ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 ΑΣΤΙΚΟ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


 ΕΝΟΧΙΚΟ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

                 ΗΘΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 402/2012

                  ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ


ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

                                       ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

                                       ΑΡΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

                                       ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

                                      ΚΤΗΤΙΚΗ Η ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

                                       ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ-ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ 


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΔΕΚΤΕΣ

                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΔΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ

                                       ΛΥΣΗ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ


ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΓΕΝΗΣ

                                     Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ Ν. 1329/1983

                                    ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΧΟΥ

                                         ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Η ΚΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ