Δόμηση εκτός σχεδίου – Ανακαλείται διοικητική πράξη- Σιωπηρή απόρριψη αίτησης θεραπείας - Λήξη ισχύος οικοδομικής άδειας

 

Αριθμός απόφασης 1885/2012

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α2΄ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΣΥΡΟΥ


Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στη Μεταβατική του ΄Εδρα στη Σύρο, στις 25 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11π.μ., με δικαστές τους : Δήμητρα Κάπου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Μηνά Μηναδάκη και Ειρήνη Μητρομάρα – Καράμπελα, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Αλεξάνδρα Ιατρού, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την από 15 Δεκεμβρίου 2008 αίτηση ακυρώσεως,

τ ω ν : 1. ... Αττικής ..., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν (νομιμοποιείται ο δικηγόρος Βασίλειος Παπαδημητρίου με το υπ΄αριθμόν 22350/2012 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών, ...

κ α τ ά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και ήδη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία παραστάθηκε με τον δικηγόρο της Ελευθέριο Μπάλλα.

Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση : α) Της 338/7-6-2000 οικοδομικής άδειας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, β) της από 1-3-2005 πράξεως αναθεωρήσεως της ως άνω άδειας της ίδιας Διεύθυνσης, γ) της τεκμαιρόμενης σιωπηράς απόρριψης από την εν λόγω πολεοδομική αρχή της από 18-9-2008 αίτησης θεραπείας των αιτούντων, με την οποία ζητούσαν την ανάκληση της εν λόγω άδειας και τη διακοπή των σχετικών οικοδομικών εργασιών και δ) του 9585/13-11-2008 εγγράφου του Προϊσταμένου της ίδιας πολεοδομικής αρχής επί της από 13-11-2008 νέας αίτησης αυτών.

Εξάλλου, άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση, οι : ... κάτοικοι ... Αττικής ... οι οποίοι παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιό τους δικηγόρο Συμεών Γιαννιώτη – Γαλανό, δυνάμει των υπ΄αριθμ. 2.213/2012 και 2.214/2012 συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων της Συμβολαιογράφου Αθηνών,...

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Εφέτη Δ.Δ., Μηνά Μηναδάκη.

Κατόπιν το Δικαστήριο άκουσε τoυς : α) πληρεξούσιο δικηγόρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και β) τον πληρεξούσιο δικηγόρο των παρεμβαινόντων, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψη της αιτήσεως ακυρώσεως.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη στο γραφείο του Προέδρου του Τμήματος. Κ α ι

Αφού μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

1.Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο(ειδικό έντυπο παραβόλου με αριθμό 857561 της σειράς Α΄).

2.Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α)Της 338/7-6-2000 οικοδομικής άδειας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, με την οποία επετράπη στους ...υ η ανέγερση ισόγειας οικοδομής με υπόγειο στην εκτός σχεδίου περιοχή Πέρα Μύλοι της Κοινότητας Ιουλίδας της νήσου Κέας, β)της από 1-3-2005 πράξεως αναθεωρήσεως της ως άνω άδειας της ίδιας Διεύθυνσης για αλλαγή μηχανικού , τροποποίηση όψεων και παράταση ισχύος της άδειας, γ) της τεκμαιρόμενης σιωπηράς απόρριψης από την εν λόγω πολεοδομική αρχή της από 18-9-2008 αίτησης θεραπείας των αιτούντων, με την οποία ζητούσαν την ανάκληση της εν λόγω άδειας και τη διακοπή των σχετικών οικοδομικών εργασιών και δ) του 9585/13-11-2008 εγγράφου του Προϊσταμένου της ίδιας πολεοδομικής αρχής επί της από 13-11-2008 νέας αίτησης αυτών.

3.Επειδή, με το προσβαλλόμενο 9585/13-11-2008 έγγραφο του Προϊσταμένου της πολεοδομικής αρχής(τέταρτη προσβαλλόμενη πράξη) ενημερώνονται οι αιτούντες ότι για την ανοικοδόμηση του ακινήτου, στο οποίο αφορά η 338/2000 οικοδομική άδεια, δεν έχει εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια και ότι η εν λόγω άδεια δεν έχει αναθεωρηθεί εκ νέου. Με το περιεχόμενο αυτό, το εν λόγω έγγραφο έχει πληροφοριακό χαρακτήρα, δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και συνεπώς απαραδέκτως προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση.

4.Επειδή, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου η παράλειψη της Διοικήσεως να ανακαλέσει, ακόμη και παράνομη πράξη της, δεν θωρείται κατ’ αρχήν εκτελεστή ρητή ή σιωπηρή άρνηση (ΣτΕ 3257/2000, 575/2008). Εν προκειμένω, η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης θεραπείας των αιτούντων (τρίτη προσβαλλόμενη πράξη), με την οποία ζητούσαν την ανάκληση της οικοδομικής άδειας, όπως αναθεωρήθηκε, χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης, εκδηλώνει εμμονή στις εκδοθείσες ρητές πράξεις, των οποίων αποτελεί απλή επιβεβαίωση, στερούμενη εκτελεστότητας.

5.Επειδή, οι αιτούντες, φερόμενοι ως ιδιοκτήτες ακινήτου ομόρου με αυτό για το οποίο χορηγήθηκε η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια, με έννομο συμφέρον ασκούν την κρινόμενη αίτηση.

6.Επειδή, εξάλλου, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων οι δικαιούχοι της οικοδομικής άδειας ...

7.Επειδή, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 εδ. 11 και 95 παρ. 1 του ν. 3852/2010(Α΄87), στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων, που τους ανατίθενται με το νόμο αυτό από 1-1-2011, περιλαμβάνεται και η έκδοση οικοδομικών αδειών. Ενόψει αυτών και δεδομένου ότι με το άρθρο 283 παρ. 2 του ίδιου νόμου οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα καταργήθηκαν, την παρούσα δίκη μπορεί να συνεχίσει μόνον ο Δήμος, στον οποίο έχουν μεταφερθεί οι εν λόγω αρμοδιότητες. Συνεπώς, εφόσον η ένδικη διαφορά δεν έχει μεταφερθεί στις Περιφέρειες που συστάθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν είναι διάδικος στην παρούσα δίκη, σύμφωνα και με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010(Α΄87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 13 του ν. 4071/2012(Α΄ 85) και η παράστασή της στο ακροατήριο δεν είναι νόμιμη.

8.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια επετράπη στους παρεμβαίνοντες η ανέγερση ισόγειας οικοδομής με υπόγειο στην εκτός σχεδίου περιοχή Πέρα Μύλοι της Κοινότητας Ιουλίδας της νήσου Κέας. Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του μελετητή μηχανικού, που συνοδεύει την οικοδομική άδεια, αλλά και τους τίτλους ιδιοκτησίας(συμβόλαιο και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας), που έλαβε υπόψη η πολεοδομική αρχή, το επίμαχο οικόπεδο έχει εμβαδόν 4.005 τ.μ., ενώ βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Ιουλίδας και δη εντός της ζώνης Β1 και για το λόγο αυτό, πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης άδειας, εκδόθηκε η με αριθ. 6767/28-12-1998 έγκριση της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού. Εξάλλου, για την έκδοση της εν λόγω άδειας εκδόθηκε η από 19-1-1999 έγκριση της ΕΠΑΕ, ενώ με την 719/1999 πράξη χαρακτηρισμού άρθρου 14 του ν. 998/1979 της Διεύθυνσης Δασών νομού Κυκλάδων, η οποία κατέστη τελεσίδικη, κρίθηκε ότι το επίμαχο οικόπεδο δεν αποτελεί δασική έκταση, αλλά έκταση με αγροτικό χαρακτήρα, κατά το άρθρο 3 του ν. 998/1979. Μέχρι τη λήξη της ισχύος της προσβαλλόμενης άδειας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, δεν είχαν γίνει οικοδομικές εργασίες και για το λόγο αυτό οι παρεμβαίνοντες υπέβαλαν αίτηση στις 2-7-2004 για παράταση της ισχύος της, αλλαγή του επιβλέποντος μηχανικού και τροποποίηση των όψεων της οικοδομής, η εν λόγω δε άδεια αναθεωρήθηκε με την από 1-3-2005 πράξη της πολεοδομικής αρχής και παρατάθηκε η ισχύς της μέχρι 6-6-2008. Περαιτέρω, οι αιτούντες υπέβαλαν στην πολεοδομική αρχή, αρχικά στις 18-9-2008 με τηλεομοιοτυπία αίτηση θεραπείας, και στη συνέχεια με κατάθεση στην εν λόγω αρχή στις 19-9-2008, με αριθ. πρωτ. 7951/2008 και ζητούσαν την ανάκληση της προσβαλλόμενης οικοδομικής άδειας και πράξης αναθεώρησης, χωρίς η εν λόγω αρχή να απαντήσει επί της αίτησης αυτής.

9.Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ο ακριβής χρόνος γνώσης από τους αιτούντες των προσβαλλόμενων πράξεων. Εξάλλου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μέχρι τη λήξη της ισχύος της προσβαλλόμενης οικοδομικής άδειας δεν είχε γίνει καμία οικοδομική εργασία, οι αιτούντες δε ισχυρίζονται και δεν αμφισβητείται ότι πλήρη γνώση των προσβαλλόμενων πράξεων έλαβαν στις 13-8-2008, ενώ, στη συνέχεια και ειδικότερα στις 18-9-2008 υπέβαλαν (με τηλεομοιοτυπία) στην πολεοδομική αρχή τη με αριθ. 7951/2008 αίτηση θεραπείας κατά των πράξεων αυτών. Με τα δεδομένα αυτά, η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως, διακοπείσα για τριάντα(30) ημέρες, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 46 του ΠΔ/τος 18/1989, δηλαδή μέχρι 18-10-2008, άρχισε και πάλι από 19-10-2008. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, που ασκήθηκε στις 16-12-2008, δηλαδή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των εξήντα(60) ημερών, έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, ο αντίθετος δε ισχυρισμός των παρεμβαινόντων είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. 10.Επειδή, η λήξη ισχύος της προσβαλλόμενης οικοδομικής άδειας και της πράξης αναθεώρησης δεν επιδρά στο αντικείμενο της παρούσας δίκης, εφόσον, όπως ισχυρίζονται οι αιτούντες και επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. προσκομιζόμενες φωτογραφίες), η άδεια αυτή, όπως αναθεωρήθηκε, έχει υλοποιηθεί εν μέρει, έστω και με τη διενέργεια μόνο εκσκαφών στο επίμαχο γήπεδο, με αποτέλεσμα οι έννομες συνέπειές της να εκτείνονται στο διηνεκές (πρβλ. ΣτΕ 4540/2001, 2330/2009).

11.Επειδή, στο άρθρο 6 του από 8-7-1993 ΠΔ/τος (Δ΄ 795) ορίζεται ότι «1. Οι οικοδομικές άδειες αν δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση των προβλεπομένων από αυτές οικοδομικών εργασιών που πιστοποιείται με τη σχετική θεώρηση της άδειας και όχι περισσότερα από τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοσή τους……….2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της απαιτείται και επιβάλλεται αναθεώρηση στις πιο κάτω περιπτώσεις : α)Αλλαγή ή παραίτηση του επιβλέποντος το έργο μηχανικού.β)……..γ)Μερική ή ολική τροποποίηση της αρχιτεκτονικής ή στατικής ή και των λοιπών μελετών…………3. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της μετά από αυτοψία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α)Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο, επιφυλλασσομένων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985(ΓΟΚ). β) Αν μέχρι τη λήξη της άδειας δεν έγιναν οικοδομικές εργασίες ή δεν έχει περατωθεί πλήρως ο φέρων οργανισμός, η άδεια αναθεωρείται για τέσσερα(4) χρόνια από την ημερομηνία λήξης της……..». Με τις διατάξεις αυτές δεν θεσπίζεται απαγόρευση αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας μετά τη λήξη της ισχύος της, δεδομένου ότι τα ανωτέρω χρονικά όρια ισχύος της οικοδομικής άδειας αναφέρονται στο επιτρεπτό εκτελέσεως των οικοδομικών εργασιών εντός του διαστήματος αυτού, χωρίς να ασκεί επιρροή ο χρόνος εκδόσεως της πράξεως αναθεωρήσεως(βλ. ΣτΕ 4388/1996, 2530/2009, πρβλ. και ΣτΕ 1467/1991, 920/1992, 879/1998, 3159/1998).

12.Επειδή, με τη κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ως λόγος ακυρώσεως ότι η προσβαλλόμενη πράξη αναθεώρησης μη νομίμως εκδόθηκε την 1-3-2005, δηλαδή μετά τη λήξη της ισχύος της 338/7-6-2000 οικοδομικής άδειας, η οποία είχε τετραετή ισχύ και έληξε στις 7-6-2004 και συνεπώς δεν είναι νόμιμες εκ του λόγου αυτού οι επίμαχες εκσκαφές του γηπέδου, που έγιναν κατά το χρόνο ισχύος της εν λόγω πράξης αναθεώρησης. Ο λόγος όμως αυτός, όπως προβάλλεται, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, δεδομένου ότι δεν είναι κρίσιμο ζήτημα ο χρόνος λήξης ισχύος της οικοδομικής άδειας, αλλά οι εργασίες που τυχόν έγιναν εντός του χρόνου ισχύος της εν λόγω άδειας. Συνεπώς, εφόσον εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, κατά το χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας δεν είχε γίνει καμία οικοδομική εργασία, νομίμως αναθεωρήθηκε η οικοδομική άδεια για τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία λήξης της, χωρίς να ασκεί επιρροή ο χρόνος εκδόσεως της προσβαλλόμενης πράξης αναθεώρησης(πρβλ. ΣτΕ 4388/1996).

13.Επειδή, από τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 5 του ως άνω από 8-7-1993 ΠΔ/τος, στην οποία ορίζεται ότι «Οι μελετητές ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επιμέρους μελετών», προκύπτει ότι η ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων, στα οποία ερείδεται η υποβαλλόμενη προς έγκριση μελέτη οικοδομικής άδειας, ανήκει στο μελετητή που τη συνέταξε, υποχρέωση δε της Διοικήσεως να προχωρήσει σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων και των υποβαλλόμενων τοπογραφικών διαγραμμάτων, ανακύπτει μόνον εάν η ακρίβειά τους αμφισβητηθεί ενώπιόν της με συγκεκριμένους ισχυρισμούς και αποδεικτικά στοιχεία(ΣτΕ 1564/2000. 1807/2001).

14.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται, ως λόγος ακυρώσεως, ότι το επίμαχο γήπεδο ανακριβώς φέρεται να έχει εμβαδόν 4.005 τ.μ., σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, ενώ το πραγματικό του εμβαδόν του ανέρχεται σε 3.789,82 τ.μ., σύμφωνα με το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Σπαντιδέα, με αποτέλεσμα το γήπεδο αυτό, κείμενο εκτός σχεδίου, να μην είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι αφορά σε ανακρίβεια του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει την οικοδομική άδεια, ενώ, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η ευθύνη των στοιχείων αυτών για το εμβαδόν του γηπέδου ανήκει στο μελετητή μηχανικό, χωρίς να υποχρεώνει τη Διοίκηση στην επαλήθευση τους. Εξάλλου εν προκειμένω δεν αποδεικνύεται. πλάνη της Διοικήσεως ως προς το ακριβές εμβαδόν του γηπέδου, η οποία, άλλωστε, όπως προκύπτει από τις από 23-6-2009 έγγραφες απόψεις της προς το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, έλαβε υπόψη της όλα τα προσκομιζόμενα από τους παρεμβαίνοντες στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τον τίτλο κτήσεως, δηλαδή το 6652/30-7-1993 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κέας Αντωνίου Κορακάκη, σύμφωνα με το οποίο το εμβαδόν του γηπέδου ανέρχεται σε 4.005 τ.μ. Και ναι μεν οι αιτούντες επικαλούνται, περαιτέρω, την αμφισβήτηση που προέβαλαν ενώπιον της πολεοδομικής αρχής, σχετικά με το ως άνω εμβαδόν του γηπέδου με την αίτηση θεραπείας, που υπέβαλαν στις 18-9-2008, κατά τα προαναφερόμενα, μαζί με το επικαλούμενο τοπογραφικό διάγραμμα, η αμφισβήτηση όμως αυτή έγινε μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης οικοδομικής άδειας και της πράξης αναθεώρησης και για το λόγο αυτό οι ανωτέρω πράξεις δεν καθίστανται άκυρες, ανήκει δε στην ευχέρεια της Διοικήσεως να ανακαλέσει τις πράξεις αυτές, εάν εκ των υστέρων διαπιστώσει ότι οι εν λόγω πράξεις εκδόθηκαν βάσει ανακριβών υποβληθέντων στοιχείων(πρβλ. ΣτΕ 3257/2000, 2678/2003).

15.Επειδή, εξάλλου, προβάλλεται, ως λόγος ακυρώσεως, ότι α)στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την οικοδομική άδεια αποκρύπτεται σκοπίμως ότι στο όμορο οικόπεδο των αιτούντων υφίσταται παλαιός παραδοσιακός μύλος, που αναστηλώθηκε και αποτελεί αυτοτελές παραδοσιακό στοιχείο, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί γνωμοδότηση της οικείας ΕΠΑΕ, κατ’ άρθρα 3 και 4 του ΓΟΚ/1985 και χωρίς να έχουν ληφθεί προηγουμένως μέτρα για την προστασία του εν λόγω μύλου και β)στο ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα δεν εμφανίζονται τα δύο μεγάλα δένδρα που υπήρχαν στο γήπεδο(δρυς σπάνιου κάλλους και μεγάλου μεγέθους), ούτε υποβλήθηκε ειδικό διάγραμμα αποτύπωσης των δένδρων, τα οποία στη συνέχεια, κατά τις εκσκαφές, κόπηκαν χωρίς άδεια. Οι ως άνω όμως επικαλούμενες πλημμέλειες αφορούν σε παραλείψεις του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράμματος, η ακρίβεια των οποίων ανήκει, στο μελετητή μηχανικό, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση της Διοικήσεως για την επαλήθευσή τους, δεδομένου δε ότι η αμφισβήτηση των παραλείψεων αυτών ενώπιον της πολεοδομικής αρχής έγινε το πρώτον μετά την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων, με την υποβολή της προαναφερόμενης αίτησης θεραπείας, δεν δημιουργούν ακυρότητα των πράξεων αυτών, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις 12 και 13.

16.Επειδή, περαιτέρω, προβάλλεται, ως λόγος ακυρώσεως, ότι μη νομίμως η επίμαχη έκταση αποχαρακτηρίστηκε με την 719/18-3-1999 πράξη της Διευθύντριας Δασών νομού Κυκλάδων από δασική σε αγροτική έκταση. Ο λόγος όμως αυτός είναι απορριπτέος ως απαραδέκτως προβαλλόμενος, γιατί το κύρος της ανωτέρω πράξης, που είναι ατομική διοικητική πράξη, δεν μπορεί να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως κατά την εκδίκαση της κρινόμενης αίτησης.

17. Επειδή, στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ01/25909/1312/24-5-1996 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (Β΄660), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/1932 (κωδικοποιητικό π.δ. της 9-8/24-8-1932, ΦΕΚ Α΄275), ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι «Συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α7/Φ01/61152/3239/20-12-1994 Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού Ζωνών Α και Β προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο Ιουλίδος νήσου Κέας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 13/Β/16.1995 και οριοθετούμε με αραβικούς αριθμούς τις Ζώνες Α και Β, ως εξής : Ι) Ζώνη Α………..2)Ζώνη Β…….Στις Ζώνες Β1 και Β2 η Υπηρεσία μας θα επιτρέπει από πλευράς αρχαιολογικού νόμου τη δόμηση με ειδικούς όρους και περιορισμούς, οι οποίοι διατυπώνονται σε υπό έκδοση Απόφασή μας και οι οποίοι, μετά από επεξεργασία από το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, θα θεσμοθετηθούν με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα, που θα προωθηθεί από τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς Πολιτισμού και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Οποιαδήποτε όμως δραστηριότητα στις Ζώνες αυτές θα επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 «περί αρχαιοτήτων» προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας μας και την επίβλεψη της αρμόδιας Α΄Εφορείας Προϊστ. και Κλασ Αρχ/των……….».

18.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται, ως λόγος ακυρώσεως, ότι, εφόσον το επίμαχο γήπεδο βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της Ιουλίδος Κέας και δη εντός της ζώνης Β1, τούτο είναι αδόμητο και ειδικότερα δεν επιτρέπεται η δόμησή του, γιατί δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. που προβλέπεται από την ως άνω απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με το οποίο και θα καθορίζονται οι ειδικοί όροι δόμησης της περιοχής και πάντως η δόμηση του επίμαχου γηπέδου εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, χωρίς την απαιτούμενη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κατά τον κρίσιμο χρόνο Κ.Ν. 5351/1932. Ο λόγος όμως αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι η ανέγερση της επίμαχης οικοδομής εγκρίθηκε από πλευράς αρχαιολογικού νόμου με την προαναφερόμενη 6767/28-12-1998 απόφαση της Α΄Εφορείας Προϊστ. Και Κλασ Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, το κύρος της οποίας όμως και οι τυχόν πλημμέλειές της δεν μπορούν να ελεγχθούν παρεμπιπτόντως κατά την παρούσα διαδικασία (πρβλ. ΣτΕ 2437/2008).

19.Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος, με τις οποίες επιβάλλεται η υποχρέωση προσήκουσας διαμόρφωσης, ανάπτυξης, πολεοδόμησης και επέκτασης των πόλεων και των οικιστικών γενικώς περιοχών, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης, συνάγεται θεμελιώδης, από πλευράς δυνατότητας δόμησης, διαφοροποίηση μεταξύ περιοχών που αναπτύσσονται με βάση οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο οικισμών και των εκτός πεδίου περιοχών, οι οποίες δεν έχουν ως προορισμό, κατ’ αρχήν, τη δόμηση. Για την μεν πρώτη κατηγορία περιοχών , η δόμηση επιτρέπεται με μόνη προϋπόθεση την τήρηση των ορισμών του σχεδίου πόλεως και των όρων και περιορισμών δόμησης που το συνοδεύουν. Στη δεύτερη, όμως, κατηγορία περιοχών, η δόμηση μόνον κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, δυναμένη και να απαγορεύεται εν όλω και εν μέρει ή να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς όρους και περιορισμούς (ΣτΕ 2329/2012).

20.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται, ως λόγος ακυρώσεως, ότι όλες οι συναφείς διατάξεις περί ανοικοδομήσεως εκτός σχεδίου, τόσον οι ειδικές, όσον και οι γενικές (ΠΔ 24/31-5-1985), είναι αντισυνταγματικές κατά το μέρος που επιτρέπουν την ανοικοδόμηση σε περιοχές εκτός σχεδίου και ειδικότερα στα νησιά, τα οποία αποτελούν ήπια και ευαίσθητα οικοσυστήματα και χρήζουν προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος. Ο λόγος όμως αυτός, όπως προβάλλεται, ανεξάρτητα από την αοριστία του, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, γιατί, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η δόμηση εκτός σχεδίου δεν αποκλείεται να επιτρέπεται, έστω και κατ’ εξαίρεση ή υπό όρους και περιορισμούς.

21. Επειδή, ύστερα απ’όλα αυτά, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να γίνει δεκτή η παρέμβαση.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την αίτηση.

Δέχεται την παρέμβαση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει σε βάρος των αιτούντων τη δικαστική δαπάνη των παρεμβαινόντων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα ενός(491) Ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στον Πειραιά στις 16-11-2012 και η απόφαση δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 20-11-2012.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ……….

O ΕΙΣΗΓΗΤHΣΔόμηση εκτός σχεδίου - Σχέδια πόλεων - Oικοδομές - Όροι και περιορισμοί δομήσεως - Δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως -.

 

Συμβούλιο Επικρατείας 3509/2003

 

 (Απόσπασμα)... Οι αποφάσεις περί εγκρίσεως, δυνάμει του άρθρου 5 του π.δ. της 6/17.10.1978, της ανεγέρσεως κτηρίου, το οποίο ανήκει στις κατηγορίες κτηρίων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, κατά παρέκκλιση των γενικώς ισχυόντων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. της 24/31.5.1985, όρων δομήσεως σε γήπεδα εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισμών, αφορούν συγκεκριμένο κτήριο και εκδίδονται κατ' ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας της Διοικήσεως, κατόπιν συνεκτιμήσεως, αφ' ενός, των αναγκών που συνδέονται με τη λειτουργικότητα του κτηρίου που πρόκειται να ανεγερθεί και, αφ' ετέρου, των επιπτώσεων στα όμορα ακίνητα και γενικώς στο περιβάλλον από την ανέγερση του κτηρίου κατ' ακολουθίαν, οι αποφάσεις αυτές έχουν το χαρακτήρα ατομικής πράξεως και δεν χρήζουν δημοσιεύσεως (μειοψ)...

... για την ανέγερση δημόσιων εκπαιδευτηρίων σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και ο συνακόλουθος καθορισμός όρων δομήσεως, δεν είναι δε επιτρεπτή η κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. της 6/17.10.1978 έγκριση όρων δομήσεως για την ανέγερση δημοσίου σχολείου σε εκτός σχεδίου ακίνητο...


Σπίτι της Aρσης Βαρών - Χωροθέτηση - Οροι δομήσεως - Δόμηση εκτός σχεδίου - Εξουσιοδότηση Υπουργού.

 

Αριθμός 1101/2002

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2002 με την εξής σύνθεση : Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Η. Παπαγεωργίου, Π.Ζ. Φλώρος, Π. Χριστόφορος, Γ. Παναγιωτόπουλος, Ν. Ντούβας, Σ. Καραλής, Δ. Κωστόπουλος, Ε. Γαλανού, Π.Ν. Φλώρος, Π. Πικραμμένος, Α. Θεοφιλοπούλου, Θ. Παπαευαγγέλου, Δ. Πετρούλιας, Α. Συγγούνα, Ν. Ρόζος, Α. Ράντος, Δ. Μπριόλας, Ε. Δανδουλάκη, Χ. Ράμμος, Ν. Μαρκουλάκης, Δ. Μαρινάκης, Σ. Χαραλάμπους, Ι. Μαντζουράνης, Α. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλοι, Α. Σταθάκης, Π. Μπραϊμη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Μ. Καλαντζής.

Για να δικάσει την από 5 Οκτωβρίου 2001 αίτηση:

των: 1. Σ.Π.Α., 2. Γ.Π.Α., 3. Α. χήρας Π.Α., το γένος Σ.Φ. και 4. Σ. συζ. Ν.Κ., το γένος Π.Α., κατοίκων Πειραιώς (οδός Μ. αρ. ..), οι οποίοι παρέστησαν με την δικηγόρο Ελεούσα Κιουσοπούλου (Α.Μ. 12022), που την διόρισαν με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, ο οποίος παρέστη με τον Δημ. Αναστασόπουλο, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους,

και κατά των παρεμβαινόντων : 1. Δ. Ν., ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κυρ. Ντούρο (Α.Μ. 1248), που τον διόρισε με έγγραφη εξουσιοδότηση ο Δ. Ν. και 2. ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "Ο. Επιτροπή Ο. Α. (Ο. ) - Αθήνα 2004 Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Κ. αρ. *), η οποία παρέστη με τους δικηγόρους α) Ηλία Θεοδωράτο (Α.Μ. 12286) και β) Χ. Χ. (Α.Μ. 11855), που τους διόρισε με πληρεξούσιο.

Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ο. του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 17 Οκτωβρίου 2001 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφ. α' του Π.Δ. 18/1989.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η

19053/4642/25.7.2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Π.Ζ. Φλώρου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσιο των αιτούντων, η οποία δήλωσε στο ακροατήριο ότι οι αιτούντες παραιτούνται του τετάρτου (4ου) λόγου ακυρώσεως που αναφέρεται στην άρση αναδάσωσης και στη συνέχεια ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή η κρινόμενη αίτηση, ατελώς ασκηθείσα (άρθρ. 25 παράγρ. 2 Ν. 2873/2000, Α 285), για την οποία έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (2796843/2001 ειδικό έντυπο παραβόλου), εισάγεται προς εκδίκαση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου με την από 17.10.2001 πράξη του Προέδρου του, λόγω της σπουδαιότητός της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδ. α, 20 και 21 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 ).

2. Επειδή με την αίτηση αυτή, όπως συμπληρώθηκε με το από 20.12.2001 δικόγραφο προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση της υπ' αριθμ. 19053/4642/25.7.2001 αποφάσεως του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 663 τ.Δ), περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως σε γήπεδο, που προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων του ολυμπιακού έργου "Σπίτι της Αρσης Βαρών", κείμενο στην περιοχή "Σελεπίτσαρι" του Δήμου Νίκαιας (Ν. Αττικής).

3. Επειδή στη δίκη παρεμβαίνουν παραδεκτώς με ίδια δικόγραφα, προς διατήρηση της ισχύος της προσβαλλομένης αποφάσεως, ο ανωτέρω Δήμος Νίκαιας και η "Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 - Α.Ε.".

4. Επειδή οι αιτούντες, φερόμενοι, κατά τα προσκομισθέντα από αυτούς πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως στοιχεία (συμβόλαια πωλήσεως και διανομής, δήλωση αποδοχής κληρονομίας κ.λ.π.) ως συγκύριοι εκτάσεως 2,5 περίπου στρεμμάτων κειμένης εν μέρει εντός του γηπέδου στο οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο, μετ' εννόμου συμφέροντος ασκούν την αίτηση αυτή. Περαιτέρω, οι αιτούντες παραδεκτώς ομοδικούν, καθόσον προβάλλουν λόγους που στηρίζονται στην ίδια πραγματική και νομική βάση, η κρινόμενη δε αίτηση, ασκηθείσα εμπροθέσμως και παραδεκτώς κατά τα λοιπά είναι τύποις δεκτή και εξεταστέα κατ' ουσίαν.

5. Επειδή οι αιτούντες με δήλωση της πληρεξουσίου δικηγόρου τους, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, παραιτήθηκαν από τον τέταρτο λόγο ακυρώσεως που αναφέρεται στο κύρος της 3053/29-9-2000 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής περί άρσεως της αναδασώσεως στην επίμαχη έκταση.

6. Επειδή, με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 43 του Συντάγματος, παρέχεται στον κοινό νομοθέτη η εξουσία να μεταβιβάζει την αρμοδιότητά του προς θέσπιση κανόνων δικαίου στην εκτελεστική εξουσία, υπό την επιφύλαξη ότι το αντικείμενο της ρυθμίσεως δεν έχει με άλλη συνταγματική διάταξη εξαιρεθεί της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. Τίθεται δε ο κανόνας ότι η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, που ασκεί τη μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων. Με αυτά ρυθμίζονται είτε θέματα καθοριζόμενα σε γενικό πλαίσιο, υπό ορισμένους όρους, με νόμους που ψηφίζονται από την Ολομέλεια της Βουλής (νόμους-πλαίσια) (παρ. 4), είτε ειδικά θέματα που προσδιορίζονται συγκεκριμένα από την εξουσιοδοτική διάταξη (παρ. 2 εδ. πρώτο). Περαιτέρω, με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του αυτού άρθρου 43, προβλέπεται ότι φορέας της εξουσιοδοτήσεως μπορεί να είναι και άλλα, εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως, εφ' όσον όμως πρόκειται περί «ειδικωτέρων», «τοπικού ενδιαφέροντος», «λεπτομερειακών» ή «τεχνικών» θεμάτων. Ως «ειδικώτερα» θέματα νοούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόμενό τους και σε σχέση με την ουσιαστική ρύθμιση που περιέχεται στο νομοθετικό κείμενο, μερικότερη περίπτωση ορισμένου θέματος που αποτελεί το αντικείμενο της νομοθετικής ρυθμίσεως. Απαιτείται επομένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νομοθετικό κείμενο όχι απλώς τον καθ' ύλην προσδιορισμό του αντικειμένου της εξουσιοδοτήσεως, αλλά, επί πλέον και την ουσιαστική ρύθμιση του, έστω και σε γενικό, ορισμένο, όμως, πλαίσιο σύμφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειμένου να ρυθμίσει τα μερικότερα θέματα.

7. Επειδή, ο Ν. 2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Εργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει στη παρ. 1 του άρθρ. 1 αυτών ότι: «Η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα συνιστά έργο μείζονος εθνικής σημασίας που προάγει την αθλητική και οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της χώρας, συμβάλλει στην ορθολογική χωροταξική οργάνωση και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας και αποβλέπει ιδίως: α. ... β. ... γ. Στη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών, πολιτιστικών ... υποδομών δ. ... ε. ... στ. ...». Περαιτέρω, στη παρ. 1 του επόμενου άρθρ. 2 ορίζεται ότι: «Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του έτους 2004, χωροθετούνται οι ακόλουθες περιοχές υποδομής Ολυμπιακών Εργων, όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000 ... α. ... παρ. 2. α. Ολυμπιακά Αθλήματα θα διεξαχθούν επίσης σε υφιστάμενες ή προβλεπόμενες να κατασκευασθούν ή να επεκταθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ) ... καθώς και σε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευασθούν σε δομήσιμους χώρους των περιοχών Γαλατσίου (Θέση «Ομορφοκλησσιά») ... και Νίκαιας Αττικής (Σελεπίτσαρι), όπως αυτοί απεικονίζονται στο διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000, ... β. Για την κατασκευή ή επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων της προηγούμενης περιπτώσεως απαιτείται η προηγούμενη έγκριση των περιβαλλοντικών τους όρων, που χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Πολιτισμού ... Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται ή επεκτείνονται στην περιοχή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας απαιτείται επιπλέον γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας ... γ. Για την κατασκευή ή επέκταση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και μπορεί να αφορούν : 1) τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου, καθώς και τις αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων, 2) το συντελεστή δόμησης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,6, 3) το συντελεστή κατ' όγκον εκμετάλλευσης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%, 4) το ύψος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 μέτρα, με εξαίρεση το ύψος των πυλώνων φωτισμού, το οποίο θα καθορίζεται από την αντίστοιχη μελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης, 5) την κάλυψη, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70%. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων της περιπτώσεως α' σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων κατά τη διαδικασία του άρθρου 9 του από 6/17.10.1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538 Δ')». Το τελευταίο αυτό άρθρο 9 ορίζει ότι «1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων μείζονος σημασίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και γνώμη του ΚΣΧΟΠ ... 2. Στις περιπτώσεις αθλητικών έργων μεγάλης χωρητικότητας όπως στάδια, γήπεδα κλπ. απαιτείται η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης με το οδικό δίκτυο της περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970, όπως εκάστοτε ισχύει».

8. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρ. 2 του Ν. 2730/1999, ως χώροι εντός σχεδίου πόλεως νοούνται και αυτοί που έχουν ενταχθεί σε περιορισμένο ρυμοτομικό σχέδιο, όταν, δηλαδή, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 26 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33), με Π.Δ., προτάσει του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έχουν καθορισθεί με χωροταξικά και πολεοδομικά κριτήρια, χώροι, εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923, για την ανέγερση κτιρίων δημοσίων, δημοτικών και κοινής ωφελείας σκοπών και έχουν επίσης ορισθεί γενικά οι όροι και περιορισμοί δόμησής τους.

9. Επειδή, εν προκειμένω, με το από 27-3-1984 Π.Δ. (ΦΕΚ 267 τ.Δ), το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του Ν. 1337/1983 (προ της τροποποιήσεως του άρθρ. αυτού με το άρθρο 8 του Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4)), είχε εγκριθεί περιορισμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε μείζονα περιοχή 900 περίπου στρεμμάτων, περιβαλλόμενη από τα ρυμοτομικά σχέδια των δήμων Νίκαιας και Κερατσινίου Ν. Αττικής (θέση «Λόφος Σελεπίτσαρι»), ως χώρος κοινοχρήστων και κοινωφελών λειτουργιών (ανοικτό θέατρο, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) και είχαν ορισθεί οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που βρίσκονται στο χώρο αυτό (για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ορίστηκε μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%, μέγιστο ύψος των κτιρίων 14μ., συντελεστής δόμησης 0,4). Με τον ως άνω Ν. 2730/1999 προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, όπως ήδη προαναφέρθηκε, ότι, ειδικά για τους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων χώρους, (υπό την έννοια που προεκτέθηκε), επιτρέπονται με απόφαση του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής και από τις διατάξεις του ΓΟΚ, κείμενες όμως εντός των προαναφερθέντων πλαισίων (συντελεστής δόμησης όχι μεγαλύτερος του 0,6, συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης όχι μεγαλύτερος του 10, ύψος όχι άνω των 40μ. κλπ.). Περαιτέρω, με τον ίδιο νόμο, επιφάνεια 44 περίπου στρεμμάτων από την ανωτέρω μείζονα έκταση χωροθετήθηκε ειδικά για την ανέγερση του ολυμπιακού έργου «Σπίτι της άρσης βαρών». Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Πολιτισμού (Α.Π. 108617/4284/7-4-2000) εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και με την ήδη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε με διαδικασία που, κατά το νόμο αυτό, προβλέπεται και για τους εντός σχεδίου πόλεως χώρους (υπ' αριθμ. 124/18/31-5-2001 γνώμη του Κ.Σ.Χ.Ο.Π. κλπ.) καθορίσθηκαν οι όροι και περιορισμοί δόμησης για το έργο αυτό. Και ναι μεν στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται ότι το γήπεδο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή "Σελεπίτσαρι" πλην, ενόψει των όσων εκτέθηκαν στη προηγούμενη σκέψη, η έκταση αυτή για την οποία έχει θεσπισθεί ειδικό πολεοδομικό καθεστώς εξομοιούται, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2730/1999, προς εντός σχεδίου πόλεως κειμένη περιοχή. Περαιτέρω, ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίστηκαν με την προσβαλλόμενη απόφαση αυτοί κείνται εντός των αμέσως ανωτέρω πλαισίων του Ν. 2730/1999, καθόσον ο συντελεστής δόμησης ορίστηκε σε 0,6, ο συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 6, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για το κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου σε 27 μ. και για το κτίριο του ξενώνα σε 14,50 μ.

10. Επειδή προβάλλεται ότι η ανωτέρω διάταξη του άρθρ. 2 παρ. 2 περίπτ. γ' του Ν. 2730/1999, κατ' επίκληση της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, είναι ανίσχυρη, διότι αντιβαίνει στις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 43 του Συντάγματος και στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 24 αυτών που ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η πολεοδόμηση των πόλεων κλπ. υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα του Κράτους, και, σύμφωνα με τις οποίες, η επίμαχη ρύθμιση μπορούσε να γίνει, κατά τους αιτούντες, μόνο με έκδοση διατάγματος και όχι υπουργικής αποφάσεως, όπως έγινε εν προκειμένω, και, ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι, κατ' αυτούς, ακυρωτέα.

11. Επειδή, η περί ης πρόκειται έκταση των 44 περίπου στρεμμάτων χωροθετήθηκε ειδικά για το «Σπίτι της Αρσης Βαρών» (άρθρ. 2 παρ. 2 περίπτ. α' του Ν. 2730/1999), και προβλέφθηκε η διαδικασία εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων με την εξουσιοδοτική δε διάταξη του εδ. α περίπτ. γ' παρ. 2 άρθρ. 2 του Ν. αυτού, παρασχέθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων εξουσιοδότηση όπως αυτός, κινούμενος αυστηρώς εντός των προαναφερθέντων πλαισίων και με πολεοδομικά πάντοτε κριτήρια, καθορίσει τους επί μέρους όρους και περιορισμούς δόμησης. Με τα δεδομένα αυτά η ανωτέρω εξουσιοδότηση αναφέρεται σε «ειδικώτερο» κατά το άρθρο 43 § 2 του Σ. θέμα είναι δε ειδική και ορισμένη, διότι προσδιορίζονται με αυτήν τα συγκεκριμένα θέματα που χρήζουν κανονιστικής ρυθμίσεως και, συνεπώς ο ανωτέρω λόγος ακυρώσεως περί παραβάσεως των άρθρ. 43 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του Σ. είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι καθώς και ο συναφής περί του ότι η ανωτέρω εξουσιοδότηση είναι γενική. Οι Σύμβουλοι Α. Ράντος, Αικ. Σακελλαροπούλου και Δ. Μαρινάκης έχουν τη γνώμη ότι ο περί παραβάσεως του άρθρ. 43 παρ. 2 του Συντάγματος λόγος ακυρώσεως έπρεπε να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι ο καθορισμός όρων δομήσεως της συγκεκριμένης εκτός σχεδίου περιοχής με υπουργική απόφαση, κατ' εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2730/1999, δεν παραβιάζει το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος. Πράγματι, κατά την γνώμη αυτή, με το π.δ/γμα της 27.3.1984, που εκδόθηκε πριν από την αντικατάσταση του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 με το άρθρο 8 παρ. 13 του ν. 1512/1985, δεν εγκρίθηκε, στην συγκεκριμένη περίπτωση, τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο αλλά καθορίσθηκαν όροι δομήσεως σε εκτός σχεδίου περιοχή. Τούτο διότι δεν καθορίσθηκαν με το δ/γμα εκείνο συγκεκριμένοι κοινόχρηστοι ή οικοδομήσιμοι χώροι ούτε περίγραμμα κτηρίων αλλά προβλέφθηκε η προστασία της περιοχής ως, κατά βάση, αδόμητης, με την εξαίρεση της κατασκευής αναψυκτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Εξ άλλου δεν νοείται, κατά την έννοια του άρθρου αυτού του ν. 1337/1983, τοπικό ή «περιορισμένο» ρυμοτομικό σχέδιο αυτής της μορφής σε έκταση εμβαδού 1.000 περίπου στρεμμάτων. Περαιτέρω, όμως, νομίμως καθορίσθηκαν με υπουργική απόφαση όροι δομήσεως στο προορισμένο με τον ν. 2730/1999 για την ανέγερση αθλητικής εγκαταστάσεως τμήμα 44 στρεμμάτων ως δομήσιμης εκτός σχεδίου αυτής περιοχής, όπως άλλωστε την θεωρεί ρητώς και η διοίκηση στην προσβαλλομένη πράξη, δεδομένου ότι ο καθορισμός αυτός αποτελεί ειδικότερο θέμα σε σχέση με τον προηγούμενο αφορισμό της εκτάσεως, υπό τις συγκεκριμένες δε συνθήκες και θέμα τοπικού ενδιαφέροντος. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Π. Πικραμένος, Ν. Ρόζος και Ι. Μαντζουράνης, οι οποίοι δέχθηκαν ότι ναι μεν με το από 27.3.1984 π.δ/γμα δεν εγκρίθηκε τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην επίδικη έκταση για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη γνώμη των τριών Συμβούλων της πλειοψηφίας, πλην ο λόγος περί παραβάσεως του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. δεύτερο του Συντάγματος προβάλλεται βασίμως. Και τούτο, πρώτον διότι ο καθορισμός τόσο του συνόλου της εκτάσεως όσο και του 44 στρεμμάτων τμήματος αυτής ως χώρου για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων αφορά στο είδος και μόνο της επιτρεπόμενης εκεί χρήσεως με την ανέγερση των κατάλληλων κτηρίων, χωρίς όμως να τίθεται κανένα πλαίσιο ως προς τους όρους δομήσεώς τους, οπότε και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το τμήμα αποτελεί ειδικότερο τόπο του συνόλου της εκτάσεως. Και, δεύτερον, διότι ούτε το άρθρο 9 του από 6-17.10.1978 π.δ/τος, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 2 παρ. 2γ' του Ν. 2730/1999 θέτει τέτοιο πλαίσιο.

12. Επειδή, ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίον προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 9 του π.δ. της 6/ 17.10.1978) μελέτη για την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης με το οδικό δίκτυο της περιοχής και είναι, ως εκ τούτου, ακυρωτέα. Ο λόγος είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής, διότι (ανεξαρτήτως του ότι τέτοια μελέτη έχει συνταχθεί) με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν, όπως ήδη εκτέθηκε, όροι και περιορισμοί δομήσεως σε περιοχή, με περιορισμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ενώ η διάταξη την οποία επικαλούνται οι αιτούντες έχει εφαρμογή, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περιπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2730/ 1999, για τα ολυμπιακά έργα στις εκτός σχεδίου περιοχές.

13. Επειδή, με το δικόγραφο προσθέτων λόγων προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη είναι ακυρωτέα, διότι ρυθμίζει χρήσεις και όρους δομήσεως κατά παράβαση του άρθρου 21 του Ν. 2742/1999. Οι αιτούντες ειδικώτερα ισχυρίζονται ότι η επίμαχη έκταση εμπίπτει στην περιοχή της Β' Ζώνης Προστασίας του όρους Αιγάλεω και κατά το χρόνο εκδόσεως της προσβαλλομένης, οι χρήσεις και οι όροι δομήσεως διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2742/1999, σύμφωνα με τις οποίες στην ζώνη αυτή προβλέπεται η κατασκευή μόνον μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, ορίζεται μέγιστη επιφάνεια 160 τ.μ. και μέγιστο ύψος 4 μέτρα, η δε προσβαλλόμενη είναι ακυρωτέα διότι παραβιάζει τις ανωτέρω διατάξεις τόσο ως προς τις χρήσεις όσο και ως προς τους όρους δομήσεως. Ο λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και βεβαιώνει άλλωστε κατηγορηματικά η Διοίκηση (βλ. ΑΠ 3972/28-12-2001 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς το ΣτΕ), η περιοχή που θα ανεγερθεί το «Σπίτι της ?ρσης Βαρών» είναι εκτός της ανωτέρω ζώνης Β, η ζώνη δε αυτή δεν έχει καμμία σχέση με την περιοχή «Σελεπίτσαρι».

14. Επειδή κατόπιν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση πρέπει ν' απορριφθεί και να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.

Δέχεται τις παρεμβάσεις του Δήμου Νίκαιας (Ν. Αττικής) και της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004-Α.Ε.».

Διατάζει την κατάπτωση του παραβόλου και

Επιβάλλει εις βάρος των αιτούντων την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου που ανέρχεται σε 380 ευρώ και των παρεμβαινόντων που ανέρχεται για κάθε ένα από αυτούς στο ποσό των 530 ευρώ και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2002.


 

Δόμηση εκτός σχεδίου - Οροι δόμησης. Εντασσόμενες περιοχές στο σχέδιο πόλεως./ Παραδεκτό αίτησης ακυρώσεως.

Συμβούλιο Επικρατείας 359/1992

 

Επειδή, με την υπ' αριθμ. 3229/1989 οικοδομική άδεια της Δ/νσεως Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, επετράπη στους Ε. και Δ.Γ. να ανεγείρουν διώροφο κατάστημα με υπόγειο γκαράζ επί οικοπέδου στην οδό Μεσογείων αριθμ. 527 της συνοικίας Πευκάκια (Ο.Τ. 417) στην Αγ. Παρασκυεή Αττικής. Με την αίτηση αυτή, η αιτούσα, φερόμενη ως ιδιοκτήτρια κατοικίας που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο όμορο προς το προαναφερόμενο, ζητεί την ακύρωση της παραπάνω οικοδομικής αδείας.

Επειδή, παρεμβαίνουν παραδεκτώς στη δίκη, προς διατήρηση της ισχύος της προσβαλλομένης οικοδομικής αδείας, οι προαναφερθέντες Δ. και Ε.Γ. για τον εαυτό τους ατομικά και για λογαριασμό των ανήλικων παιδιών τους Β. και Χ. που έχουν την ψιλή κυριότητα του ακινήτου.

Επειδή, επί της κρινομένης αιτήσεως εκδόθηκε η απόφαση 1875/1990 του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, δια της οποίας παραπέμφθηκε προς επίλυση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου το εκτιθέμενο σ' αυτήν ζήτημα.

Επειδή, δια της ως άνω παραπεμπτικής αποφάσεως απορρίφθηκε ισχυρισμός των παρεμβαινόντων, που είχε προβληθεί δια του δικογράφου της παρεμβάσεως, ότι η κρινόμενη αίτηση ασκείται εκπροθέσμως. Οι παρεμβαίνοντες όμως, επανέρχονται επί του ισχυρισμού των τούτου δι' υπομνήματός των ενώπιον της Ολομελείας. Δοθέντος δε ότι επί παραπομπής ζητήματος ή υποθέσεως από Τμήμα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφων με το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. β' του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ 8), η παραπεμπτική απόφαση που έκρινε περί του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως δεν αποτελεί, κατά τούτο, οριστική απόφαση, δεσμεύουσα επί του ζητήματος αυτού την Ολομέλεια, νομίμως επαναφέρεται, εν προκειμένω ενώπιον της Ολομελείας, ο ισχυρισμός των παρεμβαινόντων περί εκπροθέσμου της αιτήσεως ακυρώσεως.

Κατά τη γνώμη όμως τεσσάρων μελών του Δικαστηρίου με αποφασιστική ψήφο, όταν η παραπεμπτική απόφαση του Τμήματος εξέτασε και έκρινε διά ρητής σκέψεως περί του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως η παραπεμπτική απόφαση είναι, κατά τη διάταξη αυτή, οριστική, και δεσμεύει, περί τούτου, την επιλαμβανόμενη της παραπομπής Ολομέλεια (πρβλ. Σ.Ε. 3890/81) και επομένως απαραδέκτως, εν προκειμένω, οι παρεμβαίνοντες επανέρχονται διά του υπομνήματος των ενώπιον της Ολομελείας επί του εξετασθέντος και κριθέντος, δια της παραπεμπτικής αποφάσεως ζητήματος του εμπροθέσμου της αιτήσεως ακυρώσεως.

Επειδη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989, η εξηκονθήμερη προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως, που δεν είναι κατά νόμο δημοσιευτέα, αρχίζει, σε περίπτωση μη κοινοποιήσεώς της, από τότε που έλαβε πλήρη γνώση της πράξεως αυτής ο αιτοών. Στην κριμόμενη υπόθεση, οι παρεμβαίνοντες ισχυρίζονται ότι η αίτηση ακυρώσεως η οποία έχει κατατεθεί στις 8.11.1989, ασκείται εκπροθέσμως και ειδικότερα ότι η αιτούσα είχε λάβει γνώση της προσβαλλομένης αδείας από την 28.7.1989, όπως η ίδια ομολογεί στην από 24.8.1989 έγγραφη αναφορά της προς την Υπηρεσία Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Ανατολικής Αττικής. Στην ως άνω αίτηση - αναφορά την οποία προσάγουν σε φωτοαντίγραφο οι παρεμβαίνοντες, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: "Σας αναφέρω ότι στις 28.7.1989 ..... ενεφανίσθη ο Δημ. Γκουντούφας και άρχισε εκσκαφή δι' ανέγερσιν εν επαφή προς το σύνορόν μας, όπως μου δήλωσε, οικοδομής ύψους 8,40 μέτρων... Του εζήτησα και μου επέδειξε την άδεια που είναι η 3229/21.7.1989, στο πρόχειρο σχεδιάγραμμα της οποίας φέρερεται λωρίδα οικοπέδου κατά μήκος του κοινού συνόρου μας με διαγραμμίσεις υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, όμως ηρνήθη να μου δώση περισσότερα στοιχεία τόσο σε μένα αλλά κυρίως στον μηχανικό μου ως πλέον ειδικό προς τούτο... Σας παρακαλώ να ευρεθή ο φάκελλος και επειγόντως να μου χορηγηθεί φωτοαντίγραφο αδείας και σχέδια οικοδομής αυτού ως και κάθε στοιχείο που θα χρειασθή διά να ενεργήσω τα νόμιμα...". Από τα αναφερόμενα, όμως, στην ανωτέρω αίτηση της αιτούσης δεν μπορεί να συναχθεί πλήρης υπ' αυτής γνώση της προσβαλλομένης αδείας κατά τον ως άνω χρόνο, γιατί δεν προκύπτει ότι γνώριζε και τους ακριβείς όρους ανεγέρσεως της επίμαχης οικοδομής και μάλιστα την καθ' όλο το ύψος αυτής τοποθέτησή της σε επαφή με το κοινό όριο της ιδιοκτησίας της, αλλά ούτε και αν οι εκτελούνμενες εργασίες ήταν σύμφωνες με την άδεια, τούτο δεν ενισχύεται από μεταγενέστερη αίτηση της αιτούσης (προσαγόμενη, επίσης, από τους παρεμβαίνοντες, με ημερομηνία 18.9.1989), απευθυνόμενη και πάλιν στην Υπηρεσία Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, με την οποία η αιτούσα ζητούσε να διευκρινισθεί πλήρως το ακριβές περιεχόμενο της οικοδομικής αδείας.

Με αυτά τα δεδομένα και λαμβανομένων υπ' όψη αφ' ενός του ευλόγου ενδιαφέροντος της αιτούσης να επιδιώξει και λάβει πλήρη γνώση της προσβαλλομένης οικοδομικής αδείας και αφ' ετέρου του διαδραμόντος χρόνου από της μνημονευμένης ημερομηνίας (28.7.1989), κατά την οποία η αιτούσα συνολογεί ότι αντελήφθη την έναρξη εκσκαφών στο ακίνητο των παρεμβαινόντων μέχρι την άσκηση της ενδίκης αιτήσεως ακυρώσεως, δεν δύναται να συναχθεί πλήρης γνώση της προσβαλλομένης οικοδομικής αδείας σε χρόνο που να καθιστά εκπρόθεσμη την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως και ο προβάλλων τ' αντίθετα ισχυρισμός των παρεμβαινόντων είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Κατά τη γνώμη όμως πέντε μελών του Δικαστηρίου με αποφασιστική ψήφο, υπό τα προεκτεθέντα πραγματικά δεδομένα συνάγεται ότι η αιτούσα είχε πλήρη γνώση της προσβαλλομένης οικοδομικής αδείας σε χρόνο που καθιστά εκπρόθεσμη την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως.

Επειδή, στο άρθρο 24 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: "Παρ. 1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα... Παρ. 2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης". Εξ άλλου ο ν. 1577/1985 (φ. 210) ορίζει στο άρθρο 9 παρ. 1 ότι "το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Οπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση Δ= 3+ 0,10 Η (όπου Η το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου, σε περίπτωση που εξαντελείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο, σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός), στην δε παρ. 3 του ιδίου άρθρου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 1772/1988 (φ. 91), ορίζεται ότι "α) Σε περίπτωση που υπάρχει σε όμορο οικόπεδο μη ειδικό κτίριο και έχει ανεγερθεί μετά την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο, με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ισχύ του ν. 1577/1985, σε περιοχή που ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης και σε απόσταση από το κοινό όριο ίση ή μεγαλύτερη του 1.00 μ. τότε το υπό ανέγερση κτίριο τοποθετείται υποχρεωτικώς σε απόσταση τουλάχιστον Δ από το κοινό όριο, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού".

Επειδή, με τις εκτεθείσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος θεσπίζονται μέσα στα πλαίσια της προβλεπόμενης από την παρ.

1 του ίδιου άρθρου προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τα κριτήρια της χωροταξικής αναδιαρθρώσεως της χώρας, της πολεοδομικής αναπτύξεως των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών, που είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και αναπτύξεως των οικισμών και η εξασφάλιση των καλυτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως των κατοίκων ο κοινός δε νομοθέτης δύναται να τροποποιεί τις ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις και να μεταβάλλει τους ήδη υφισταμένους όρους δομήσεως των σχεδίων πόλεων, εφόσον με τις νέες ρυθμίσεις βελτιώνονται οι συνθήκες διαβιώσεως των κατοίκων και δεν επιδεινώνεται το υφιστάμενο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον. Η ως άνω όμως συνταγματική προστασία, που αφορά οικισμούς με ρυμοτομικό σχέδιο ή προϋφισταμένους του έτους 1923, δεν συνεπάγεται, επί εντάξεως στο σχέδιο πόλεως περιοχής κειμένης εκτός σχεδίου, δέσμευση του κοινού ή κανονιστικού νομοθέτη προς διατήρηση, για την περιοχή αυτή, των μέχρι της εντάξεώς της ισχυόντων γι' αυτήν, ως εκτός σχεδίου, όρων δομήσεως και επομένως ο κοινός νομοθέτης ή η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση μπορεί, μετά την έναρξη μιάς τέτοιας περιοχής στο σχέδιο πόλεως, να θέσει όρους δομήσεως διαφόρους των γενικώς ισχυόντων για τη δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως.

Επομένως, δεν αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος η ως άνω διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 1772/1988, κατά το μέρος που επιτρέπει, προκειμένου για περιοχές εντασσόμενες στο σχέδιο πόλεως μετά την ισχύ του ν. 1577/1985, την ανοικοδόμηση των οικοπέδων χωρίς την τήρηση αποστάσεως από το κοινό όριό των με όμορο οικόπεδο, ακόμα και όταν στο όμορο αυτό οικόπεδο, ακόμα και όταν στο όμορο αυτό οικόπεδο είχε, προ της εντάξεως της περιοχής σε σχέδιο πόλεως, κτισθεί κατοικία σε υποχρεωτική απόσταση από το κοινό όριο, κατά τους όρους της εκτός σχεδίου πόλεως δομήσεως. Κατά τη γνώμη όμως δύο μελών του Δικαστηρίου με αποφασιστική ψήφο, το άρθρο 24 του Συντάγματος απαγορεύει στον νομοθέτη να θίξει μία ευνοϊκή στο σύνολότης για το περιβάλλον ρύθμιση και την τροποποίηση της στο δυσμενέστερο. Ετσι, σε περιοχές στερούμενες ρυμοτομικού σχεδίου, όπου, γάσει του ισχύοντος καθεστώτος της εκτός σχεδίου δομήσεως, είχαν ανεγερθεί οικοδομές σε υποχρεωτική απόσταση από το κοινό όριο των οικοπέδων, ο νομοθέτης εντάσσοντας μία τέτοια περιοχή στο σχέδιο πόλεως, οφείλει να σεβασθεί τον διαμορφωμένο χαρακτήρα αυτής. Κατά συνέπεια η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 1772/1988 κατά το μέρος που επιτρέπει, για περιοχές που αποκτούν ρυμοτομικό σχέδιο μετά τον ν. 1577/1985, τη μη τήρηση αποστάσεως των ανεγειρομένων οικοδομών από το κοινό όριο των οικοπέδων, όταν στο όμορο οικόπεδο έχει ανεγερθεί οικοδομή σε υποχρεωτική απόσταση από το όριο αυτό, αντιβαίνει, σύμφωνα με τη γνώμη αυτή της μειοψηφίας, στο άρθρο 24 του Συντάγματος και είναι ανίσχυρη.

Επειδή, μετά την επίλυση του ζητήματος που παραπέμφθηκε, η Ολομέλεια πρέπει να χωρήσει στην εκδίκαση της υποθέσεως σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του ΠΔ 18/1989.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η αιτούσα είχε ανεγείρει κατοικία επί οικοπέδου στην οδό Μεσογείων αριθμ. 525 της συνοικίας Πευκάκια στην Αγία Παρασκευή Αττικής, με βάση την υπ' αριθμ. 4956/1953 οικοδομική άδεια, όταν η περιοχή αυτή εστερείτο εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, βάσει δε των όρων της νομοθεσίας περί δομήσεως εκτός σχεδίου πόλεως άφησε αποστάσεις στα πλάγια όρια του οικοπέδου της 2,50 μ. Η περιοχή αυτή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως το έτος 1987, δηλαδή μετά την ισχύ του ν. 1577/1985, και βάσει του π.δ/τος της 31.1/6.3.1987 (φ. 176 τ.Δ') που ενέκρινε την σχετική πολεοδομική μελέτη. Στους παρεμβαίνοντες χορηγήθηκε η υπ' αριθμ.

3229/1989 οικοδομική άδεια της Υπηρεσίας Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με την πρόβλεψη η οικοδομή των να τοποθετηθεί σε επαφή με αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου των, το οποίο συνορεύει με τη μία πλάγια πλευρά του ακινήτου της αιτούσης. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με την προηγούμενη σκέψη, πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια είναι μη νόμιμη, και ειδικότερα ότι στηρίζεται σε διάταξη αντισυνταγματική όπως η αιτούσα υπολαμβάνει τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 1772/1988.

Επειδή, η επίδικη περίπτωση δεν καταλαμβάνεται, σύμφωνα με όσα έχουν λεχθεί, από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 1577/85 όπως αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 1772/1988, που επιβάλλει κατ' αρχήν, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, να αφήνεται κατά την ανέγερση της οικοδομής υποχρεωτική ακάλυπτη απόσταση από το κοινό όριο προς ακίνητο όπου είχε ανεγερθεί οικοδομή προ του Ν. 1577/1985. Επομένως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως που, όπως από το περιεχόμενο του προκύπτει, προβάλλει εσφαλμένη ερμηνεία της διατάξεως αυτής και ειδικότερα ότι διά της προσβαλλομένης οικοδομικής αδείας επετράπη η ανέγερση της επιδίκου, οικοδομής σε επαφή προς το κοινό όριο, και "με ακάλυπτο χώρο 2,50 + 2,50 μ. απομένει διάσταση του κτιρίου 8,30 μ.".

Επειδή, συνεπώς, πρέπει ν' απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Επιλύει το παραπεμφθέν ζήτημα, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό. Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση. Δέχεται την ασκηθείσα παρέμβαση.