Πολιτικό Τμήμα

Δείτε εδώ τα τηλέφωνα των γραμματέων έδρας. 

Τα απαραίτητα δικόγραφα-έγγραφα κατατίθενται στο γραφείο 211 (Προδικασία), στον 2ο όροφο του Αρείου Πάγου, τηλ 210.64.19.134-5-7.


1. Πώς προσδιορίζω αίτηση αναίρεσης σε πολιτική υπόθεση στον Άρειο Πάγο ;
Για να προσδιοριστεί αίτηση αναίρεσης μίας πολιτικής υπόθεσης, χρειάζονται τα ακόλουθα δικόγραφα :
 1. Αίτηση Αναιρέσεως, δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα, ένα (1) απλό αντίγραφο.
 2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του εντολέα πρωτότυπο και ένα απλό αντίγραφοΕΚΤΟΣ αν πρόκειται για εργατικές διαφορές, οπότε αρκεί απλή εξουσιοδότηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής). 
 3. Αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση.
 4. Έφεση.
 5. Προτάσεις τελευταίου βαθμού και των δύο πλευρών.
 6. Πρωτόδικη απόφαση.
 7. Αγωγή.
 8. Αν προτείνονται λόγοι η απόδειξη των οποίων να προκύπτει από άλλα δικόγραφα, επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίζονται και αυτά.
Σημειώσεις: 

· Όλα τα παραπάνω δικόγραφα πρέπει να προσκομίζονται σε μία σειρά επικυρωμένων αντιγράφων και μία σειρά απλών αντιγράφων. 
· Όταν αναιρεσιβάλλεται και η Πρωτόδικη απόφαση προσκομίζεται και ένα αντίγραφο της αναίρεσης επικυρωμένο από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου, όπου κατατέθηκε. 
· Επίσης χρειάζεται παράσταση για την εγγραφή στο πινάκιο (ένσημα Ταμείου Προνοίας 4.70€ και Ταμείου Νομικών 18€) και ένας φάκελος δικογραφίας.

 

2. Πώς καταθέτω πρόσθετους λόγους αναίρεσης σε πολιτική υπόθεση;
Οι πρόσθετοι λόγοι κατατίθενται το αργότερο 1 μήνα πριν την αρχική δικάσιμο. Κατατίθενται ένα επίσημο δικόγραφο και 2 απλά αντίγραφα αυτού. Στο ίδιο γραφείο μπορείτε να επικυρώσετε όσα αντίγραφα των προσθέτων λόγων χρειάζεστε.

 

3. Πώς καταθέτω προτάσεις για πολιτική υπόθεση;
Οι προτάσεις (είτε από τον αναιρεσίβλητο είτε από τον αναιρεσείοντα) μπορούν να κατατεθούν μέχρι και 3 ημέρες μετά την δικάσιμο. Εξαίρεση αποτελεί η κατάθεση πρότασης απαραδέκτου από τον αναιρεσίβλητο που μπορεί να κατατεθεί (μαζί με τα σχετικά της) το αργότερο 20 μέρες πριν την δικάσιμο.

 

4. Πώς παραιτούμαι από μία πολιτική δίκη;
Η παραίτηση μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
 • Εξωδίκως: Ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος κοινοποιεί στον αντίδικο το δικόγραφο της δήλωσης παραίτησης και προσκομίζει στην γραμματεία αντίγραφο αυτού και το αποδεικτικό επίδοσης, μέχρι την προηγουμένη της δικασίμου, είτε μαζί με τον διάδικο που θα έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα είτε έχοντας γενικό πληρεξούσιο (παραίτηση από το δικόγραφο) ή ειδικό (παραίτηση από το δικαίωμα).
 • Στην γραμματεία: Ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος καταθέτει στην γραμματεία το πρωτότυπο της δήλωσης παραίτησης, είτε μαζί με τον διάδικο, με την αστυνομική του ταυτότητα, είτε έχοντας, κατά περίπτωση, πληρεξούσιο γενικό ή ειδικό, κοινοποιεί αντίγραφο και προσκομίζει το αποδεικτικό επίδοσης στην γραμματεία, μέχρι την προηγουμένη της δικασίμου.
 • Στο ακροατήριο: Ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος δηλώνει την παραίτηση. Απαιτείται μειωμένη προείσπραξη , παράσταση και πληρεξούσιο, γενικό ή ειδικό, είτε η παρουσία του αναιρεσείοντος έχοντας φωτοτυπία της αστυνομική του ταυτότητας. Συντάσσεται πρακτικό παραίτησης.

 

5. Που μπορώ να πάρω πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσης ;
Στο γραφείο 211 (προδικασία) και στα τηλέφωνα 210 64.19.134-5-7 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για:
 • την έκδοση απόφασης
 • τον ορισμό δικασίμου αίτησης αναίρεσης και
 • την έκδοση εισήγησης ή διάταξης
Στο γραφείο 106 (καθαρογραφή) και στα τηλέφωνα 210 64.19.141 και 142 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για την θεώρηση της απόφασης από τον εισηγητή και για την τελική καθαρογραφή της.

 

6. Πως καταθέτω και προσδιορίζω αίτηση αναστολής (αρθρ. 565 Κ.Πολ. Δ) και πως εκδίδεται προσωρινή διαταγή;
 • Προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης αναστολής κατ' άρθρο 565 Κ.Πολ.Δ., είναι να έχει προσδιοριστεί η αίτηση αναίρεσης ή έστω να έχει σχηματισθεί ο φάκελος δικογραφίας για τον προσδιορισμό της αίτησης αναίρεσης.
 • Η κατάθεση της αίτησης αναστολής γίνεται στη Γραμματεία των αναστολών Γρ. 109 ( Σε υποφάκελο: Αίτηση αναστολής (με επικολλημένη μία παράσταση) και όσα αντίγραφα αυτής απαιτούνται για την κοινοποίησή της στους αντιδίκους).
 • Ο/Η Πρόεδρος Υπηρεσίας, προσδιορίζει την αίτηση αναστολής και εάν ζητείται, αποφαίνεται και νια το αίτημα προσωρινής διαταγής. ( Ο/Η συνήγορος του αιτούντος αναπτύσσει και προφορικά, εάν επιθυμεί το αίτημα της προσωρινής διαταγής. Δεν κλητεύεται ο καθού, για την προσωρινή διαταγή)
 • Τέλος ο/η συνήγορος παραλαμβάνει από τη γραμματέα: 1) Επικυρωμένα αντίγραφα της αίτησης αναστολής, μαζί με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου αυτής και 2) Εάν έχει δοθεί, την προσωρινή διαταγή.

ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.
 

Τέλος επισημαίνεται ότι:

 • Η δικαστική δαπάνη στην απόφαση, επί αιτήσεως αναστολής, είναι 1.800,00 ευρώ και σε βάρος πάντα του αιτούντος. Το παραπάνω ποσό διαφοροποιείται στην περίπτωση που είναι διάδικος το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή Δήμος.
 • Ο προσδιορισμός της αίτησης αναίρεσης (εάν δεν έχει προηγηθεί της κατάθεσης της αίτησης αναστολής), γίνεται σε κάθε περίπτωση πριν από τη δικάσιμο της αίτησης αναστολής, ώστε να προκύπτει το χρονικό διάστημα, για το οποίο ζητείται η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης.

 

 Ποινικό Τμήμα

Δείτε εδώ τα τηλέφωνα των γραμματέων έδρας.


1. Πώς καταθέτω μία αναίρεση ποινικής υπόθεσης;
Η αναίρεση μίας ποινικής υπόθεσης ασκείται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης είναι 10 ημέρες από την καταχώριση της απόφασης στο ειδικό βιβλίο του δικαστηρίου που την εξέδωσε και η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης αναίρεσης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι 20 ημέρες από την καταχώριση της απόφασης στο παραπάνω ειδικό βιβλίο. Για την επίδοση της δήλωσης αναίρεσης απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:
 1. Δήλωση αναίρεσης σε τρία (3) αντίγραφα και ένα (1) αντίγραφο επισυναπτόμενο στο αποδεικτικό του επιμελητή (στη δήλωση αναίρεσης πρέπει να διορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος δικηγόρος με διεύθυνση και τηλέφωνο).
 2. Απλό αντίγραφο της αναιρεσιβαλλομένης απόφασης.
 3. Στοιχεία αναιρεσείοντα (Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., δ/νση κατοικίας), τα οποία μπορούν να αναφέρονται ή στη δήλωση αναίρεσης ή σε ξεχωριστή δήλωση.
 4. Ένα μεγαρόσημο των πενήντα (50) λεπτών, αν την αναίρεση την υπογράφει ο κατηγορούμενος ή μία παράσταση παρ΄Αρείω αν την υπογράφει δικηγόρος.
 5. Εξουσιοδότηση σε τρία (3) αντίγραφα, αν ο δικηγόρος που υπογράφει την αναίρεση δεν είχε παρασταθεί.
Οι δηλώσεις αναίρεσης κατατίθενται στο γραφείο 422, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στον 4ο όροφο του κτιρίου του Αρείου Πάγου, τηλ. 210 6419349-350.

 

2. Πώς καταθέτω πρόσθετους λόγους για ποινική υπόθεση;
Οι πρόσθετοι λόγοι κατατίθενται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αργότερο 15 ημέρες πρίν την συζήτηση της υπόθεσης, στο γραφείο 422, στον 4ο όροφο του κτιρίου του Αρείου Πάγου, τηλ. 210 6419349-350. Τα απαιτούμενα δικόγραφα είναι :
 1. Δικόγραφο προσθέτων λόγων και τρία (3) αντίγραφά του.
 2. Ένα μεγαρόσημο των πενήντα (50) λεπτών αν τους πρόσθετους λόγους τους υπογράφει ο κατηγορούμενος ή μία παράσταση παρ΄Αρείω αν τους υπογράφει δικηγόρος.
Η κατάθεση των πρόσθετων λόγων μπορεί να γίνει:
 1. Από τον αναιρεσείοντα
 2. Από τον παραστάντα δικηγόρο
 3. Από άλλο δικηγόρο, με εξουσιοδότηση από τον αναιρεσείοντα για την υπογραφή και την κατάθεσή τους ( η εξουσιοδότηση σε τρία αντίγραφα)

 

3. Που και πότε συζητείται η υπόθεση;
Οι υποθέσεις του Ποινικού συζητούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων ολομελείας (112) στο πρώτο όροφο, από τις 9.30 πμ. Οι ημέρες συνεδρίασης ανά τμήμα είναι:
 • Στ' Ποινικό -> Τρίτη
 • Ζ' Ποινικό -> Τετάρτη
 • Ε' Ποινικό -> Παρασκευή

 

4. Τι προθεσμία έχω για το υπόμνημα;
Το υπόμνημα κατατίθεται μέχρι 2 εργάσιμες μέρες μετά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, στον αρμόδιο γραμματέα έδρας, με επικολλημένα τα ένσημα παράστασης και συμπληρωμένο το γραμμάτιο προείσπραξης.

 

5. Πώς παρίσταμαι στην συζήτηση;
Στον Άρειο Πάγο ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να παρασταθεί χωρίς δικηγόρο.
Αν ο κατηγορούμενος είναι παρών, τότε χρειάζεται μόνο η αστυνομική του ταυτότητα για την πιστοποίηση των στοιχείων του και για την παράσταση του δικηγόρου του.
Αν ο κατηγορούμενος είναι απών, τότε ο δικηγόρος του πρέπει να έχει είτε εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής είτε πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο για να παρασταθεί.

Η παράσταση του δικηγόρου συνοδεύεται από ένσημα παράστασης και γραμμάτιο προείσπραξης του Δικηγορικού συλλόγου (υπάρχει γραφείο του Δικ. Συλλόγου στο 1ο όροφο, γραφείο 103) 

 

6. Που μπορώ να πάρω πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσης ;
Στο γραφείο 209 (γραμματεία ποινικού τμήματος) και στα τηλέφωνα 210 64.19.129-130-131 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για:
 • την έκδοση απόφασης
 • την καθαρογραφή της και
 • την θεώρηση της απόφασης από τον εισηγητή και τον πρόεδρο.

6+1 ΝΕΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νέες Υπηρεσίες

ΝΕΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ

PRchecker.info
Δύσβατα Μονοπάτια Ιστορικό βιβλίο η ελληνική ιστορία της Ηπείρου
Δύσβατα Μονοπάτια

Νίκος Βέντζης συγγραφέας

Δύσβατα μονοπάτια - Ένα ιστορικό βιβλίο - Το οδοιπορικό του Νίκου Βέντζη - Προτείνουμε το ιστορικό βιβλίο Δύσβατα μονοπάτια - παραγγείλτε το

Φεβρουάριος 1983 νομος περί ενηλικίωσης
Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε
διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο
μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς
Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών
Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
20130802_ypourgiki_apofasi_kinitikotita.
Adobe Acrobat Document 235.6 KB

         Kwdikas Search

Loading
το cd της Εφοριακής Επιθεώρησης,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΥΛΗ,ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 • ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ CD 4 (TEΣΑΡΡΩΝ ΕΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
 • ΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006-2009 ΠΛΟΥΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ
 • ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
 • ΤΟ ΠΙΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΕΝΤΑΠΛΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (ΤΟΜΩΝ&ΤΕΥΧΩΝ)
 • ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ

 

 

YPODEIMGATA DIKOGRAFON ENHMEROMENA 2014 - DIKOGRAFA - YPODEIGMATA

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΟΣ 2014 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Η ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΟΣ 2014 - ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (802 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ) ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΟΣ 2014 - ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (802 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ) ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

 

εμπορικό δίκαι Νομοθεσία και Νομολογία Εμπορικού Δικαίου - Έκδοση Εμπορικού Δικαίου - Εκδόσεις Εμπορικού Δικαίου - Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

 

 

 

ΤΟ 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ' ΜΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΥΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,ΕΤΑΙΡΙΕΣ,ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,ΠΤΩΧΕΥΣΗ,ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΖΙ. ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΤΣΩΡΗΣ

Εμπορικό δίκαιο,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΜΠΟΡΙΟ,ΠΤΩΧΕΥΣΗ,ΕΠΙΤΑΓΗ,ΕΚΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΕΚΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΑ,ΠΤΩΧΕΥΣΗ,ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,ΠΡΟΙΟΝΤΑ,ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ,

 

 

ΤΡΙΤΟ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ'. ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΛΟΙΠΟΝ, ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΤΣΩΡΗΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ 2014 ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ - ΖΗΜΙΕΣ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΑΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΚΟΚ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΟΣ 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ,ΕΡΓΑΤΙΚΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,ΕΜΠΟΡΙΟ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΑ 1-286 ΑΚ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΑ 287 ΕΩΣ 946,ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ,ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δικόγραφα - Υποδείγματα - δικογραφα - δικόγραφο - υπόδειγμα - εδώ υπόδειγμα - ψάχνω υπόδειγμα - θέλω υπόδειγμα - ΘΕΛΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ- ΠΑΡΑΔΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ