Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. πρωτ.: 1025/8.1.2015
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015

Αριθμ.πρωτ: 1025/8.1.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - A3

Τ.Θ. 77117/171510 Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2015.


Σας κοινοποιούμε τη νέα εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015 η οποία συντάχθηκε βάσει της με αριθμό 3540/59/9.12.2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (ΦΕΚ 3476/τεύχος Β΄/23.12.2014), με την οποία επικυρώθηκε η με αριθμό 703/45/2.12.2014 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Α3
Α.ΛΑΖΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμημ/ρχης Δ/σης
Α. Αναγνώστου