως, οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη ή σε εύλογη αμφιβολία του αναφορικά με το ύψος της. Περαιτέρω, με την από 20-2-2008 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς πρωτοδικείου ο ενάγων ισχυρίσθηκε ότι οι αποδοχές του κατά το τελευταίο προ της αποχωρήσεώς του μήνα ανέρχονταν σε 3.329,90 ευρώ και συνεπώς οι εναγόμενοι οφείλουν να του καταβάλουν ως αμοιβή του για τους μήνες από Ιούλιο 2007 έως και Φεβρουάριο 2008 λόγω μη καταβολής πλήρους αποζημιώσεως το ποσό των 26.6233 ευρώ. Ζήτησε δε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν το εν λόγω ποσό με το νόμιμο τόκο. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση το Εφετείο δέχτηκε ότι ο εναγόμενος Δήμος δεν οφείλει την κατ' άρθρο 94§1 εδ. τελευταίο αμοιβή του για το ανωτέρω χρονικό διάστημα από 1-1-2007 έως και τον Φεβρουάριο 2008, που ο ενάγων ζητεί με την αμέσως ανωτέρω αγωγή του, εφόσον η μη καταβολή της αποζημιώσεως οφείλεται σε εύλογη αμφιβολία του εναγομένου Δήμου, για το λόγο ότι ο ενάγων με αιτήσεις του προς το ΤΑΔΚΥ και τον εναγόμενο Δήμο, εκδήλωσε την βούλησή του, να λάβει σωρευτικώς, τόσο την εφάπαξ αποζημίωση από το ΤΑΔΚΥ, όσο και την αποζημίωση από το άρθρο 94§1 κώδικα Δικηγόρων από τον εναγόμενο Δήμο. Ο αναιρεσείων με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως από τον αριθμ. 8 περ. α του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ ισχυρίζεται ότι παρά το νόμο έλαβε υπόψη του την ένσταση περί απαλλαγής (συγνωστής πλάνης) και απέρριψε τη δεύτερη αγωγή, καθόσον δεν είχε προβληθεί παραδεκτά. Ο λόγος αυτός, υπό την επίκληση του ως άνω άρθρου και αριθμού, βασίζεται επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, διότι εν προκειμένω πρόκειται περί αποχωρήσεως του αναιρεσείοντος από την υπηρεσία του αναιρεσίβλητου Δήμου λόγω συνταξιοδοτήσεώς του και όχι για λύση της συμβάσεως του με καταγγελία ώστε να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 94§1 εδάφιο τελευταίο κώδικα Δικηγόρων, όπως εσφαλμένα δέχτηκε και το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του.Συνεπώς, ανεξάρτητα του σφάλματος αυτού του Εφετείου ο αντίθετος λόγος αναιρέσεως από τον αριθμ. 8 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. είναι απαράδεκτος. Ωσαύτως και ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος ενόψει των όσων αναπτύχτηκαν στον αμέσως ανωτέρω λόγο αναιρέσεως.Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 Κ.Πολ.Δ., ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο παραμόρφωσε το περιεχόμενο εγγράφου, με το να δεχθεί γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που περιλαμβάνονται σ' αυτό. Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι η πλημμέλεια υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει σε αποδεικτικό έγγραφο περιεχόμενο καταδήλως διαφορετικό από το αληθινό και όχι όταν από την αξιολόγηση του αληθινού περιεχομένου του εγγράφου καταλήγει, από λανθασμένη εκτίμηση, σε συμπέρασμα διάφορο από εκείνο το οποίο θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, διότι τότε πρόκειται για αιτίαση που ανάγεται σε εκτίμηση πραγμάτων, η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη κατά το άρθρο 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Στην προκειμένη περίπτωση με τον πρόσθετο λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 20 Κ.Πολ.Δ, ο αναιρεσείων διατείνεται ότι το Εφετείο υπέπεσε στην προαναφερόμενη πλημμέλεια ως προς το περιεχόμενο του 796/20-4-2007 εντάλματος πληρωμής που εξέδωσε ο εναγόμενος Δήμος με το να δεχθεί ότι αυτό αφορά την καταβολή της αμοιβής του ενάγοντος (πάγιας αντιμισθίας) επί τέσσερις (4) μήνες που δεν του κατεβλήθη η προβλεπόμενη από το άρθρο 94§1 κωδ. Δικηγόρων αποζημίωση. Όπως προκύπτει όμως, από την προσβαλλομένη απόφαση, το Εφετείο, κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό, αφού εκτίμησε το όλο περιεχόμενο του προαναφερόμενου εγγράφου, καθώς και τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι. Με τα α δεδομένα αυτά ο λόγος αυτός της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Μετά από αυτά, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως στο σύνολό της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 17-1-2010 αίτηση και τους από 4-11-2011 πρόσθετους λόγους αυτής, του Χ. Α. Κ. για αναίρεση της 4140/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 18 Ιανουαρίου 2012 και

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2012.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πρόεδρος:Δημήτριος Πατινίδης

τζαμάς ιορδανίδης αργυρούπολη ελληνικό, νέα σμύρνη κρύσταλλα τζάμια, ηλιούπολη τζάμια κρύσταλλα, άλιμος τζάμια κρύσταλλα ιορδανίδης


6+1 ΝΕΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νέες Υπηρεσίες

ΝΕΑ

Δύσβατα Μονοπάτια Ιστορικό βιβλίο η ελληνική ιστορία της Ηπείρου
Δύσβατα Μονοπάτια

Νίκος Βέντζης συγγραφέας

Δύσβατα μονοπάτια - Ένα ιστορικό βιβλίο - Το οδοιπορικό του Νίκου Βέντζη - Προτείνουμε το ιστορικό βιβλίο Δύσβατα μονοπάτια - παραγγείλτε το

Φεβρουάριος 1983 νομος περί ενηλικίωσης
Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε
διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο
μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς
Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών
Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
20130802_ypourgiki_apofasi_kinitikotita.
Adobe Acrobat Document 235.6 KB
PRchecker.info

         Kwdikas Search

Loading
το cd της Εφοριακής Επιθεώρησης,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΥΛΗ,ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΟΣ 2014 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Η ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΟΣ 2014 - ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (802 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ) ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΟΣ 2014 - ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (802 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ) ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

 

εμπορικό δίκαι Νομοθεσία και Νομολογία Εμπορικού Δικαίου - Έκδοση Εμπορικού Δικαίου - Εκδόσεις Εμπορικού Δικαίου - Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

 

 

 

ΤΟ 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ' ΜΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΥΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,ΕΤΑΙΡΙΕΣ,ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,ΠΤΩΧΕΥΣΗ,ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΖΙ. ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΤΣΩΡΗΣ

Εμπορικό δίκαιο,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΜΠΟΡΙΟ,ΠΤΩΧΕΥΣΗ,ΕΠΙΤΑΓΗ,ΕΚΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΕΚΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΑ,ΠΤΩΧΕΥΣΗ,ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,ΠΡΟΙΟΝΤΑ,ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ,

 

 

ΤΡΙΤΟ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ'. ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΛΟΙΠΟΝ, ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΤΣΩΡΗΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ 2014 ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ - ΖΗΜΙΕΣ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΑΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΚΟΚ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΟΣ 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ,ΕΡΓΑΤΙΚΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,ΕΜΠΟΡΙΟ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΑ 1-286 ΑΚ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΑ 287 ΕΩΣ 946,ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ,ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δικόγραφα - Υποδείγματα - δικογραφα - δικόγραφο - υπόδειγμα - εδώ υπόδειγμα - ψάχνω υπόδειγμα - θέλω υπόδειγμα - ΘΕΛΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ- ΠΑΡΑΔΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ