ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ

ΤΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ:

 

ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΗ - ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Ακριβώς Από Κάτω, λίγο πιο αναλυτικά

Ένα μέρος της περίληψής μας,

των περιεχομένων του συγκεκριμενου διμήνου

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΙΡΕΣΗ – ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

 

ΠερίληψηΗ καταγγελία δεν μπορεί να γίνει υπό αίρεση, εκτός αν πρόκειται για αιρέσεις δικαίου, δηλαδή σ' αυτές που συνίστανται στο γεγονός….. -  Άρειος Πάγος

 

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΘΗΚΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ  - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Περίληψη: Αν απαιτείται να συμπράξει τρίτος, για να πληρωθεί η αίρεση, με την οποία έχει γραφεί ο τιμώμενος και ο τρίτος αρνείται να συμπράξει, η αίρεση σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται, ότι έχει …ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - Άρειος Πάγος

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

Περίληψη: Στις περιπτώσεις της αναγκαστικής ομοδικίας η αίτηση αναίρεσης πρέπει να απευθύνεται κατά πάντων των ομοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο διαλυτικός όρος που περιέχεται στη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση… ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ -  Άρειος Πάγος

 

ΕΓΚΥΡΗ Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

Περίληψη: Η καταγγελία δεν επιδέχεται, κατ' αρχήν, αίρεση, διότι δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τη λήξη ή όχι της σύμβασης. Επιδέχεται όμως την παρενθήκη "αίρεσης δικαίου" και συνεπώς είναι έγκυρη η επικουρική καταγγελία,…- Άρειος Πάγος

 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ – ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Περίληψη: Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα), η οποία, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή την δικαιοπρακτική ανικανότητα εκείνου που έδωσε- Άρειος Πάγος

 

ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΔΩΣΕ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Περίληψη: Εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα. Αν η πληρεξουσιότητα είναι έγγραφη, το αντίθετο μπορεί να συνάγεται, είτε από το ίδιο …- Άρειος Πάγος

 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Περίληψη: Για την απόρριψη της αγωγής περί αναγνωρίσεως της ακυρότητας συμβάσεως λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας- Άρειος Πάγος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ

ΤΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ:

 

ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΗ - ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΥΡΩΣΙΜΗ

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Ακριβώς Από Κάτω, λίγο πιο αναλυτικά

Ένα μέρος της περίληψής μας,

των περιεχομένων του συγκεκριμενου διμήνου

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΙΡΕΣΗ – ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

 

ΠερίληψηΗ καταγγελία δεν μπορεί να γίνει υπό αίρεση, εκτός αν πρόκειται για αιρέσεις δικαίου, δηλαδή σ' αυτές που συνίστανται στο γεγονός….. -  Άρειος Πάγος

 

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΘΗΚΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ  - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Περίληψη: Αν απαιτείται να συμπράξει τρίτος, για να πληρωθεί η αίρεση, με την οποία έχει γραφεί ο τιμώμενος και ο τρίτος αρνείται να συμπράξει, η αίρεση σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται, ότι έχει …ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - Άρειος Πάγος

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

Περίληψη: Στις περιπτώσεις της αναγκαστικής ομοδικίας η αίτηση αναίρεσης πρέπει να απευθύνεται κατά πάντων των ομοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο διαλυτικός όρος που περιέχεται στη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση… ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ -  Άρειος Πάγος

 

ΕΓΚΥΡΗ Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

Περίληψη: Η καταγγελία δεν επιδέχεται, κατ' αρχήν, αίρεση, διότι δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τη λήξη ή όχι της σύμβασης. Επιδέχεται όμως την παρενθήκη "αίρεσης δικαίου" και συνεπώς είναι έγκυρη η επικουρική καταγγελία,…- Άρειος Πάγος

 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ – ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Περίληψη: Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα), η οποία, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή την δικαιοπρακτική ανικανότητα εκείνου που έδωσε- Άρειος Πάγος

 

ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΔΩΣΕ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Περίληψη: Εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει με το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα. Αν η πληρεξουσιότητα είναι έγγραφη, το αντίθετο μπορεί να συνάγεται, είτε από το ίδιο …- Άρειος Πάγος

 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Περίληψη: Για την απόρριψη της αγωγής περί αναγνωρίσεως της ακυρότητας συμβάσεως λόγω δικαιοπρακτικής ανικανότητας- Άρειος Πάγος