ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29.10.2014
Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 253/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αθήνα, 29/10/2014
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213-1313215, -378, -373, -394
Fax : 213-1313389
E-mail: hrm@ydmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 253/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.35/1756/οικ.27938/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Χ-63Ρ) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.35/1756/οικ. 27938/16.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Χ-63Ρ) εγκυκλίου της υπηρεσίας μας με την οποία ζητούνταν από τις υπηρεσίες στοιχεία προκειμένου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να υπολογίσει τις δημοσιονομικές συνέπειες από την ενδεχόμενη αποδοχή εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών της αριθ. 253/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τα αρμόδια όργανα των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και ως εκ τούτου μετά την αποδοχή της αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση (άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 3086/2002).  

Το ΣΤ’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την υπ’ αριθ. 253/2013 γνωμοδότηση, γνωμοδότησε ομόφωνα ότι, «…για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της συνάφειας του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του ν.4024/2011 (την 1η.11.2011) αλλά η σχετική απόφαση εκδόθηκε μεταγενέστερα, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του προϊσχύσαντος ν.3205/2003».  

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι αφενός σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι την 1η.11.2011 διάταξη της παρ. 8 του ν.3205/2003, «…Η καταβολή του επιδόματος (μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων) ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση ή συνάφειά τους…» και αφετέρου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Για την κατάταξη των υπαλλήλων, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6) έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 4 του άρθρου 6, αφαιρούνται δύο (2) έτη. Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης», καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν στις εξής ενέργειες.  

Απαιτούμενες ενέργειες:  

1) Οι υπηρεσίες που διαθέτουν υπαλλήλους που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4024/2011, ήτοι πριν την 1η-11-2011 και η συνάφειά τους αναγνωρίστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των διαπιστωτικών πράξεων, που είχαν εκδοθεί για την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς του ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών, βάσει του οποίου κατατάχθηκαν την 1η.11.2011, τα δύο (2) ή έξι (6) έτη αντίστοιχα, δεδομένου ότι οι συνέπειες της αναγνώρισης ανατρέχουν στο χρόνο υποβολής της αίτησής τους.  

Διευκρινίζεται ότι:  

- Ως χρόνος υποβολής της αίτησης νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο υποβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού/Προσωπικού όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση της συνάφειας του προσκομισθέντος τίτλου βάσει των οποίων το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο έλαβε θετική απόφαση.  

- Οι τροποποιήσεις των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων την 1η.11.2011 κατά τα ανωτέρω δεν εμπίπτουν στην ισχύουσα αναστολή των προαγωγών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4046/2012 (Α’ 28), Ενότητα 2.6 Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης-Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (σελ.787 του παραρτήματος V2 EΛΛ.) όπου ορίζεται ότι «ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής».  

2) Για όσους εκ των υπαλλήλων αυτών συντρέχουν στο πρόσωπό τους περισσότερες από μία από τις αναφερόμενες στη διάταξη ευνοϊκές ρυθμίσεις (αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, κατοχή διδακτορικού διπλώματος) για την εκ νέου κατάταξή τους θα υπολογιστεί η ευνοϊκότερη ρύθμιση και το μισό της επόμενης ευνοϊκότερης.  

3) Επισημαίνεται ότι οι βαθμολογικές ρυθμίσεις που αφορούν τον κάτοχο συναφούς διδακτορικού διπλώματος, τον απόφοιτο της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τον κάτοχο του συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι διακριτές και κατά συνέπεια δεν μπορεί στην περίπτωση υπαλλήλων που είναι κάτοχοι περισσοτέρων του ενός όμοιων τυπικών προσόντων (π.χ. κάτοχος δύο συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή κάτοχος δύο συναφών διδακτορικών διπλωμάτων) να συνυπολογιστούν για την κατάταξή τους και τα δύο εξ αυτών βάσει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.4038/2012.  

4) Για τους υπαλλήλους στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν την 1η.11.2011 μία ή περισσότερες εκ των αναφερόμενων στην ως άνω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4024/2011 ευνοϊκές ρυθμίσεις (αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατοχή διδακτορικού διπλώματος) και στη συνέχεια μετά την 1η.11.2011 προσκόμισαν προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε από το υπηρεσιακό συμβούλιο ή υπήχθησαν μεταγενέστερα της 1ης.11.2011 σε μία από τις ως άνω ευεργετικές ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011, σύμφωνα με την οποία «Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης».  

5) Στους εν λόγω υπαλλήλους, από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση η συνάφειά τους και μέχρι 31/10/2011, θα καταβληθεί το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3205/2003, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές. Από τη 1/11/2011 και εντεύθεν, μετά τη νέα κατάταξη των υπαλλήλων θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν τα ποσά του άρθρου 29 του ν.4024/2011 και να καταβληθούν οι μισθολογικές διαφορές, με την αμέσως επόμενη μισθοδοσία.  

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών παρατίθενται τα κάτωθι παραδείγματα:  

α) Υπάλληλος ΠΕ είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις 10-9-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 12.12.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός κατετάγη την 1η-11-2011 με 8 έτη και 1 μήνα συνολικής υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανόμενων των 2 ετών του λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου) στο βαθμό Ε’ με πλεονάζοντα χρόνο 5 έτη και 1 μήνα. Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει αναδρομικά από 1η.11.2011 να καταταγεί στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 1 έτος και 1 μήνα.  

β) Υπάλληλος ΠΕ είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών στις 20-7-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 12.11.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός είναι παράλληλα κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, για τον οποίο συνυπολογίστηκαν ήδη κατά την κατάταξή του δύο έτη. Ο υπάλληλος αυτός κατετάγη την 1η-11-2011 με 4 έτη και 1 μήνα συνολικής υπηρεσίας (+) 2 έτη λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου (συνολικά 6 έτη και 1 μήνα) στο βαθμό Ε’ με πλεονάζοντα χρόνο 3 έτη και 1 μήνα. Δεδομένου ότι θα πρέπει να συνυπολογιστούν για την κατάταξή του η ευνοϊκότερη ρύθμιση (6 έτη λόγω κατοχής συναφούς διδακτορικού τίτλου) και το μισό της επόμενης ευνοϊκότερης (1 έτος λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου) για την κατάταξη του υπαλλήλου θα πρέπει να υπολογιστούν συνολικά και από τους δύο τίτλους 7 έτη – 2 έτη που του έχουν ήδη αναγνωριστεί = 5 επιπλέον έτη. Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει αναδρομικά από 1η.11.2011 να καταταγεί στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 2 έτη και 1 μήνα.  

γ) Υπάλληλος ΠΕ είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις 20-8-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 29.11.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός είναι ήδη κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, για τον οποίο συνυπολογίστηκαν κατά την κατάταξή του υπαλλήλου δύο έτη. Για τον υπάλληλο αυτό δεν θα γίνει επανακατάταξη καθώς είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός όμοιων τυπικών προσόντων και δεν μπορούν να συνυπολογιστούν και τα δύο για την κατάταξή του.  

δ) Απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις 20-7-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 12.11.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός κατετάγη την 1η-11-2011 με 4 έτη και 2 μήνες συνολικής υπηρεσίας + 6 έτη λόγω αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (συνολικά 10 έτη και 2 μήνες) στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο 1 έτος και 2 μήνες. Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει αναδρομικά από 1η.11.2011 να καταταγεί στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 2 έτη και 2 μήνες. Ο ίδιος υπάλληλος προσκόμισε προς αναγνώριση συνολική προϋπηρεσία 4 ετών και αναγνωρίστηκε από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο στις 20.11.2013, οπότε και στον πλεονάζοντα χρόνο του υπαλλήλου προστέθηκαν 2 έτη (το μισό της προϋπηρεσίας ως επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης). Δεδομένου ότι ο εν λόγω υπάλληλος την 20η.11.2013 (χρόνος αναγνώρισης της προϋπηρεσίας) έχει ήδη επωφεληθεί από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και την κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού θα πρέπει να γίνει ad hoc υπολογισμός ποια ήταν κατά το χρόνο εκείνο η ευνοϊκότερη και ποια η επόμενη ευνοϊκότερη ρύθμιση. Εν προκειμένω η ευνοϊκότερη ρύθμιση είναι η αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και η επόμενη ευνοϊκότερη είναι πλέον το μισό της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας (6+2= 8 έτη). Στον υπάλληλο έχουν ήδη αναγνωριστεί 7 έτη από ευνοϊκές ρυθμίσεις (6+1) άρα η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου μετά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει στις 20.11.2013 να προστεθεί ένα επιπλέον έτος ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Δ’.  

Για τα ζητήματα που αφορούν τη χορήγηση επιδομάτων μεταπτυχιακών σπουδών της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3205/2003 κατ’ εφαρμογή των αναφερόμενων στην αριθ. 253/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αρμόδια υπηρεσία είναι η 22η Διεύθυνση Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν, καθώς και στις υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από τα Υπουργεία και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.  

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.  

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας: www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο Δυναμικό.  Ο Γενικός Γραμματέας  
Θεόδωρος Λιβάνιος

 

Aριθμ. πρωτ.: οικ. 36503/115/21.10.2014
Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28.08.2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», για το έτος 2014

Aριθμ. οικ. 36503/115/21.10.14

(ΦΕΚ Β' 2821/21-10-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005),

2. το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141Α΄/ 21−6−2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών”» (ΦΕΚ 143 Α΄/4−7−2012),

3. το άρθ. 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41Α΄/1−3−2012),

4. το άρθρο 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28.8.2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)»,

5. την από 20/10/2014 σχετική εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προ τούτο,

6. το γεγονός, ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για το έτος 2014, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8.9.2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 31 Οκτωβρίου 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 38581/7.10.2014
Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού για το έτος 2014

Αριθ. οικ. 38581

(ΦΕΚ Β' 2781/16-10-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄),

3. Τη μείωση κατά είκοσι τοις εκατό (20 %) του αριθμού των χορηγούμενων εγκρίσεων για το έτος 2014 σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν.3833/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012,

4. Την εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισμό των εγκρίσεων πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω διατάξεις,

5. Την αριθμ. οικ. 7481/25.2.2014 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2014» (ΦΕΚ 596/Β΄), με την οποία ο αριθμός αυτός καθορίζεται σε 5178 άτομα συνολικά, εκ των οποίων 4.026 θα απασχοληθούν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων,

6. Το γεγονός ότι, βάσει των σχετικών υποβληθέντων αιτημάτων των φορέων, ο ανωτέρω αριθμός δεν επαρκεί για την υλοποίηση των ως άνω έργων,

7. Την ανάγκη απορρόφησης των διατιθέμενων στο πλαίσιο αυτό πόρων και της προώθησης της ανάπτυξης,

8. Το π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

9. Τις αριθμ. Υ490/30−7−2014 και 4062/25−7−2014 (ΦΕΚ 2110/Β΄) αποφάσεις «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη» και «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο»,

10. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»,

11. Το γεγονός ότι προκαλείται επιπλέον δαπάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς των οικείων ΟΤΑ, 

αποφασίζουμε:


1. Τροποποιούμε την αριθμ. οικ.7481/25.2.2014 κοινή απόφαση ως εξής:

Ο αριθμός των εγκρίσεων πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων αυξάνεται κατά 500 άτομα.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. οικ.7481/25.2.2014 κοινή απόφαση.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

 

Αρ. πρωτ.: 4.29190/οικ.4.1856/15.10.2014
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Αθρώπινου Δυναμικού» θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Αθήνα, 15-10-2014
Αρ. Πρωτ: 4.29190/οικ.4.1856

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ και ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 
T.K. 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105271300 
Telefax : 2105271322 
Email : keko@mou.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός Πρόσκλησης: 6 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-04-2005») «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).

3. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010),

4. Την με αριθμ. πρωτ. 1.7723/οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/Β'/16-06-2011) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ' αριθμ. 180691/7.2.2001/Γ'ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β'/14.2.2001) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "EQUAL"», στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

5. Την με αριθμ. πρωτ. 64698/5811/19-09-2008 Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" στην Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"» (ΦΕΚ 2059/Β/6-10-2008), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'αριθμ.9.13531/οικ.6.1870/27-07-09 (ΦΕΚ1574/Β/31- 07-09) και 0.21618/0ΐκ.6.3986/30-11-2010 (ΦΕΚ1923/Β/13-12-2010), όμοιες αποφάσεις.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 80028/27-3 -2002 (ΦΕΚ 377/Β/27-03-2002) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, και στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 5898/28/24-3-2010 (ΦΕΚ 333/Β/26-03-2010) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης Διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων».

8. Την με αριθμ. πρωτ. 15980/Δ1.5 161/1-9-2011 (ΦΕΚ 295/1-9-2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί «ορισμού της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων».

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 25568/110/29-07-2013 (ΦΕΚ 1877/Β/2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταμένους Μονάδων».

10. Την με αριθμ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (κωδικός CCI2007GR05UP0001), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. C/2012/9763/18-12-2012 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11. Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

12. Η με αρ. πρωτ. οικ. 20894/61/20-6-2014 ΚΤΑ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη

13. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,

15. Οι Κανονισμοί αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 1083/2006 του Συμβουλίου και 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

16. Οι Κανονισμοί αριθμ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

17. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020», αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014

18. Η με αριθμ. πρωτ. 4.11246/οικ.6.1717/11.04.2014 επιστολή της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και του Ειδικού Γραμματέα Διαχ/σης Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναγκαιότητα αύξησης των πόρων που κατανέμονται στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στο ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020.

19. Η με αριθμ.πρωτ. 4.11672/οικ.6.1809/16.04.2014 επιστολή του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματικό περίοδο 2014-2020.

20. Η με αριθμ. πρωτ. DG EMPL/F3/KY/CS/15.05.2014 απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

21. Η με αριθμ. πρωτ. 4.16696/οικ.6.2436/03.06.2014, επιστολή της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων καθώς και τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων.

22. Η με αριθμ. πρωτ. 4.18065/οικ.6.2641/13.06.2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προς την ΕΥΘΥ, σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

23. Το γεγονός ότι η πράξη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» πρόκειται να ενταθεί στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί και θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ.

24. Η από 24-6-2014 (α.π.ΕΥΔ. 4.19331/6.2894) επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020».

25. Τη με αριθμ. πρωτ. 4.27534/οικ.6.4554/30.09.2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, σχετικά με την υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

26. Η με αριθμ. πρωτ. 48730/03-10-2014 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με την οποία δίνεται θετική γνώμη για την υλοποίηση της εμπροσθοβαρούς πράξης.

27. Η με αριθμ. πρωτ. 4.29100/3.1422/15.10.2014 επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ με την οποία δίνεται θετική γνώμη για την υλοποίηση της πράξης.

28. Την με αριθμ. πρωτ. 4.29086/6.4844/15-10-2014 απόδοση σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Α.Ν.Α.Δ.

29. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 15 με το οποίο η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, καθίσταται αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας

30. Το Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».

31. Το έγγραφο εξειδίκευσης προγραμματισμού του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,

32. Την από 22/12/2008 απόφαση (Αρ. 4) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση πίνακα.

33. Την με αριθμ. πρωτ. 22867/ΕΥΘΥ/984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

34. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

35. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

36. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.

37. Την με αριθμ. πρωτ. 3653/ΕΥΘΥ 114/26-1-2012 (ΦΕΚ 312/Β/14-2-2012) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ' αποκοπή δήλωσης εμμέσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από του ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006.

38. Το κείμενο κατευθύνσεων της Επιτροπής για το Συντονισμό των Ταμείων (COCOF) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006 με αριθμό COCOF 09/0025/04/28.01.2010.

39. Την με αριθμ. πρωτ. 2.2250/οικ.4.105/2-2-2012 (ΦΕΚ 221/Β'/9-2-2012) Υπουργική Απόφαση για την «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» και την αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200/11-4-2012 (ΦΕΚ 1360/Β'/25-4-2012) τροποποίηση αυτής.

40. Την με αριθ. πρωτ. 16137/ΕΥΘΥ293/12-4-2013 Ορθή Επανάληψη 24-04-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

41. Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Κ Α Λ Ε Ι

Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), ως Δυνητικούς Δικαιούχους

A. Για την υποβολή αίτησης - φακέλου εξέτασης της διαχειριστικής τους επάρκειας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.

Β. Για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 2 «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο οι προτεινόμενες πράξεις πρόκειται να ενταχθούν στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΤ. Οι προτεινόμενες πράξεις εμπίπτουν στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού», του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της φτώχειας» και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων»του Καν. 1304/2013 της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2014.

H διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και του αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου έως την 31η Μαρτίου 2017.

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης.

Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας παρέμβασης.
Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι:

α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) και της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α' 114), ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι φορείς των περιπτώσεων α) β) και γ) δεν δύναται να οριστούν συντονιστές εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις δεν μπορούν να αποτελούνται από λιγότερους των τριών Εταίρων, επί ποινή απαραδέκτου, άλλως δεν μπορούν να καταστούν Δικαιούχοι. Ένας φορέας μπορεί να είναι συντονιστής μόνο σε μία Αναπτυξιακή Σύμπραξη σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, ένας φορέας δεν μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας Αναπτυξιακές Συμπράξεις στην ίδια Περιφέρεια.

Η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης αξιολογείται και θα πρέπει να προκύψει ως αποτέλεσμα διαλόγου από τα κάτω (bottom-up) και συμφωνιών προώθησης και ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια. Θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, έναν τοπικό/περιφερειακό φορέα με δημόσιο χαρακτήρα (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ συλλογικού - δημοσίου συμφέροντος), έναν φορέα ή τυπικό δίκτυο φορέων της κοινωνίας των πολιτών ή της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και έναν τοπικό φορέα με γνώση των προβλημάτων της περιοχής και αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Επισημαίνεται, ότι οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης πρέπει να έχουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας περιφέρειας. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, μέσω των εταίρων της, πρέπει να διαθέτει σε κάθε περιφερειακή ενότητα του συνόλου της περιφέρειας δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κατάλληλα στελεχωμένη (κριτήριο αποκλεισμού). Κατ' εξαίρεση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω της νησιωτικότητας και της πολλαπλής γεωγραφικής διασποράς, δίνεται η δυνατότητα στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη να έχει δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κατάλληλα στελεχωμένη σε τέσσερις κατ' ελάχιστον περιφερειακές ενότητες, με πρόβλεψη παράλληλα ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού εναλλακτικού μηχανισμού κάλυψης των αναγκών για διαρκή, αδιάλειπτη και άμεση συμβουλευτική υποστήριξη όλων των περιφερειακών ενοτήτων, αδιακρίτως.
Δεδομένου ότι, οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο σύνολο της Περιφέρειας η εκάστοτε Αναπτυξιακή Σύμπραξη, με ευθύνη του Εταίρου που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή, θα πρέπει να εξασφαλίζει συνεχώς και ομοιόμορφα την άμεση παροχή των υπηρεσιών της και την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων, διαθέτοντας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και υποδομή.

Επίσης, θα συνεκτιμηθεί εάν:

α) στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει φορέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση του όλου εγχειρήματος και των λοιπών εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με εστίες και διαδικασίες παραγωγής γνώσης και καινοτομίας.

β) Η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης δύναται να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία και τους φορείς της και κυρίως τους ωφελούμενους, δηλαδή υποψήφιους ή ήδη ενεργούς κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Κατά την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης, οι φορείς-Εταίροι που θα συμμετάσχουν σε μία υποψήφια Αναπτυξιακή Σύμπραξη, θα πρέπει να έχουν συνάψει έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, χωρίς όμως να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του καταστατικού, που θα συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των συμμετεχόντων Εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση, οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της Απόφασης ένταξης της πράξης. Στο σχέδιο καταστατικού της Αναπτυξιακής Σύμπραξης πρέπει να ορίζεται ο Εταίρος που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή.

Επισημαίνεται, ότι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποκτά νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 784 Α.Κ. και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), των σε εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόμενα Α.Κ..

Όργανα διοίκησης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους μέλη
- Ο Συντονιστής Εταίρος,
- Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου.

Η αποχώρηση εταίρου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάληψης του έργου του αποχωρούντος από υφιστάμενους εταίρους ή ταυτόχρονης αντικατάστασης του από νέο, κατόπιν απόφασης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.

Κάθε εταίρος της υποψήφιας Δικαιούχου Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.

2. Να λειτουργεί αποδεδειγμένα πριν την υποβολή της πρότασης στην παρούσα Πρόσκληση και για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Η προϋπόθεση ύπαρξης τριετούς λειτουργίας υφίσταται και για τα Παραρτήματα, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες εταίρος της υποψήφιας Δικαιούχου Αναπτυξιακής Σύμπραξης, συμμετέχει σε αυτή μέσω Παραρτήματός του. Στις περιπτώσεις α) συμμετοχής στην υποψήφια Δικαιούχο Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΚοινΣΕπ, αυτή θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και να έχει λάβει οριστική βεβαίωση εγγραφής, β) συμμετοχής στην υποψήφια Δικαιούχο Αναπτυξιακή Σύμπραξη άλλου φορέα Κοινωνικής Οικονομίας, αυτός θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας. Η οριστική ΕΓΓΡΑΦΉ των φορέων αυτών στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση συμμετοχής στην υποψήφια ΑΣ «τυπικού δικτύου ΚοινΣΕπ», μόνη προϋπόθεση αποτελεί το 80% των μελών-ΚοινΣΕπ του Δικτύου να έχουν εγγραφεί οριστικά στο Γενικό Μητρώο ένα (1) έτος πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

3. Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.

4. Να διαθέτει κατά την υποβολή της πρότασης, τριετή εμπειρία υλοποίησης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας ή σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αποκτηθείσα τα τελευταία τρία έτη. Επιπρόσθετα, αξιολογείται η ύπαρξη εμπειρίας σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας (π.χ. εμπειρία που αποκτήθηκε από τη συμμετοχή στην υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, κ.λ.π.). Η υπάρχουσα εμπειρία θα αποτυπώνεται στο σχέδιο δράσης σε πίνακα Προγραμμάτων, όπου θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο προϋπολογισμός των δράσεων κλπ. Η προϋπόθεση ύπαρξης τριετούς εμπειρίας υφίσταται και για τα Παραρτήματα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες εταίρος της υποψήφιας Δικαιούχου Αναπτυξιακής Σύμπραξης συμμετέχει σε αυτή μέσω Παραρτήματός του. Η προϋπόθεση ύπαρξης τριετούς εμπειρίας δεν ισχύει στην περίπτωση φορέων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αντ' αυτής, οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, υποχρεούνται να προσκομίσουν Οριστική Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και αποδεικτικά δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως Αντίγραφα του Εντύπου Ε3, Αντίγραφα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών/Προϊόντων, Άδεια Λειτουργίας, Αντίγραφα Ισολογισμών, Ετήσιο Απολογισμό κλπ.

Ο Συντονιστής Εταίρος, δε, θα πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης να διαθέτει - επιπλέον των όσων αναφέρονται στα σημεία 1, 2,3 παραπάνω - κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α. Πενταετή εμπειρία εφαρμογής, διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της υλοποίησης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων σε περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε έτη.

β. Πενταετή εμπειρία σε θέματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε έτη.

Τα παραπάνω στοιχεία θα περιγράφονται στην αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού Δικαιούχου - ΑΣ και θα τύχουν αξιολόγησης προκειμένου να επιλεγούν οι καταλληλότεροι φορείς υλοποίησης ανά περιφέρεια.

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ως ολοκληρωμένοι Περιφερειακοί Μηχανισμοί, θα αποτελέσουν το κύριο εργαλείο ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας, προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). Για το λόγο αυτό, επιθυμητή είναι η δημιουργία εταιρικών σχημάτων αντιπροσωπευτικών μεν, ευέλικτων δε, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους και συναφείς με τις δράσεις που θα υλοποιήσουν, Εταίρους, για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης και την υποστήριξη των ομάδων στόχου. Επισημαίνεται, ότι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα πρέπει να απαρτίζεται από Εταίρους που καλύπτουν χωρικά όλη την Περιφέρεια υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης.

Για την αξιολόγηση και επιλογή των Περιφερειακών Μηχανισμών ανά περιφερειακή χωρική ενότητα, θα εξετάζονται:

- Η καταλληλότητα, αντιπροσωπευτικότητα και βιωσιμότητα του εταιρικού σχήματος, η ικανότητά του να υλοποιήσει με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων κατά τη διάρκεια της συγχρηματοδοτούμενης λειτουργίας του, καθώς και η τεκμηριωμένη πρόβλεψή του για συνέχιση της λειτουργίας του μετά το πέρας της συγχρηματοδότησης και για τρία ακόμη έτη.

- Η δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στο σύνολο της Περιφέρειας δράσης

- Η ικανότητα των απαιτούμενων δομών σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητας για την παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων

- Η επιστημονική κατάρτιση, σχετική εμπειρία και η δέσμευση των στελεχών της ομάδας έργου του Συντονιστή και των λοιπών εταίρων της υποψήφιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε σχέση με τις δράσεις που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν

- Η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ως προς τη δυνατότητά της να κινητοποιεί την τοπική κοινωνία και τους φορείς της και κυρίως τους ωφελούμενους, δηλαδή τους υποψήφιους ή ήδη ενεργούς κοινωνικούς επιχειρηματίες.

- Η σύνδεση του όλου εγχειρήματος και των λοιπών εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με εστίες και διαδικασίες παραγωγής γνώσης και καινοτομίας.

- Η καταλληλότητα της διακρατικής συνεργασίας του Περιφερειακού Μηχανισμού για την επίτευξη των στόχων λειτουργίας του, στη βάση σχετικού συμφωνητικού με το διακρατικό εταίρο

- Η ικανότητά του για παροχή στις Κοιν.Σ.Επ. πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξή τους

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Α1. ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ


Για το Δυνητικό Δικαιούχο - Αναπτυξιακή Σύμπραξη που θα υποβάλει αίτηση - φάκελο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας και θα λάβει θετική γνώμη, θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές.

Οι ειδικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης Πράξης αφορούν την απαίτηση για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης, που θα λειτουργήσει ως Δικαιούχος για την Πράξη.

Συγκεκριμένα, η επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη πράξη που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 2 «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Το έγγραφο επιβεβαίωσης που θα χορηγηθεί θα καλύπτει την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ως Δικαιούχο.

Α2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται για τους δικαιούχους σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση είναι οι ακόλουθες:

I. Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.

II. Ο ορισμός των υπηρεσιών ή και των αρμοδίων οργάνων του που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου.

III. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή εγχειριδίου ή εγγράφων οδηγιών, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ο δικαιούχος.

IV. Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση - διαχείριση πληροφοριών και αρχείων.

Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ο Δυνητικός Δικαιούχος πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις θα εξετάσει τα ακόλουθα:

I. Επάρκεια Προϋποθέσεων

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1)


Η διασφάλιση της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τους κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου, αλλά και με πλήρη εφαρμογή όλων των εθνικών διατάξεων που είναι υποχρεωτικές ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα, ιδίως σε περιπτώσεις φορέων που εφαρμόζουν ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για την ανάθεση, εκτέλεση και διαχείριση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, είναι πρωτεύουσας σημασίας.

Συγκεκριμένα θα εξετάζεται ότι:

- ο Δυνητικός Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης πράξεων
- η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του με το Κοινοτικό δίκαιο και παράλληλα η εφαρμογή από τον φορέα όλων των εθνικών ρυθμίσεων που τον αφορούν σε σχέση με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)

II. Οργανωτική Διάρθρωση, Ελάχιστη Οργανωτική Δομή και Στελέχωση 

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2).


Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία θα εξετάσει την ύπαρξη ομάδας έργου του Δυνητικού Δικαιούχου που προτείνεται να είναι υπεύθυνη για τις ακόλουθες διαδικασίες:

(α) Παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 
(β) Οικονομικής διαχείρισης της Πράξης.

Η ομάδα έργου πρέπει να αποτυπωθεί στο οργανόγραμμα (σε μορφή διαγράμματος ροής) της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τυποποιημένου «ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»

III. Επάρκεια Διαδικασιών (εγχειρίδιο διαδικασιών) 

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3)


Στην αίτηση - φάκελο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας πρέπει να περιλαμβάνεται Εγχειρίδιο, στο οποίο να περιγράφονται κατ' ελάχιστο οι διαδικασίες που αναφέρονται στο συνημμένο τυποποιημένο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3.

Η ύπαρξη Εγχειριδίου Διαδικασιών (οι οποίες καθορίζονται εγγράφως και εφαρμόζονται κατά την λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης), αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις για την απόδειξη της διαχειριστικής ικανότητας του δυνητικού δικαιούχου.

IV. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Υλικοτεχνικής Υποδομής 

(ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4)

Η αίτηση - φάκελος οφείλει να αποδεικνύει ότι ο Δυνητικός Δικαιούχος διαθέτει μια ελάχιστη απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία θα διασφαλίζει την επαρκή λειτουργικότητα και την ασφαλή αποθήκευση - διαχείριση των πληροφοριών και των αρχείων.

Ο Δυνητικός Δικαιούχος οφείλει να περιγράψει την υλικοτεχνική υποδομή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία μπορεί να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ή να προβεί σε επιτόπια επαλήθευση της υλικοτεχνικής υποδομής.

Α3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Το ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ μαζί με το φάκελο της Διαχειριστικής Επάρκειας υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο και εξετάζεται από τη μονάδα Β' Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων της Ειδικής Υπηρεσίας.

Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας εξετάζεται από την Ειδική Υπηρεσία με τη χρήση του ίδιου Εντύπου Εκπλήρωσης Απαιτήσεων, βασιζόμενη στα στοιχεία του φακέλου της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου (Αναπτυξιακή Σύμπραξη).

Η Ειδική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετη απόδειξη της κάλυψης κάποιων κριτηρίων από το φορέα προκειμένου να ολοκληρώσει την επιβεβαίωση της επάρκειάς του ή να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων ή τέλος να ζητήσει τη συμμόρφωση σε σχέση με συγκεκριμένες αποκλίσεις που διαπίστωσε, θέτοντας χρονική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση έκφρασης αρνητικής άποψης, αυτή θα τεκμηριώνεται με σχετική επιστολή προς το δυνητικό δικαιούχο, στην οποία θα αιτιολογείται η απόρριψη με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία είτε κατά τη διοικητική επαλήθευση είτε κατά την ενδεχόμενη αυτοψία/ επιθεώρηση.

Σε περίπτωση έκφρασης θετικής άποψης, οι προτάσεις των Αναπτυξιακών Συμπράξεων θα προωθηθούν για αξιολόγηση. Όσες Αναπτυξιακές Συμπράξεις τελικά επιλεγούν για χρηματοδότηση, θα πρέπει πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσίευσης του καταστατικού τους, προκειμένου να εκδοθεί το έγγραφο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας.

Α4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΦΑΚΕΛΩΝ

Τα ελάχιστα έγγραφα / δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση - φάκελο του Δικαιούχου είναι:

1. Το τυποποιημένο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» συμπληρωμένο

2. Τα νόμιμα δημοσιευμένα καταστατικά των εταίρων της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τις περιπτώσεις ε) και στ) του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτοί διαθέτουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα Πρόσκληση για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Η απαίτηση της τριετούς λειτουργίας υφίσταται και για τα Παραρτήματα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες εταίρος της υποψήφιας Δικαιούχου Αναπτυξιακής Σύμπραξης συμμετέχει σε αυτή μέσω Παραρτήματός του. Η απαίτηση της τριετούς λειτουργίας δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που α) ο εταίρος είναι ΚοινΣΕπ ή άλλος φορέας εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, οπότε η οριστική εγγραφή του πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και β) ο εταίρος είναι τυπικό δίκτυο ΚοινΣΕπ, οπότε το 80% των μελών- ΚοινΣΕπ του Δικτύου πρέπει να έχουν οριστικά εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο ένα (1) έτος πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα των εταίρων της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης

4. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής - κατά περίπτωση και όπου εκδίδονται - από τα οποία να προκύπτει ότι οι εταίροι των περιπτώσεων (δ), (ε) και (στ) του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 της υποψήφιας Δικαιούχου - Αναπτυξιακής Σύμπραξης δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, υπό διαδικασία έκδοσης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης κατάστασης. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το ανώτερο μέχρι τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

5. Έγγραφη Συμφωνία με τη μορφή καταστατικού της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)

6. Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των Εταίρων για τη συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, για την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, καθώς και δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

7. Οργανόγραμμα της ΑΣ σε μορφή διαγράμματος ροής (αφορά στην ομάδα έργου για την υλοποίηση της Πράξης).

8. Περιγραφή προσόντων και θέσης του Διαχειριστή.

9. Περιγραφή των καθηκόντων του Υπευθύνου παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένου (δεν ταυτίζεται με τον Διαχειριστή) και του Υπευθύνου παρακολούθησης Φυσικού αντικειμένου για το σύνολο της Πράξης σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και το οργανόγραμμα. Περιγραφή των προσόντων των παραπάνω Στελεχών.

10. Εγχειρίδιο Διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων εντύπων.

11. Περιγραφή διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής για τη διαχείριση της προτεινόμενης Πράξης.

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της πρότασης δεν είναι δυνατή η προσκόμιση από επιμέρους εταίρους των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα σημεία 3) και 4) ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου του εταίρου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και ότι ο αντίστοιχος φορέας:

- Δεν έχει διακόψει την άσκηση δραστηριότητας ή δεν έχει γίνει παύση εργασιών του και συνεχίζει να λειτουργεί.

- Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

- Ότι σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης της υποψήφιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης, αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των Όρων από το Δικαιούχο - ΑΣ.

Όλα τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που παρουσιάζονται ανωτέρω, υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή αντίγραφα, εφόσον κατά νόμο χορηγούνται στο φορέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, Ένορκη Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του αντίστοιχου φορέα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα αναφέρονται οι νομικοί λόγοι για τη μη προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης - φακέλου εξέτασης της διαχειριστικής επάρκειας ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2014.

Η αίτηση - φάκελος υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564 Αθήνα τις ώρες 8.00 - 17.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Η αίτηση - φάκελος είναι δυνατόν να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένη επιστολή. Όσες αιτήσεις - φάκελοι υποβληθούν ταχυδρομικώς, θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, Κοραή 4 (3ος όροφος). Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα εξετάζονται.

Αίτηση - Φάκελος που θα υποβληθεί χωρίς τη χρήση των τυποποιημένων εντύπων, απορρίπτεται.

Το τυποποιημένο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα, τίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Ο φάκελος θα πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του Συντονιστή Εταίρου, καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αίτησης - φακέλου για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση Πράξεων για τη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»
«Να μην ανοιχθεί από την υπηρεσία».

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο φάκελος συνοδεύεται από επιστολή (η οποία βρίσκεται εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, η επωνυμία του Συντονιστή Εταίρου, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και e-mail αυτού, καθώς και το όνομα του αρμοδίου προσώπου εκ μέρους του Συντονιστή Εταίρου για πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος για τη χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας υποβάλλεται ταυτόχρονα με το φάκελο της αίτησης χρηματοδότησης πράξεων.

Α5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων-φακέλων για τη χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας αρμόδια είναι τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία κα Ηλιάνα Πλατή, τηλ. 210 5271317, e-mail: iplati@mou.gr και Άννα Καμπανέλλου, τηλ. 210 5271310, e-mail: akampanellou@mou.gr. To έντυπο εκπλήρωσης απαιτήσεων μαζί με την παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.keko.gr.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΠΡΟΤΑΣΗΣ

για Πράξεις της πρόσκλησης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» 

Β1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ανθεκτικών οικονομικών συστημάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της κοινωνίας, της τοπικής κοινότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στη γενικότερη στόχευση που έχουν οι προσπάθειες για κοινωνική ενσωμάτωση και καταπολέμηση της ανεργίας, η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μπορούν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Οικονομία έχει καταρτίσει ένα Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει τρεις άξονες δράσεων:

Ο πρώτος άξονας αφορά :

Στη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, στη δημιουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Επ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, στη δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο (που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά κεφάλαια), καθώς και σε θεσμικές παρεμβάσεις. Ο Κεντρικός Μηχανισμός εποπτεύεται από την ΕΥΚΕΚΟ και μεταξύ άλλων υποστηρίζει τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο: α) παρέχοντας τις κατάλληλες μεθοδολογίες και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα αφενός για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ. και αφετέρου για την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των Κοιν.Σ.Επ. προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες, β) στηρίζοντας επιστημονικά και τεχνικά τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς Υποστήριξης στην υλοποίηση δράσεων κινητοποίησης και δικτύωσης των τοπικών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διαμορφωθούν και να υλοποιηθούν τα Τοπικά και Περιφερειακά Σύμφωνα Συνεργασίας που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γ) εκπαιδεύοντας τα στελέχη των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης που πρόκειται να εφαρμόσουν τα εργαλεία, που ο Κεντρικός Μηχανισμός αναπτύσσει, καθιστώντας τα ικανά να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και υπηρεσίες θερμοκοιτίδας για Κοινωνικούς
Επιχειρηματίες.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την οικονομική στήριξη της έναρξης δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Επ. και ο τρίτος άξονας αφορά στη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των Κοιν.Σ.Επ.

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμα σε πρωταρχικά στάδια ανάπτυξης. Οι σχετικές πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται είναι διάσπαρτες, χωρίς σημεία επαφής και χωρίς τη συμμετοχή όλων των δυνητικά ενδιαφερόμενων φορέων. Για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, είναι απαραίτητη η εμπλοκή και συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών, κοινωνικών επιχειρήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών, ενώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, επιμελητηρίων, φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας κ.λπ.

Σημαντική κρίνεται η δημιουργία μόνιμων φόρουμ διαλόγου για την ανάπτυξη και τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Μέσω της δημιουργούμενης δικτύωσης θα υπάρξει:

- διάχυση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα,
- υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και δημιουργία δεσμών συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, δυνητικούς συνεργάτες, υποστηρικτές του θεσμού, δυνητικούς αποδέκτες υπηρεσιών των ΚοινΣΕπ,
- δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συμφωνιών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας,
- ευαισθητοποίηση για την ένταξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Η προσπάθεια αυτή μπορεί να υποστηριχθεί αποτελεσματικά με την αρωγή διακρατικών εταίρων, με εμπειρία και εξειδίκευση στην υποστήριξη εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας.

Ενέργειες δημοσιότητας, δικτύωσης, σύναψης τοπικών συμφωνιών, διακρατικής συνεργασίας, θα οδηγήσουν στη δημιουργία αναπτυξιακών συμπράξεων ως Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης, αποτελούμενων από τους καταλληλότερους φορείς για την υποστήριξη της ανάπτυξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό - περιφερειακό επίπεδο.

Σκοπός της δημιουργίας Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισμών είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Οι Μηχανισμοί αυτοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι αξιοποιώντας τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που θα
έχει προηγουμένως παράξει ο «Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας ευρείας κλίμακας: συμβουλευτική, επιμόρφωση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων, δημοσιότητα και διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας, με την αρωγή των κατάλληλων διακρατικών εταίρων.

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί (για συντομία ΠΜ) θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ένας σε κάθε Περιφέρεια), θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε Περιφέρειας αναφοράς να παρέχουν υπηρεσίες όπως :

- Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
- Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης, και συμβουλευτικής (coaching και mentoring)
- Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ.

Επιπρόσθετα οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα επιδιώκουν:

- Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης τοπικών συμφωνιών συνεργασίας (local pacts) μεταξύ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
- Τη δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία συστάδων (clusters) κοινωνικών επιχειρήσεων
- Την υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών με φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εξωτερικού
- Την υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών

Επισημαίνεται, ότι οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα πρέπει να προνοήσουν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και κυρίως των Θερμοκοιτίδων που θα δημιουργήσουν μετά τη λήξη της περιόδου συγχρηματοδότησης και για τρία ακόμη έτη, πχ. με τη δημιουργία ΚοινΣΕπ για το σκοπό αυτό και τη ρεαλιστική αποτύπωση της λειτουργίας και βιωσιμότητάς της.

Β2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΦΑΚΕΛΩΝ

Μετά τη δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης προτεινόμενων Πράξεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους - Αναπτυξιακές Συμπράξεις, απαραίτητη είναι η ενεργοποίηση και η διαβούλευση μεταξύ φορέων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και προώ