Ιατρική πραγματογνωμοσύνη και περιστάσεις ιατρικής πραγματογνωμοσύνης-Παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών-Τοξικομανία-Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά. Διαμεσολαβητές τρίτων-προσδοκώμενο όφελος-Διορισθέντας ψυχίατρος πραγματογνώμονας-ψυχιατρική ιατρική πραγματογνωμοσύνη-ψυχολογική γνωμάτευση ψυχιάτρου. – Άρειος Πάγος 759/2014 – ΣΤ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

Από το περιοδικό Ιατρικό Δίκαιο – Νομοθεσία και Νομολογία – Ηλεκτρονική Έκδοση περιοδικό ιατρικού δικαίου – περιοδικό ιατρική πραγματογνωμοσύνη με ύλη από το 1990 έως και σήμερα, για κάθε ιατρό και δικηγόρο-Το περιοδικό του ιατρού- Συνδρομή στο περιοδικό ιατρού-ιατρικό δίκαιο-ιατρική πραγματογνωμοσύνη-ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη-ιατρός πραγματογνώμονας-ποινική ευθύνη ιατρού-αστική ευθύνη ιατρού-Ποινικές ευθύνες νομοκομείου κλπ – Ιατρική Νομοθεσία – Ιατρική Νομολογία

 

Ιατρική πραγματογνωμοσύνη-παράλειψη κλήτευσης τεχνικού συμβούλου-Διδάγματα κοινής πείρας-Έκθεση τεχνικού συμβούλου-Ιατρικές εξετάσεις διενέργειας πραγματογνώμονα στην ιατρική πραγματογνωμοσύνη-ακυρότητα πραγματογνωμοσύνης-Πότε κρίνει το δικαστήριο της ουσίας την διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης,από πραγματογνώμονες ιατρούς με γνώσεις επιστημονικές. Διορισμός πραγματογνώμονα.Ελεύθερη η κρίση του δικαστηρίου-Γνωμοδοτήσεις προσώπων με ειδικές γνώσεις.- Άρειος Πάγος 1025/2014 Γ’ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

Ιατρική πραγματογνωμοσύνη-Παθόντας στον οποίο προκλήθηκε παραμόρφωση ή αναπηρία. Χρηματική ικανοποίηση λόγο ηθικής βλάβης – θεμελίωση αυτοτελούς αξίωσης αποζημιώσεως σύμφωνα με τα άρθρα 929 και 932 ΑΚ. Μελλοντικά και μόνιμα προβλήματα παθόντα-Πρόσθετη αποζημίωση – Χειρούργος ιατρός – πλαστικός χειρούργος – Αρειος Παγος 1302/2014 – απόσπασμα δικαστικής απόφασης – Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου: Απόσπασμα: Ο τραυματισμός της ενάγουσας έγινε υπό τις ειδικότερες συνθήκες που εκτίθενται στην αγωγή και οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ζημιογόνου ΙΧΕ αυτοκινήτου, συζύγου της. Στη συνέχεια, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα μεταφέρθηκε συνεπεία του τραυματισμού της στο νοσοκομείο "ΚΑΤ", όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί συντριπτικό κάταγμα άνω πέρατος δεξιάς κνήμης και περόνης, συντριπτικό κάταγμα άνω πέρατος κνήμης και περόνης αριστερά. Υποβλήθηκε σε χειρουργική θεραπεία στη δεξιά κνήμη (ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα LCP 11 οπών και 8 βίδες), ενώ το κάταγμα της αριστερής κνήμης αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά (κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση με γύψο μηροκνημοποδικό. Στο ανωτέρω νοσοκομείο νοσηλεύθηκε από την 20-1-2007 έως την 16-2-2007, οπότε εξήλθε με σύσταση να παρακολουθείται στα εξωτερικά ιατρεία………(…)

 

Από το περιοδικό Ιατρικό Δίκαιο – Νομοθεσία και Νομολογία – Εξειδίκευση και κάλυψη όλου του φάσματος του αντικειμένου του Ιατρικού Δικαίου Νομολογία Νομοθεσία – υποδείγματα ιατρικού δικαίου – Λύσεις – αναλύσεις -απορίες

 

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΜΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Απώλεια δικαιοπρακτικής ικανότητας βάση της ιατρικής πραγματογνωμοσύνης – Κληρονόμος νομέα – Σύμβαση πώλησης ακινήτου και ακυρότητας αυτής με αγωγή βάση της ιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Μεταβίβαση φόρου ακινήτου και ιατρική πραγματογνωμοσύνη. Αισχροκερδής σύμβαση πώλησης ακινήτου, λόγω απώλειας δικαιοπρακτικής ικανότητας. ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ Δ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Πλασματική κτήση νομής σύμφωνα με το άρθρο 983 ΑΚ – Ιατρική πραγματογνωμοσύνη βάση του άρθρου 983 του ΑΚ (Αστικού Κώδικα) – Ιατρική πραγματογνωμοσύνη στην πώληση – 1393/2014 - ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

Απόσπασμα: κατ' άρθρο.580 παρ.3 ΚΠολΔ, όπως αντικ. με το άρθρο 12 παρ.4 του Ν.4055/2012, ενόψει του ότι επρόκειτο για παραδοχή δεύτερης αναίρεσης, στο παρόν Δ' Τμήμα του Αρείου Πάγου που ορίζεται ως αρμόδιο από το άρθρο 3 παρ.4 του Π Δ 376/1997 "Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου", όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 91/2000 και 95/2012. Ειδικότερα: Η αναιρεθείσα με την υπ' αριθμ. 503/2013 απόφαση του Αρείου Πάγου, υπ' αριθμ. 2286/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών είναι αποτέλεσμα της ακόλουθης διαδικαστικής διαδρομής - ιατρική γνωμοδότηση του γιατρού Β. Γ., που συντάχθηκε μετά από αίτηση της ενάγουσας, η οποία την προσκομίζει (άρθρ. 390 ΚΠολΔ), καθώς και απ' όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων και όλα τα ιατρικά έγγραφα και πιστοποιητικά το Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας, το από 31-1-1996 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου και οι προσκομιζόμενες Αποφάσεις και Πρακτικό Συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου της τότε Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

Απόσπασμα 2ο : υπογράφονται πλέον από τους αναπληρωτές διευθυντές της παθολογικής και ψυχιατρικής κλινικής του ως άνω νοσοκομείου, στη συνταχθείσα απ' αυτόν από 17/3/04έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης κατέληξε στο συμπέρασμα αναφορικά με την ψυχοδιανοητική κατάσταση του αποβιώσαντος: << Α) 1) Ο Σ. Μ., πλήν των άλλων παθήσεων έπασχε από οργανική εγκεφαλοπάθεια (αρτηριοσκληρυντική) και οργανικό ψυχοσύνδρομο. 2) Οι πρώτες καταγεγραμμένες εκδηλώσεις των παθήσεων αυτών καταχωρούνται τον Ιανουάριο του 1991, με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σύγχυση του νοός και δυσαρθρία, 3) τον Αύγουστο του 1991 έχομεν έμμεσες ενδείξεις επεκτάσεως της εγκεφαλοπαθείας (φάρμακο Madopar για νόσος του Πάρκινσον) και της χρονιότητος του οργανικού ψυχοσυνδρόμου (φάρμακο ΝΟΟΤΡΟΠ για την άνοια)

 

Νομολογία και δεδικασμένο στην ιατρική πραγματογνωμοσύνη – Διδάγματα κοινής πείρας – Κανόνες και διάκριση ουσιαστικού δικονομικού δικαίου – Ελεύθερη Εκτίμηση αποδείξεων- Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη ως το αποδεικτικό μέσο, εμπίπτει ή όχι στα πράγματα; άρθρο 559-Νέα και παλαιά ιατρική πραγματογνωμοσύνη – Η ευχέρεια του δικαστηρίου – Αρειος Παγος αριθμος αποφασης 87/2013 Γ’ Πολιτικό Τμήμα – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Στην προκειμένη περίπτωση με τον τρίτο λόγο της αναιρέσεως και με την επίκληση της παραπάνω διατάξεως του αριθμού 10 του άρθρου 559 ΚΠολΔικ, αποδίδεται στην προσβαλλομένη απόφαση η πλημμέλεια ότι δέχθηκε, σύμφωνα και με την έκθεση του τεχνικού συμβούλου της αναιρεσίβλητης ότι υπήρξε αποσπασματική λήψη από τη διαθέτιδα των χορηγουμένων για την άνοια φαρμάκων ARICEPT και SEROQUEL και ότι από το γεγονός αυτό συμπεραίνει ότι αυτή (διαθέτης μητέρα των διαδίκων) δεν είχε άνοια κατά το χρονικό διάστημα 2001-2004, που συνέταξε τα ένδικα συμβολαιογραφικά έγγραφα και τις διαθήκες….οι αιτιάσεις του αφορούν στην έλλειψη αιτιολογίας ως προς την παραδοχή ή μη των εκθέσεων, της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης και του τεχνικού συμβούλου, ήτοι αφορούν σε παραβίαση των δικονομικών διατάξεων των άρθρων 387 και 390 ΚΠολΔ και ως εκ τούτου δεν επιδέχονται μομφή από την ερευνώμενη διάταξη του αριθμού 19 του άρθρου 559 του ίδιου κώδικα, που, κατά τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη, αφορά σε παραβιάσεις κανόνων ουσιαστικού και μόνο δικαίου ενώ......

 

Από το περιοδικό Ιατρικού Δικαίου Νομοθεσία Νομολογία

 

Δικαστική Απόφαση Ιατρικής πραγματογνωμοσύνης – γραφολογική πραγματογνωμοσύνη – Βίαιη διακοπή της δίκης – Διορισμός Πραγματογνώμονα - Η επαγωγή της κληρονομιάς στον καταπιστευματοδόχο επέρχεται μόλις πεθάνει ο κληρονόμος – Μετακληρονόμος- Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη στην ιδιόγραφη διαθήκη, στην γνησιότητα της διαθήκης, της γνήσιας ιδιόγραφης διαθήκης.Το κληρονομικό καταπίστευμα είναι ο θεσμός που παρέχει τη δυνατότητα στο διαθέτη όχι μόνο να ορίσει τον κληρονόμο του, αλλά και να καθορίσει απώτερο κληρονόμο (μετακληρονόμο) ή κληρονόμους στους οποίους θα περιέλθει η κληρονομιά του, κατά κανόνα, όταν πεθάνει ο αρχικός κληρονόμος. Η επαγωγή της κληρονομιάς στον καταπιστευματοδόχο επέρχεται μόλις πεθάνει ο κληρονόμος, εφόσον ο διαθέτης δεν έταξε κάποιο άλλο γεγονός ή χρονικό σημείο. Μόλις γίνει η επαγωγή της κληρονομιάς στον καταπιστευματοδόχο, αυτός δικαιούται ν' αποδεχτεί ή ν' αποποιηθεί την κληρονομιά κατά τις διατάξεις για την αποδοχή ή την αποποίησή της. Για τη σύσταση του καταπιστεύματος δεν είναι ανάγκη να γίνει χρήση πανηγυρικών εκφράσεων, ούτε καν της λέξης "καταπίστευμα", αλλά μπορεί να γίνει και με έμμεση δήλωση του διαθέτη, αρκεί πάντως να προκύπτει από τη διαθήκη η θέληση του διαθέτη να γίνει κάποιος κληρονόμος του για ορισμένο διάστημα, και μετέπειτα κληρονόμος του να γίνει άλλος – Ιατρικές βεβαιώσεις ψυχιάτρων για το αιμοραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αριστεράς πυραμιδικής συνδρομής. Δικαστική Απόφαση Αρείου Πάγου αριθμός δικαστικής απόφασης 1158/2013

 

Απόσπασμα δικαστικής αποφάσεως Αρείου Πάγου με αριθμό 1158/2013: . Η διαθέτις Μ. Α. Β.". Προηγουμένως, στο διάστημα από 19-11-2001 μέχρι 5-2-2002, η ανωτέρω Μ. χήρα Α. Β. νοσηλεύθηκε στην ιατρική κλινική "…………………", λόγω αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου αριστεράς πυραμιδικής συνδρομής, στη διάρκεια δε της νοσηλείας της εμφάνισε επίσης λοίμωξη αναπνευστικού και ουρολοίμωξη. Αντιμετωπίστηκε με φαρμακευτική αγωγή και με φυσιοθεραπεία και εξήλθε του νοσηλευτηρίου βελτιωμένη, με οδηγίες για συνέχιση της φυσιοθεραπείας, με φαρμακευτική αγωγή και τακτική ιατρική παρακολούθηση. Ακολούθως, ενώ η προαναφερθείσα διαθήκη είχε συνταχθεί, η εν λόγω Μ. Β. νοσηλεύθηκε εκ νέου, αρχικά από 20-6-2002 μέχρι 2-7-2002, συνεπεία δύσπνοιας, αφυδάτωσης και καταβολής δυνάμεων και, εν συνεχεία, από 7-7-2002 μέχρι 30-7-2002, λόγω εμπύρετης αφυδάτωσης. Ήδη, πριν από την τελευταία νοσηλεία της, η αδελφή της Α. Λ., με την από 5-6-2002 (υπ' αριθμ. έκθ. καταθ. 4891/2002) αίτηση που κατέθεσε στις 6-6-2002 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, ισχυριζόμενη, μεταξύ άλλων, ότι, από τις αρχές Απριλίου του 2002, η τότε καθ' ης η αίτηση αδελφή της Μ. Β. αδυνατούσε να επιμεληθεί της περιουσίας της, λόγω του ότι είχε επιδεινωθεί σοβαρά η κατάσταση της υγείας της, δεδομένου ότι αυτή, από το ανωτέρω χρονικό σημείο, εμφάνιζε διαταραχές επικοινωνίας και αντίληψης, ότι η άλλη αδελφή της Κ. συζ. Δ. Μ. (ενάγουσα - εκκαλούσα), επί αρκετό χρόνο πριν από την κατάθεση της αίτησης εμφανιζόταν ως πληρεξούσια της Μ. Β. και εισέπραττε τα ποσά της σύνταξής της, ανερχόμενα ετησίως σε 16.155,29 ευρώ, καθώς και τα μισθώματα των εκμισθωμένων ακινήτων της, ανελθόντα κατά το 2001 σε 1.700.000 δραχμές, χωρίς να αποδώσει τα ποσά αυτά στη Μ. Β., στην οποία απέστελλε μηνιαίως ποσό 381,51 ευρώ, με το οποίο η τελευταία αδυνατούσε να καλύψει τις ανάγκες της ιατροφαρμακευτικής της περίθαλψης, και ζητούσε (με την αίτηση) να τεθεί η Μ. Β. υπό πλήρη δικαστική συμπαράσταση και να διορισθεί δικαστική συμπαραστάτριά της η ίδια (δηλ. η αιτούσα). Για να αποδείξει τη βασιμότητα της αίτησής της η αιτούσα Α. θυγ. Ι. Λ., επικαλέσθηκε τις από 3-6-2002 και από 4-6-2002 δύο ιατρικές βεβαιώσεις των ψυχιάτρων Ν. Π. και Α. Γ., σύμφωνα με τις οποίες η Μ. Β. έπασχε από οργανικό ψυχοσύνδρομο με σημαντικού βαθμού έκπτωση των νοητικών λειτουργιών της (σοβαρή διαταραχή μνημονικής λειτουργίας, διαταραχή προσοχής και προσανατολισμού, παραληρητικές ιδέες και ψευδαισθητική συμπεριφορά) και δεν είχε τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθεί, είχε δε ανάγκη συνεχούς επιτήρησης από άλλο πρόσωπο, ήταν δε ανίκανη για δικαιοπραξία. Κατά τη συζήτηση της αίτησης η ενάγουσα Κ. συζ. Δ. Μ. (τρίτη των αδελφών Λ.)

Απόσπασμπα 2ο σχετικό με την ανωτέρω απόφαση: αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αριστεράς πυραμιδικής συνδρομής, στη διάρκεια δε της νοσηλείας της εμφάνισε επίσης λοίμωξη αναπνευστικού και ουρολοίμωξη. Αντιμετωπίστηκε με φαρμακευτική αγωγή και με φυσιοθεραπεία και εξήλθε του νοσηλευτηρίου βελτιωμένη, με οδηγίες για συνέχιση της φυσιοθεραπείας, με φαρμακευτική αγωγή και τακτική ιατρική παρακολούθηση. Ακολούθως, ενώ η προαναφερθείσα διαθήκη είχε συνταχθεί, η εν λόγω Μ. Β. νοσηλεύθηκε εκ νέου, αρχικά από 20-6-2002 μέχρι 2-7-2002, συνεπεία δύσπνοιας, αφυδάτωσης και καταβολής δυνάμεων και, εν συνεχεία, από 7-7-2002 μέχρι 30-7-2002, λόγω εμπύρετης αφυδάτωσης.

Διάφορα σχετικά: Ολομέλεια ΑΠ 9/1997, 625/2008, ΑΠ 328/2008,ΑΠ 701/2008, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 558/2008, ΑΠ 144/2012.

 

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΑΜΑΧΗΜΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ

Αποσβεστική προθεσμία, αγωγή που ασκήθηκε από το ίδιο το τέκνο για την αναγνώριση της πατρότητας, μετά την παρέλευση της αποσβεστικής προθεσμίας. Άρνηση εναγομένου στην διατασσόμενη αιματολογική εξέταση στην δίκη αναγνώρισης πατρότητας. Αμάχητο τεκμήριο η ιατρική πραγματογνωμοσύνη – άρθρα του ΚΠολΔ 559, 1, 11, 12, 14, 19 – Αριθμός Δικαστικής απόφασης Αρείου Πάγου 1314/2013

 

Από το περιοδικό Ιατρικό Δίκαιο – Νομοθεσία και Νομολογία

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ :  Όσον αφορά την διαταχθείσα από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και μη διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη (ανάλυση DNA) πρέπει να λεχθούν τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 615 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ., η άρνηση, χωρίς να έχει ειδικούς λόγους υγείας, του εναγομένου, που φέρεται σαν πατέρα, να ανεχθεί τη διατασσόμενη αιματολογική εξέταση, σε δίκη αναγνώρισης πατρότητας, δημιουργεί αμάχητο τεκμήριο όχι ως προς την πατρότητα, αλλά ως προς το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης και συνεπώς το τεκμήριο αυτό εκτιμάται ελευθέρως, κατά το άρθρο 387 Κ.Πολ.Δ. Τεκμαίρεται δηλαδή αμάχητως, από την αδικαιολόγητη άρνηση του ανωτέρω, ότι, εάν η διαταχθείσα πραγματογνωμοσύνη είχε διεξαχθεί, θα κατέληγε σε συμπέρασμα, για την ύπαρξη στο αίμα του τελευταίου στοιχείων, τα οποία, κατά την επιστήμη, καθιστούν πολύ πιθανή την πατρότητα αυτού, ότι δηλαδή εάν η έκθεση της πραγματογνωμοσύνης που διατάχθηκε, είχε διενεργηθεί κανονικά, θα περιείχε την ευνοϊκή για τον αντίδικο του φερομένου ως πατέρα απάντηση... ή ό,τι ευνοϊκό για τον αντίδικό του θα περιείχε η έκθεση των γιατρών, αν η πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε ενεργούνταν κανονικά... Στην προκειμένη περίπτωση, η διαταχθείσα, με την υπ' αριθμ. 4539/2001 προδικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ιατρική πραγματογνωμοσύνη, δεν πραγματοποιήθηκε, επειδή ο εναγόμενος αρνήθηκε αδικαιολόγητα να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (λήψη δείγματος αίματος, ή λήψη δείγματος σιέλου ή τριχών, αντί αίματος).

Από το περιοδικό Ιατρικό Δίκαιο – Νομοθεσία και Νομολογία

 

Περίληψη:

Ιατρική πραγματογνωμοσύνη απόδειξης πατρότητας. Δικαστική διαμάχη αναγνώρισης Τέκνου εκτός γάμου – Αναστολή παραγραφής λόγω δόλου του υπόχρεου – Σαρκική συνάφεια με την μητέρα του τέκνου στο κρίσιμο διάστημα 180 έως 300 ημερών προ του τοκετού. Διδάγματα κοινής πείρας.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ – ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

υποσχέσεις του εναγομένου ότι θα έπαιρνε διαζύγιο από τη σύζυγό του και θα την νυμφευόταν, αφοσιώθηκε στον τελευταίο (εναγόμενο) και ανεξάρτητα από τυχόν παλιές της γνωριμίες με άνδρες διατήρησε μαζί του ερωτική σχέση. Αποτέλεσμα των συνευρέσεών τους ήταν η εγκυμοσύνη της ενάγουσας, για την οποία ο εναγόμενος δεν εξέφρασε καμία αμφιβολία ως προς την πατρότητα του κυοφορούμενου, αλλά συνέχισε να έχει σχέση μαζί της. Μάλιστα, συνέδραμε την προσπάθειά της για την απόκτηση τέκνου, αφού αυτός την προέτρεψε να εισαχθεί και μάλιστα με το όνομά του σε ιδιωτικό μαιευτικό κέντρο, στο οποίο και πλήρωσε όλα τα έξοδα, προκειμένου να υποβληθεί σε λαπαροσκοπική λύση εμφύσεων. Στις ... η ενάγουσα γέννησε στο ανωτέρω μαιευτικό κέντρο ένα άρρεν τέκνο, το οποίο στη συνέχεια βαπτίσθηκε και έλαβε το όνομα Θ. Κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης του τέκνου, δηλαδή από τις 16-6-1997 (300η ημέρα πριν το τοκετό) έως και την 14-10-1997 (180η ημέρα πριν το τοκετό), οι διάδικοι είχαν σαρκικές επαφές, κατά δε τη γέννηση του εν λόγω τέκνου επισκέφθηκε την ενάγουσα στο μαιευτήριο προσφέροντάς της άνθη και δώρα. Κάλυψε δε πλήρως τις δαπάνες του τοκετού στο ανωτέρω μαιευτήριο, όπως συνέχισε να καλύπτει και τις δαπάνες συντήρησης και διατροφής του ανηλίκου τέκνου, συμπεριφερόμενος προς αυτό ως πατέρας, διαβεβαιώνοντας και καθησυχάζοντας την ενάγουσα ότι θα αναγνωρίσει εκούσια το ως άνω τέκνο, ως γνήσιο δικό του. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα κατέβαλλε στην ενάγουσα σημαντικά χρηματικά ποσά με καταθέσεις στον τραπεζικό της λογαριασμό και με επιταγές. Η ως άνω κατάσταση συνεχίσθηκε μέχρι το Μάιο 2003, οπότε και διέκοψε εντελώς την επικοινωνία του με την ενάγουσα και έπαυσε· να καταβάλλει σ' αυτήν χρήματα.

 

Περιοδικό Ιατρικού δικαίου νομολογία-νομοθεσία- Νομολογία Ιατρού – Νομοθεσία ιατρική – ιατρική νομολογία – κωδικοποιημένη νομοθεσία ιατρικού δικαίου-ιατρικής πραγματογνωμοσύνης-ιατρική αμέλεια ιατρού-ιατρική ποινική ευθύνη ιατρού ψυχιάτρου – διορισμός ψυχιάτρου – διορισμός ιατρού πραγματογνώμονα για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης

 

Περίληψη απόφασης αρειου παγου 822/2006

Η Ιατρική πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο – Ιατρική Αμέλεια-Άρθρο 314 παρ. 1 εδάφιο α’ και 28 του ΠΚ για την θεμελίωση του εγκλήματος της σωματικής βλάβης από αμέλεια και τα απαιτούντα από αυτήν.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 314 παρ. 1 εδ. α' και 28 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεμελίωση του εγκλήματος της σωματικής βλάβης από αμέλεια απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) να μην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόμενη κατ' αντικειμενική κρίση προσοχή την οποία κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει κάτω από τις ίδιες πραγματικές περιστάσεις να καταβάλει, με βάση τους νομικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά συνήθη πορεία των πραγμάτων, πείρα και λογική, β) να μπορούσε αυτός, με βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, γνώσεις και ιδιότητες και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλματός του να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα, το οποίο από έλλειψη της προαναφερόμενης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως αμέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όμως ότι δεν θα επερχόταν (συνειδητή αμέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ενέργειας η παράλειψης του δράστη και του αποτελέσματος που επήλθε. Ενόψει αυτών υπάρχει ποινική ευθύνη του ιατρού στη σωματική βλάβη από αμέλεια στις περιπτώσεις εκείνες που το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε παράβαση από τον ιατρό των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της επιμέλειας και η πράξη του (ενέργεια ή παράλειψη) δεν ήταν σύμφωνα με το αντικειμενικά επιβαλλόμενο καθήκον επιμέλειας. Έκθεση Ιατρικής Π., η οποία, διαταχθείσα με τη με αριθ. 6709/2001 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και όχι σύμφωνα με το άρθρο 183 του ΚΠΔ από ανακριτικό υπάλληλο ή ποινικό δικαστήριο, δεν αποτελεί το από την τελευταία αυτή διάταξη σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 178 του ΚΠΔ προβλεπόμενο ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο στην ποινική διαδικασία και συνεπώς δεν είχε υποχρέωση το δικαστήριο της ουσίας να αιτιολογήσει ειδικά γιατί δεν υιοθέτησε το συμπέρασμα της εν λόγω Έκθεση Ιατρικής Π. και πρέπει συνακόλουθα να απορριφθούν, ως αβάσιμοι, οι αντίθετοι με αριθ. 1 και 2 λόγοι της κρινόμενης αναίρεσης.

 Εξάλλου η απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ προβλεπόμενο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν εκτίθενται σ' αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα απ' αυτά, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση της σύγκρισης των διάφορων αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιό να βαρύνει περισσότερο για το σχηματισμό της δικαστικής κρίσης, αλλ' απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης και όχι μόνο μερικά απ' αυτά. Τέλος εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, υπάρχει όχι μόνον όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει ορθά τα πραγματικά περιστατικά που έχει δεχθεί στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της απόφασης που ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες. αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Αρειο Πάγο για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.

Από το περιοδικό Ιατρική αμέλεια-ιατρικό λάθος-βλάβη από ιατρό-υπαιτιότητα ιατρού-ιατρικό λάθος-από το περιοδικό ιατρικού δικαίου νομολογια νομοθεσια- Όλη η ύλη στο περιοδικό ιατρικού δικαίου από το 1990 έως σήμερα, νομολογία-νομοθεσια κωδικοποιημένη ισχύουσα.

Αριθμός 822/2006

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


***********************************

 

Εγκεφαλικό επεισόδιο-Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη-Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού – Ιατρική πραγματογνωμοσύνη για παλαιότερα προβλήματα υγείας ικανά να προκαλέσουν εγκεφαλικό επεισόδιο – η αιτία του ατυχήματος- Δεν διετάχθη ιατρική πραγματογνωμοσύνη λόγω μη δυνατότητας διαπίστωσης των αιτιών του εγκεφαλικού επεισοδίου, λόγω παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος. Μη επιδίκαση βελτιωμένης διατροφής, αποζημίωση για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας. Δεν απαιτείται σε κάθε σωματική βλάβη η υπόδειξη των θεραπόντων ιατρών, παρά μόνον επί ιατρικών λόγων σε συγκεκριμένη περίπτωση. – Το δικαστηριο του Αρειου Παγου-Δικαστικη Αποφαση 1/2014

Περιοδικο Ιατρικου Δικαιου-Ιατρικό Δίκαιο νομολογία νομοθεσία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ………Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο ο ενάγων παρέμεινε κλινήρης στην οικία του. Την 20-4-2010 εξετάσθηκε από τον ορθοπεδικό Φ. Θ., ενεργούντα κατ' εντολή της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας, ο οποίος διεπίστωσε ότι ο ενάγων δεν πατούσε ακόμα το πόδι του, κινούμενος με περιπατητήρα (Π) ενώ κατά την εκτίμηση του εν λόγω ιατρού ο χρόνος αποθεραπείας του ήταν αυτός των 3 μηνών από το ατύχημα (βλ. την από 27-4-2010 γνωμάτευση αυτού). Όμως η μετεγχειρητική πορεία της υγείας του ενάγοντος δεν εξελίχθηκε ομαλά, καθόσον την 18-5-2010 υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύθηκε μέχρι και την 25-5-2010 στο Γενικό Νοσοκομείο ………….όπου του συνεστήθη περαιτέρω περίθαλψη σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης για 2 μήνες (βλ. την από 25-5-2010 βεβαίωση του ως άνω νοσοκομείου). Πράγματι, μετά την έξοδό του από το Νοσοκομείο ο ενάγων νοσηλεύθηκε για ένα χρόνο στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Α.» (βλ. την από 29-12-2010 βεβαίωση του εν λόγω κέντρου, σε συνδυασμό με την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης). Από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο ενάγων είχε και παλαιότερα προβλήματα υγείας ικανά να προκαλέσουν το προαναφερθέν εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο είχε ως κύρια ενεργό αιτία τον τραυματισμό του ενάγοντος από το ατύχημα και τον επί μακρό χρόνο κλινοστατισμό τούτου που ήταν 75 ετών κατά το ατύχημα. Σχετικά ο μάρτυρας απόδειξης κατέθεσε: «Ο πατέρας μου χειρουργήθηκε και έμεινε μια εβδομάδα στο νοσοκομείο. Μετά, ενώ ήταν καλά, έπαθε θρόμβωση. Το τραύμα είχε κλείσει, όχι εντελώς και περπατούσε με πατερίτσες. Έπαθε θρόμβωση και εγκεφαλικό. Πριν ήταν υγιέστατος και εργαζόταν. Έφτιαχνε στέγες έως μία ημέρα πριν το ατύχημα». Πρέπει λοιπόν να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος ο σχετικός λόγος έφεσης των εναγομένων καθώς και το αίτημά τους για διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, αφού από τον χρόνο του ατυχήματος έχει ήδη περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν πλέον να διαπιστωθούν τα αίτια του εγκεφαλικού. Περαιτέρω, για την αποκατάσταση της υγείας του ο ενάγων ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, δαπάνησε τα ποσά των 3 ευρώ και 3,26 ευρώ που κατέβαλε στο Νοσοκομείο Λ. για εξετάσεις (Τα ποσά αυτά δεν εκκαλούνται με τις εφέσεις). Επίσης κατέβαλε εξ ιδίων για τη νοσηλεία του στο Απολλώνειο Θεραπευτήριο ως διαφορά πλέον του ποσού που κατέβαλε γι' αυτόν το ΙΚΑ, το ποσό των 1.141,40 ευρώ (βλ. τις … αποδείξεις του εν λόγω θεραπευτηρίου, ποσού 209 ευρώ, 222 ευρώ, 222 ευρώ, 266,40 ευρώ, 222 ευρώ, αντίστοιχα), απορρίπτουμε ως ουσιαστικά αβασίμου του σχετικού λόγου έφεσής του των εναγομένων. Επίσης ο ενάγων λόγω του τραυματισμού του δαπάνησε τα παρακάτω ποσά: 1) για ιατρικές εξετάσεις δαπάνησε συνολικά το ποσό των 170 ευρώ και ειδικότερα: α) για μικροβιολογικές εξετάσεις (Ca, TSH, CT) το ποσό των 30 ευρώ (βλ. με αριθμ. …/2-8-2010 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του κέντρου διαγνωστικής και προληπτικής έρευνας Γ.), β) για ακτινογραφία θώρακα στις 7-10-2010, το ποσό των 40 ευρώ (βλ. με αριθμ. …/7-10-2010 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Β. Π.), γ) για ακτινογραφία γονάτων F+P στις 23-12-2010, το ποσό των 40 ευρώ (βλ. με αριθμ. …/23-12-2010 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Β. Π.), δ) για υπερηχογράφημα θυρεοειδούς στις 23-12-2010, το ποσό των 60 ευρώ (βλ. με αριθμ. …/23-12-2010 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Β.Π.), 2) για αγορά φαρμάκων δαπάνησε συνολικά το ποσό των 162,65 ευρώ (βλ. από 15-3-2010 ιατρική συνταγή του Γενικού Νοσοκομείου Λ. και την από 15-3-2010 απόδειξη της φαρμακοποιού Π. Κ.-Φ.)

Περίληψη:

Ιατρική πραγματογνωμοσύνη – Διαταγή πραγματογνωμοσύνης ειδικού ιατρού πραγματογνώμονα για το μέγεθος των σωματικών κακώσεων του ενάγοντος, λόγω του ότι ο εναγόμενος αμφισβητεί έντονα την αιτιώδη συνάφεια καθώς και την επικαλούμενη, εφόρου ζωής ανικανότητα ενάγοντος προς εργασία. Κατά συνέπεια, πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος του εφεσιβλήτου-εναγομένου να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη (άρθρ. 368 παρ. 2 ΚΠολΔ) από δύο πραγματογνώμονες ιατρούς, έναν ορθοπεδικό και ένα παθολόγο (άρθρ. 372 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό. – 18/2013 Δικαστική απόφαση Εφετείου Λαρίσης

Από το περιοδικό ιατρικού δικαίου – Ιατρική πραγματογνωμοσύνη νομοθεσία και νομολογία-αποκτήστε πρόσβαση στην τράπεζα νομικών πληροφοριών ιατρικού δικαίου από τον Όμιλο Ηλεκτρονικών-Διαδικτυακών Περιοδικών και Υποδειγμάτων Δικογράφων


 • ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ&ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ


 

 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ – ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Α.Ν. 1565/1939 ‘’ΠΕΡΙ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ’’ – Α.Κ. ΑΡΘΡΟ 47 – ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: …έλεγχο από τον Άρειο Πάγο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων ως το ζήτημα της αμέλειας του κατηγορουμένου εν όψει της νομικής υποχρεώσεως από τις αναφερόμενες διατάξεις να αποτρέψει ως ιατρός που χειρούργησε τον ασθενή την επέλευση σωματικής βλάβης σ' αυτόν από μετεγχειρητικές επιπλοκές με έγκαιρη παρέμβασή του. Κατόπιν των ανωτέρω και δοθέντος περαιτέρω, ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 511 εδ. β' Κ.Ποιν.Δ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ.5 ν.3160/2003, ο Άρειος Πάγος λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως την παραγραφή που επήλθε κατά τις διατάξεις των άρθρων 111, 112, 113 Π.Κ., μετά τη δημοσίευση της προσβαλλομένη αποφάσεως, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ένας λόγος αναιρέσεως θα κριθεί βάσιμος, δεν καθίσταται απαράδεκτη η άσκηση της ενδίκου αιτήσεως αναιρέσεως από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μόνον από το γεγονός ότι ασκήθηκε την τελευταία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας από την χρονολογία τελέσεως της αποδοθείσης στον κατηγορούμενο πλημμεληματικού χαρακτήρα αξιοποίνου πράξεως….

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2ο Δικαστικής Απόφασης Αρείου Πάγου – Ιατρική Αμέλεια

…κατά τη διάταξη του άρθρου 314 παρ.1 εδάφ. α' του Π.Κ. τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών ετών εκείνος που από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ, από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του…μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία έδειξε ευμέγεθες πρόσφατο έμφρακτο σε κατανομή αιμάτωσης δεξιάς οπισθίας εγκεφαλικής αρτηρίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τα υποστηριζόμενα από την πολιτική αγωγή, το εν λόγω έμφρακτο (ισχαιμία) είναι αποτέλεσμα του εγκολεασμού (στραγγαλισμού τμημάτων του εγκεφάλου) που προκλήθηκε από την αυξανόμενη ενδοκράνια πίεση, λόγω της αυξημένης ποσότητας του Ε.Ν.Υ. (εγκεφαλονωτιαίου υγρού), η οποία δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, με την άμεση (κατά τις πρωϊνές ώρες της 23-1-2005) τοποθέτηση της παροχέτευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν στον ασθενή οι αναφερόμενες στο κατηγορητήριο εγκεφαλικές βλάβες. Ειδικότερα, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι έχοντας αναλάβει την κατάσταση της υγείας του άνω ασθενούς υπέβαλε αυτόν στην αφαίρεση (με χειρουργική επέμβαση) της κολλοειδούς κύστης και, παρότι μετεγχειρητικά (περί ώρα 23.00 της 22.01.2005) ο ασθενής παρουσίασε τα παραπάνω αναφερόμενα συμπτώματα, δεν υπέβαλε αυτόν σε άμεσο απεικονιστικό έλεγχο (αξονική τομογραφία)


ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ – ΕΓΚΛΗΜΑ ΙΑΤΡΟΥ ΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: …….ποινική ευθύνη του ιατρού για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασθενούς στις περιπτώσεις εκείνες όπου το εν λόγω αποτέλεσμα του θανάτου, ως συνέπεια ιατρικής πράξης ή παράλειψης, οφείλεται σε παράβαση από αυτόν των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης, για τους οποίους δεν μπορεί να γεννηθεί αμφισβήτηση και η ενέργεια του ή η παράλειψη του δεν ήταν σύμφωνη με το αντικειμενικό καθήκον επιμέλειας. Ιατρική δεοντολογία…..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2ο: …….καρδιολόγος απέκλεισε κατηγορηματικά την πιθανότητα να είχε υποστεί ο ασθενής έμφραγμα ή οποιαδήποτε καρδιολογική πάθηση και είπε στον ειδικευόμενο ιατρό Σ. Κ. να ελεγχθεί αρμοδίως η κοιλιά του για τυχόν άλλη πάθηση. Στο ίδιο συμπέρασμα (περί της απουσίας καρδιολογικού ευρήματος και πιθανολογήσεως παθήσεως στην κοιλιά) κατέληξε και η Διευθύντρια της Καρδιολογικής Κλινικής του άνω Νοσοκομείου Α. Π., η οποία, κατά την αποχώρηση της περί ώρα 15:00' από αυτό, επισκέφθηκε το ΤΕΠ και εξέτασε τον ασθενή, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του και είδε τις εξετάσεις που προαναφέρθηκαν. Αφού αποκλείστηκε παντελώς η περίπτωση καρδιακής παθήσεως, ο ειδικευόμενος ιατρός Σ. Κ., ακολουθώντας την συνήθη τακτική που επικρατεί στο Νοσοκομείο, προέβη σε εξετάσεις "ρουτίνας" στον ασθενή, δηλαδή αιματολογικές εξετάσεις, ούρων, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, η οποία βρέθηκε πολύ χαμηλή (η μεγάλη διαστολική κάτω από 50) ελέγχοντας και την κοιλιά αυτού και παρήγγειλε, λόγω του έντονου κοιλιακού άλγους για το οποίο συνέχισε να παραπονείται ο ασθενής, υπερηχογραφικό έλεγχο ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος και κοιλιακής αορτής, θέτοντας επί του παραπεμπτικού εγγράφου το όνομα του ως άνω ειδικού ιατρού-καρδιολόγου Σ. Χ., δοθέντος ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δικό του ως ειδικευόμενος ιατρός . Εν τω μεταξύ, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προσήλθε να εξετάσει οικειοθελώς τον ασθενή, κατόπιν κλήσεως των συγγενών του τελευταίου, ο δεύτερος κατηγορούμενος, που συνδέονταν φιλικά και με μακρινή συγγένεια με την οικογένεια του ασθενούς, Ι. Β., χειρουργός, Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του άνω Νοσοκομείου, ο οποίος δεν είχε μεν εφημερία, βρισκόταν όμως στο Νοσοκομείο εκτελώντας το πρωινό ωράριο υπηρεσίας του, το οποίο έληγε στις 15:30'. Ο εν λόγω κατηγορούμενος επιλήφθηκε του περιστατικού, εξέτασε κλινικά τον ασθενή και διαπίστωσε ότι ο τελευταίος εμφάνιζε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα συμπτώματα (δηλαδή έντονο κοιλιακό άλγος, ζάλη, εφίδρωση, αμαύρωση οράσεως), ευρισκόμενος σε κατάσταση καταπληξίας (σοκ) και είχε έντονο κοιλιακό φόρτο κατά την ψηλάφηση, ακολούθησε δε αυτόν στον υπερηχογραφικό έλεγχο, που διενεργήθηκε περί ώρα 15:25' από την ιατρό Ακτινοδιαγνωστικής, Επιμελήτρια Β' του ως άνω Νοσοκομείου…..Παθολόγος και Διευθύντρια της ως άνω Κλινικής, η οποία προσπάθησε να τον σταθεροποιήσει αιμοδυναμικά με τη χορήγηση υγρών και ινοτρόπων φαρμάκων. Ο αιματοκρίτης του ήταν 36,1. Ο ασθενής είχε μετεωρισμό, τον οποίο η παραπάνω προσπάθησε να εξαλείψει με σωλήνα αερίου, πλην όμως, δεν έγινε τίποτε. Στους συγγενείς και φίλους που παραβρίσκονταν εκεί είπε ότι έπασχε από ίωση, διότι η καταπληξία που είχε μπορούσε να προέρχεται από οξεία ίωση….


ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ – ΑΜΕΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΑΤΡΟΥ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΑΜΥΓΛΑΛΕΚΤΟΜΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ- ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: ….Η συντήρηση της γενικής αναισθησίας έγινε με χορήγηση 66% Ν2Ο (υποξείδιο του αζώτου, ήτοι ασθενούς αναισθητικού αερίου) σε 33% οξυγόνο και Tracrium (ατρακούριο, δηλαδή μυοχαλαρωτικό μέσης διάρκειας), αρχικά σε δόση 20 mg και συμπληρωματικά 7 mg. Προνάρκωση δεν χορηγήθηκε.... Η ποσότητα όμως της νατριούχου θειοπεντάλης που χορηγήθηκε, των 35 mg, ήταν πολύ μικρή και δεν ήταν εκείνη που αντιστοιχούσε για ένα παιδί 46 κιλών, όπως ήταν ο προαναφερθείς ανήλικος, αφού η συνήθης δόση για την εισαγωγή στην αναισθησία, σύμφωνα με τους κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες της αναισθησιολογίας, για παιδιά ηλικίας 1-12 ετών ανέρχεται σε 5-6 mg/kg και επομένως στη συγκεκριμένη περίπτωση η ενδεδειγμένη δόση θα έπρεπε να κυμαίνεται από 230 έως 270 mg……0,4 mg αδρεναλίνης (adrenaline) ήτοι επινεφρίνης αδρενεργικού αγγειοσυσπαστικού φαρμάκου, που ενδείκνυται στην καρδιακή ανακοπή. Επίσης, στο διάγραμμα αναισθησίας καταγράφηκε από το δεύτερο κατηγορούμενο, ότι χορηγήθηκαν στον ασθενή και 200 mg Ringer's Lactated, δηλαδή κρυσταλλοειδές διάλυμα για υποκατάσταση των απωλειών σε υγρά σώματος, 120 mg Solumedrol bolus, δηλαδή μεθυλπρεδνιζολόνη σε εφάπαξ δόση ...και 50 mg Zandac, δηλαδή ρανιτιδίνη σε εφάπαξ δόση .. Παράλληλα ο Κ. έκανε μαλάξεις (θωρακικές συμπιέσεις της καρδιάς με τα χέρια) στον ασθενή, ενώ αντικαταστάθηκε το μόνιτορ της επέμβασης με άλλο που διέθετε απινιδωτή, η χρήση όμως του οποίου δεν κατέστη αναγκαία, αφού, μετά τις άνω ενέργειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (χορήγηση ατροπίνης και ιδίως αδρεναλίνης και μαλάξεις) και μετά την πάροδο ενός και ημίσεως περίπου λεπτού…..

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑΤΡΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΣΤΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ: ……μη ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό για την αντιμετώπιση του εμφανισθέντος στην Z1 ιατρικού προβλήματος ή να λάβουν οποιοδήποτε απαιτούμενο κατά νόμο μέτρο για την απρόσκοπτη, κανονική και αποτελεσματική περίθαλψη της ασθενούς. 'Όμως, τα γενόμενα δεκτά με το άνω βούλευμα πραγματικά γεγονότα δεν ασκούν καμία επιρροή στην έκβαση της δίκης αναφορικώς με την (αστική) ευθύνη της αναιρεσείουσας ως προστήσασας, αφού, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, πρόκειται για γνήσια αντικειμενική ευθύνη…….

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Δείτε Αναλυτικά τα μέλη-συνδρομητές μας:

 • Πότε Υπάρχει Ποινική Ευθύνη Ιατρού και με ποιον τρόπο τεκμαίρεται κάτι τέτοιο;
 • Πότε έχουμε Αστική Ευθύνη Ιατρού και ανθρωποκτονία από αμέλεια;
 • Πότε Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και πότε δεν υπάρχει ως προς την αμέλεια γιατρού ή το ιατρικό σφάλμα;
 • Από ποιες διατάξεις προκύπτει η στοιχειοθέτηση εγκλήματος ανθρωποκτονίας από ιατρική αμέλεια;
 • Πώς οφείλει ο γιατρός ως ευσυνείδητος άνθρωπος, με βάση τους νομικούς κανόνες, την κοινή πείρα και την λογική, να προβλέπει και τα αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα – πράξη ιατρού – παράλειψη ιατρού και ιατρική παράλειψη.
 • Πότε διατάσσει Διορισμό ιατρού πραγματογνώμονα το Δικαστήριο;
 • Θέλω να δω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε δικαστηριακή Απόφαση για ιατρικές ευθύνες και ιατρική αμέλεια


Απόσπασμα: …. Η άποψη αυτή δεν υποστηρίζεται από κανένα, ούτε ακολουθείται από τους μαιευτήρες - γυναικολόγους. Η θέση του εμβρύου ελέγχεται ασφαλώς με απλή γυναικολογική εξέταση. "Η θέση προβολής, μπορεί να καθοριστεί με τη δακτυλική κολπική εξέταση καλύτερο τρόπο καθορισμού της θέσεως προβολής του εμβρύου, αποτελεί η εξωτερική ψηλάφηση της κοιλιάς της επιτόκου χωρίς να γίνεται συχνά κολπική εξέταση" (βλ. Σ. Σ. Μαιευτική Α. σελ. 66). Δεν αναφέρεται πουθενά η διενέργεια υπερηχογραφήματος. Υποστηρίζουν ακόμη για να προκαλέσουν σύγχυση, μη έχοντας άλλα επιχειρήματα, ότι το έμβρυο έχει την τελική του θέση, κατάλληλη ή ακατάλληλη για φυσιολογικό τοκετό, κατά κανόνα ολόκληρο τον τελευταίο μήνα της κυήσεως. Η άποψη αυτή δεν είναι επίσης ορθή. "Στις πολύτοκες ....το κεφάλι παραμένει συνήθως έξω από την πύελο μέχρι την έναρξη του τοκετού" (βλ. σελ. 83 Μαιευτικής Δ. Α.). ενώ από τον υπερηχογραφικό έλεγχο στις 10- 5-2005, δεν διαπιστώθηκε κανένα απολύτως πρόβλημα.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Με το υπό χρον. 16-5-2005 υπόμνημα μου (για παροχή διευκρινήσεων στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης κατ' άρθρο 31 παρ. 2 Κ.Π.Δ) ζήτησα τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, το αίτημα μου (όμοιο αίτημα είχε υποβληθεί και από τους πολιτικώς ενάγοντες και ήδη αιτούντες)…

 

 • Δείτε τις αξιολογήσεις ιατροδικαστικών εκθέσεων μέσα από την νομολογία του ΑΠ Αρείου Πάγου
 •  Πότε Υπάρχει ιατρική αμέλεια σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα και την Νομολογία, όπως και την ισχύουσα επίκαιρη και κωδικοποιημένη Νομοθεσία;
 •  Τα στοιχεία του ορισμένου της αγωγής στην ιατρική ευθύνη για σωματική βλάβη που προκλήθηκε.
 •  Ιατρικές Γνωματεύσεις και πιστοποιητικά
 •  Ιατρικές Γνωματεύσεις  ένορκες βεβαιώσεις.

 

Απόσπασμα σχετικό: ….Στο χειρουργείο βρισκόταν και ο νευροχειρουργός Ζ. Β., παρακολουθώντας την επέμβαση ως σύμβουλος της ενάγουσας. Στο τηρηθέν πρακτικό εγχειρήσεως αναγράφονται τα ακόλουθα "Κλασική προσπέλαση του Ο4-Ο5 διαστήματος με μερική πεταλεκτομή. Διεύρυνση του δεξιού μέρους του διαστήματος με KERRISON. Ανεύρεση της Ο5 ρίζης δεξιά και κάτωθεν αυτής ανεύρεση μεγάλης δεξιάς πλαγίας κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Υπάρχουν ισχυρές συμφύσεις στην περιοχή που δείχνουν παρελθόντα επεισόδια φλεγμονής τοπικής. Ο5 ρίζα είναι ισχυρά προσφυόμενη πάνω στην κήλη με αρκετά φλεβίδια εκατέρωθεν. Απομόνωση της ρίζας και αφαίρεση της κήλης. Έλεγχος του διαστήματος και αφαίρεση τελευταίων υπολειμμάτων της κήλης. Έλεγχος του τρήματος της Ο5 ρίζης που είναι ευρύ. Έλεγχος αιμορραγίας με διπολική διαθερμία και θερμό ορρό. Δεν διεπιστώθη άλλη παθολογική εργασία σ' όλη την ερευνηθείσα περιοχή. Συρραφή κατά στρώματα. Επίδεση πιεστική". Από τον πραγματογνώμονα πάντως σημειώνεται ότι στην επέμβαση αφαίρεσης δίσκου η απώλεια αίματος είναι συνήθως μικρή και σπανίως μεταγγίζεται ο ασθενής και ότι από την προσωπική του εμπειρία σε πληθώρα επεμβάσεων τέτοιου είδους (κήλης οσφυϊκού μεσοσπονδυλίου) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δεν έτυχε να χρειασθεί ο ασθενής μετάγγιση αίματος εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι παθολογικοί λόγοι του ασθενούς, όπως μεγάλη ηλικία, ισχαιμία του μυοκαρδίου κλπ, στοιχεία που δεν συνέτρεχαν στην προκείμενη περίπτωση. Στο ως άνω εξιτήριο της παθούσας από το Ιατρικό Κεντρο και υπό την ένδειξη "έκβαση νοσηλείας" σημειώθηκε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στην ίαση-βελτίωση….

Περί ασκήσεως του κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος

Ιατρικά πιστοποιητικά και έκδοση αυτών

Ιατρικές γνωματεύσεις


 • Ο α.ν. 1565/1939  και η συνεισφορά αυτού
 • Αποδεικτικά μέσα ιατρού στις αστικές δίκες – διατάξεις του άρθρου 390 κΠολΔ
 • Παραβιάσεις κανόνων ουσιαστικού Δικαίου
 • Η διαδικασία της ιατρικής πραγματογνωμοσύνης
 • Ο Διορισμός πραγματογνώμονα ψυχιάτρου