Αριθ. Α2-797/29.8.2014
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια

 

Αριθ. Α2-797

(ΦΕΚ Β' 2398/09-09-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις άρθρου 33 παρ. 6 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α'/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και λοιπές διατάξεις».

2. Τα άρθρα 7α, 7β του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α'/1995), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α'/1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 51/Α'/1996).

5. Το Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή - Αρμοδιότητες» (ΦΕΚ 156/Α'/1997).

6. Το Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

7. Το Ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 258/Α'/2008) όπως ισχύει.

8. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/Α'/2010).

9. Το Ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση, εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων και ειδικότερα το άρθρο 9 για τη Στελέχωση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (ΦΕΚ 189/Α'/2010).

10. Το Ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 10 (ΦΕΚ 184/Α'/2012).

11. Το άρθρο 235 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α'/2012).

12. Τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α'/2013).

13. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». (ΦΕΚ 141/ Α'/2012).

15. Π.Δ 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ 85/2012 (Α'141)- Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

16. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α'/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α'/08-08-2013) Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

18. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις».

19. Την υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) Υπουργική απόφαση «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) όπως κάθε φορά ισχύει.

20. Το Π.Δ. 88/2014 (ΦΕΚ 133/Α'/10-06-2014) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

21. Την υπ' αριθ. 34658/04-07-2014 (ΦΕΚ Β'/1825), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

22. Την ανάγκη έκδοσης Διοικητικής Πράξης με την οποία θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τον τρόπο τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 33 του Ν.4264/2014.

Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4264/2014 σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 39 αυτού, είναι τα εξής:

(α) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 7α του Ν. 2323/1995 Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ).

(β) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

(γ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

(δ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών.

(ε) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.

(στ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

(ζ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.

(η) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους.

(θ) Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).

(ι) Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.

2. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα ενεργούν μόνα τους ή από κοινού. Η υπηρεσία που είναι αρμόδια σε περίπτωση συγκρότησης κλιμακίων ελέγχων είναι υποχρεωμένη να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται κατωτέρω ως Παράρτημα Α, στην οποία θα μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής. Το ως άνω ελεγκτικό όργανο (Κλιμάκιο) υποχρεούται να επιδεικνύει την εντολή στον ελεγχόμενο κατά την έναρξη του ελέγχου.

3. Σε περίπτωση συγκρότησης μικτού κλιμακίου ελέγχου, ο προϊστάμενος της επισπεύδουσας τον έλεγχο υπηρεσίας αποστέλλει εγκαίρως ειδοποίηση στις άλλες υπηρεσίες ελέγχου που θα απαρτίσουν το μικτό κλιμάκιο προκειμένου να υποδειχθούν άμεσα οι υπάλληλοι ή τα όργανα που θα συμμετάσχουν σε αυτό. Η εντολή ελέγχου που εκδίδεται από τον προϊστάμενο κατά τα ανωτέρω, επέχει και θέση συγκρότησης του μικτού κλιμακίου ελέγχου.

Άρθρο 2

1. Τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται σε περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση να συντάσσουν άμεσα στον χώρο ελέγχου «Εκθεση Βεβαίωσης Παράβασης» εις τριπλούν. Το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στην Έκθεση αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος του παραβάτη πωλητή, ο χρόνος και τόπος τέλεσης της παράβασης, η συνοπτική περιγραφή της παράβασης, η συγκεκριμένη διάταξη νόμου που παραβιάστηκε καθώς και το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο. Σε κάθε περίπτωση ο ελεγχόμενος δικαιούται να καταθέσει τις απόψεις του στο προβλεπόμενο πεδίο με τίτλο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ». Η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαίωσε την παράβαση και από τον παραβάτη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής οι υπάλληλοι ελεγκτές συμπληρώνουν το πεδίο με την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και υπογράφουν για την επιβεβαίωση της άρνησης.

Το πρωτότυπο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης μόλις συμπληρωθεί παραδίδεται άμεσα στον ελεγχόμενο. Αντίγραφο της Έκθεσης παραδίδεται εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τα ελεγκτικά όργανα στην υπηρεσία που εξέδωσε την εντολή ελέγχου, η οποία το καταχωρεί άμεσα στο σχετικό αρχείο παραβάσεων που τηρεί. Το τρίτο αντίγραφο παραμένει ως στέλεχος και τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.

2. Στο εν λόγω αρχείο παραβάσεων καταχωρούνται όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία της έκθεσης που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της υπόθεσης.

3. Όταν οι έλεγχοι διενεργούνται από μικτά κλιμάκια ελέγχου, η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη των μικτών κλιμακίων που αναγράφονται στην εντολή ελέγχου και διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος Υπηρεσίας» της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης.

Άρθρο 3

1. Σε περίπτωση καταβολής του ημίσεως του προστίμου εντός των τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του Ν.4264/2014, το προσκομισθέν αποδεικτικό κατάθεσης συσχετίζεται με την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης και η υπόθεση αρχειοθετείται, με ενημέρωση του σχετικού Μητρώου.

2. Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από τον ελεγχόμενο κατά της πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας που επιβλήθηκε το πρόστιμο, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη κοινοποίησή της σε αυτόν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Ν. 4264/2014, η Περιφέρεια οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την υπηρεσία που επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο.

3. Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Περιφερειάρχη εντός τριάντα (30) ημερών ή δεν προσκομισθεί αποδεικτικό κατάθεσης του ημίσεως του προστίμου, μετά την παρέλευση τριάντα πέντε (35) ημερών, κινείται από την υπηρεσία που επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο η σχετική διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, διαβιβάζοντας αρμοδίως την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης. Συγκεκριμένα:

α) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από Κλιμάκιο Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης της Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ που υπάγεται ο ελεγχόμενος, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

β) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων, η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης κατατίθεται στην αρμοδία υπηρεσία τους για την εν συνεχεία βεβαίωση και είσπραξη σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται στον ειδικό κωδικό του οικείου δήμου που βεβαιώθηκε η παράβαση.

γ) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από υπηρεσίες ή από αρμόδιο όργανο των Περιφερειών, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται στην αρμοδία ΔΟΥ του ελεγχόμενου. Τα εισπραττόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώθηκε η παράβαση.

δ) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από λοιπές αρμόδιες αρχές, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης της Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ που υπάγεται ο ελεγχόμενος, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

ε) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο συμπράττουν ελεγκτικά όργανα από συναρμόδιες υπηρεσίες, το αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ όπου υπάγεται ο ελεγχόμενος από την υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος Υπηρεσίας» της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης.

Άρθρο 4

Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

α) για παντελή έλλειψη άδειας υπαίθριου εμπορίου, πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και για μη κατοχή ισχύουσας άδειας κατά τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία επιβολής προστίμου ορίζεται ότι εφόσον ο ελεγχόμενος δηλώσει ενυπόγραφα στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ» ότι διαθέτει μεν άδεια σε ισχύ αλλά δεν την φέρει μαζί του κατά τη στιγμή του ελέγχου και θα την προσκομίσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών, τότε τα ελεγκτικά όργανα επιβάλουν μεν σε βάρος του το διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αλλά εφόσον την προσκομίσει κατά τα ανωτέρω, τότε ο προϊστάμενος αυτός επιβάλει πρόστιμο 500 ευρώ για την παράβαση μη κατοχής τη στιγμή του ελέγχου

β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου χώρου της λαϊκής αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε μια από τις εν λόγω παραβάσεις,

- για μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 15 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/ Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5α και β της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5ε της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ.Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ.

δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για διάθεση προϊόντων που συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.

ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 10 Βα της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β731-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης (ελλειποβάρεια), πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 14 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει.

στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4264/2014, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου και χώρου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

Άρθρο 5

Στην παρούσα προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής υπόδειγμα εντύπου Εντολής Ελέγχου ως Παράρτημα Α και υπόδειγμα εντύπου Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης ως Παράρτημα Β.

Άρθρο 6

Από την θέση σε ισχύ της παρούσας παύει να ισχύει η υπ' αριθ. Α2-1149/2004 (ΦΕΚ 873/Β'/2004) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Α2-704/22.7.2014
Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α'118)

 

Αριθμ. Α2-704

(ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1) Της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118).

1.2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

1.3) Του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ Α'185) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.4) Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ Α' 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».

1.5) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α'141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

1.6) Του Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.7) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α'152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

1.8) Της με αριθμό 34658/4.7.2014 (ΦΕΚ 1825/Β) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύνθεση Τριμελών Επιτροπών


Οι Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατά το άρθρο 11 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118) συστήνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανά Περιφερειακή Ενότητα και δήμο και αποτελούνται από:

α) το Δήμαρχο του Δήμου με αναπληρωτή έναν Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας,

β) τους Πρόεδρους των οικείων Αγροτικών Συλλόγων. Στην πράξη συγκρότησης της Επιτροπής περιλαμβάνονται οι Πρόεδροι όλων των Συλλόγων, σε κάθε συνεδρίαση όμως, παρίσταται, κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός. Σε περίπτωση που στην περιοχή δεν υπάρχει οικείος αγροτικός σύλλογος, ορίζεται ως β' μέλος της επιτροπής ένας υπάλληλος του δήμου Γ' βαθμού και άνω. Αντίστοιχα ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.

γ) το γεωπόνο, όταν εξετάζεται αίτημα παραγωγού για διάθεση προϊόντων φυτικής προέλευσης ή τον κτηνίατρο, όταν εξετάζεται αίτημα παραγωγού για διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.

Τα μέλη (β) και (γ') της επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν σε παραπάνω από μία τριμελείς επιτροπές.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά Έκδοσης Βεβαίωσης των Τριμελών Επιτροπών


Α) Αρμόδια τριμελής επιτροπή για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η επιτροπή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάρχει η γεωργική εκμετάλλευση ή η εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου. Προκειμένου να αποφανθεί η εν λόγω επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός αγροτικών προϊόντων υποβάλλει αίτηση στην αρχή έκδοσης της άδειας, ένα μήνα πριν από την έναρξη της συγκομιδής, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) αντίγραφο του εντύπου Ε9 με το υφιστάμενο κατά το χρόνο της αίτησης περιουσιολόγιο, με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS

2) αντίγραφα μισθωτηρίων για μισθωμένα κτήματα, δεόντως υπογεγραμμένα και με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS (www.gsis.gr), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί, κατά τα ισχύοντα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες) το μισθωτήριο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας και να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί κατά τα ισχύοντα, κατά το προηγούμενο, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, έτος.

3) Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ) και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
«Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παραγωγικής μου άδειας θα διαθέτω την παραγωγή μου σε λαϊκές αγορές. Σε περίπτωση διάθεσης κατά την ίδια περίοδο μέρους της παραγωγής μου σε εμπόρους ή μέσω Συνεταιρισμών, ή σε περίπτωση αποθήκευσης, υποχρεούμαι άμεσα (εντός 10 ημερών από την ημερομηνία διάθεσης- αποθήκευσης) να ενημερώσω την αδειοδοτούσα αρχή υποβάλλοντας αντίγραφα των σχετικών παραστατικών διακίνηση, εμπορίας, αποθήκευσης».

Β) Επί πλέον δικαιολογητικά υποβάλλουν κατά περίπτωση:

1) Οι δραστηριοποιούμενοι στην αυγοπαραγωγό πτηνοτροφία, την άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α'52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βεβαίωση του ωοσκοπικού κέντρου που χρησιμοποιεί ο παραγωγός, καθώς και αντίγραφα των τελευταίων τιμολογίων αγοράς των ωοπαραγωγών ορνίθων και των πτηνοτροφών.

2) Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και ανθέων, τις κατά περίπτωση φυτωριακές άδειες παραγωγής και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων.

3) Οι μελισσοκόμοι, βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατά το χρόνο της αίτησης βρίσκονται οι κυψέλες, όταν οι κυψέλες βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας αρμοδιότητας της Τριμελούς Επιτροπής.

4) Οι παραγωγοί πουλερικών και κονίκλων, την άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α'52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, για παραγωγούς, των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα, και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 255610/4.3.2010 (ΦΕΚ Β'327) υπουργική απόφαση.

5) Οι παραγωγοί μεταποιημένων ή συσκευασμένων ή τυποποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α'32).

6) Οι αλιείς, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύουν, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.

7) Οι ιχθυοκαλλιεργητές, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.

8) Οι παραγωγοί τυροκομικών προϊόντων, την άδεια εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α'52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βεβαίωση της επιτροπής σταυλισμού του άρθρου 4 του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α'52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αναφορά στη δυναμικότητα της εγκατάστασης εκφρασμένης σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων, τον πραγματικό αριθμό των ζώων που διαβιούν στην εγκατάσταση, το σύστημα εκτροφής αυτών, σύμφωνα με τις ζωοτεχνικές μεθόδους και τις προβλεπόμενες υγειονομικές προϋποθέσεις και βεβαίωση της εγκεκριμένης μονάδας μεταποίησης (τυροκόμησης) του γάλακτος για τις ποσότητες και τα είδη τυροκομικών προϊόντων που παρήχθησαν από το γάλα του παραγωγού. 

Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, στην οποία θα δηλώνει ότι τα τυροκομικά προϊόντα θα φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης) σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και ότι διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταφορά και πώληση των τυροκομικών προϊόντων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Στην ίδια δήλωση θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας των ειδικών οχημάτων ψύξης.

9) Οι παραγωγοί αλλαντικών, την άδεια της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και τη βεβαίωση της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου. 
Επιπλέον, την απόφαση έγκρισης της εγκατάστασης του παραγωγού, στην οποία γίνεται η μεταποίηση της πρώτης ύλης με τον κωδικό αριθμό έγκρισης της, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, στην οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταφορά και πώληση των αλλαντικών σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας των ειδικών οχημάτων ψύξης.

Άρθρο 3
Έργο Τριμελούς Επιτροπής-Περιεχόμενο Βεβαίωσης


Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. Ν.4264/2014«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118) για την έκδοση ή ανανέωση παραγωγικών αδειών σε λαϊκές αγορές. Ειδικότερα, η Επιτροπή οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο για την ημέρα διενέργειας της αυτοψίας, η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Για τη διενέργεια της αυτοψίας η Επιτροπή μεταβαίνει σε πλήρη απαρτία και συντάσσει σχετική έκθεση αυτοψίας (συνημμένο υπόδειγμα 3), η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και τον ενδιαφερόμενο, και εάν πρόκειται Συνεταιρισμό, από τον παραγωγό και το νόμιμο εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού. Η Επιτροπή οφείλει να ελέγχει και να επαληθεύει τις καλλιέργειες-εγκαταστάσεις σε σχέση με το περιεχόμενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Ειδικά δε για τους Συνεταιρισμούς, η τριμελής επιτροπή οφείλει να ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων των φακέλων όλων των παραγωγών, τα προϊόντα των οποίων πρόκειται να διαθέσει σε λαϊκές αγορές.

Προκειμένου για προϊόντα γης, η Επιτροπή, με βάση και τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 και τον επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), εκδίδει τη σχετική βεβαίωση με αναλυτική αναφορά στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, πριν από την έναρξη της συγκομιδής της παραγωγής, προσδιορίζοντας παράλληλα την ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής. Επιπλέον, στη σχετική βεβαίωση θα αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών (αυτοψία), η θέση και η έκταση των κτημάτων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), καθώς και η προβλεπόμενη στρεμματική και συνολική ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία.

Για τα λοιπά προϊόντα, η επιτροπή διενεργεί επίσης αυτοψία στο χώρο της εγκατάστασης του παραγωγού και αναγράφει τις συνολικές παραγόμενες ποσότητες για κάθε προϊόν. Ειδικότερα, προκειμένου για μεταποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, στη βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής θα αναγράφονται οι ποσότητες των προς μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων, καθώς και οι ποσότητες των μεταποιημένων προϊόντων που θα παραχθούν.

Η επιτροπή δεν υποχρεούται σε επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) στους αλιείς

β) στους μελισσοκόμους, όταν οι κυψέλες βρίσκονται σε Περιφέρεια εκτός αρμοδιότητας της Τριμελούς Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η αναφορά στη βεβαίωση της περίπτωσης Β3 του άρθρου 2.

Στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής θα καθορίζεται ανάλογα με το προϊόν και η αρχική διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας, η οποία σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών. Η αρχική διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας θα είναι πλήρως και σαφώς αιτιολογημένη και για τον προσδιορισμό της θα λαμβάνονται υπόψη η περίοδος συγκομιδής και η προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής του προϊόντος. Η άδεια ανανεώνεται προκειμένου για αδιάθετες-αποθηκευμένες ποσότητες του προϊόντος, μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά και δε μπορεί να υπερβεί συνολικά τους δώδεκα (12) μήνες, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της αρχικής ισχύος της άδειας και των τυχόν ανανεώσεων. Στην περίπτωση αδιάθετων-αποθηκευμένων ποσοτήτων ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην Επιτροπή, μαζί με την αίτηση που υποβάλλει είκοσι (20) ημέρες πριν τη λήξη της προηγούμενης ισχύος, και υπεύθυνη δήλωση για το χώρο και τις συνθήκες αποθήκευσης και συντήρησης του προϊόντος, καθώς και τα σχετικά παραστατικά διακίνησης προς τις λαϊκές αγορές και τους χώρους αποθήκευσης.

Η Επιτροπή κατόπιν αυτοψίας βεβαιώνει τις αδιάθετες-αποθηκευμένες ποσότητες και την καταλληλότητα του προϊόντος σε σχέση με τις συνθήκες του χώρου συντήρησής του και εκδίδει τη βεβαίωση για την ανανέωση της άδειας.

Η βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 και 2, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 4
Συγκρότηση τριμελών επιτροπών


Ο Περιφερειάρχης, στις αποφάσεις συγκρότησης των τριμελών επιτροπών ορίζει τα τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι διετής και καθήκοντα Προέδρου αυτής ασκεί το πρώτο μέλος της.

Άρθρο 5

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

 

 

Αρ. πρωτ.: 3318/100631/5.8.2014
Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- τρύγος 2014

 

Αθήνα 05.08.2014
Αρ. Πρωτ. 3318/100631

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Κούρεντα, Χ. Μουλκιώτης
Τηλέφωνο: 2102124351, 4288
FAX: 2105238337
E-mail: ax2u352@minagric.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- τρύγος 2014.


Σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (φυτεύσεις χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη Κ.Ο.Α. ή επιτραπεζίων σταφυλιών).

Προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), παρακαλούμε όπως ενημερωθούν με το παρόν έγγραφο όλες οι οινοποιητικές μονάδες της περιοχής σας καθώς και τα γραφεία Αγροτικής Οικονομίας των Δ.Α.Ο.Κ. για τα ακόλουθα:

1. Οι αμπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές), όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της Α΄ ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος φύτευσης και αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών, στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εμπορίας της εμπορικής (κατά περίπτωση) καθώς και με τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητα της α’ ύλης οι οινοποιητικές ή εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ζητήσουν, να τους προσκομιστούν, τα ανωτέρω στοιχεία από τους αμπελουργούς πριν την συγκομιδή των σταφυλιών.

2. Κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές), καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής των παρακάτω στοιχείων:

α) Το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του αμπελοκαλλιεργητή,

β) η ποικιλία αμπέλου των σταφυλιών,

γ) ο κωδικός αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του Αμπελουργικού Μητρώου καθώς και

δ) στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αμπελοτεμάχια θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αμπελοτεμάχιο

Σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ του παραδίδοντος την σταφυλική παραγωγή πρέπει να ταυτίζεται με το ΑΦΜ του εγγεγραμμένου αμπελοκαλλιεργητή στο Αμπελουργικό Μητρώο για το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο.

3. Όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των σταφυλιών σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής τηρείται ρητά το άρθρο 12 της με αριθμ. 285870/1-09-2004 ΚΥΑ «Στην περίπτωση μεταφοράς νωπών σταφυλιών, στο συνοδευτικό έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά η περιοχή προέλευσης, η ποσότητα και η ονομασία της κάθε ποικιλίας των μεταφερομένων σταφυλιών».

4. Πραγματοποιείται ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά στα οινοποιεία σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και τη με αριθμ.285870/1-09-2004 ΚΥΑ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εισερχόμενες ποσότητες (σταφύλια, γλεύκος, οίνος) αντιστοιχούν στα παραγόμενα τελικά προϊόντα. Σε κάθε έλεγχο των βιβλίων αυτά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο επί των αμπελοοινικών θεμάτων οριζόμενο ελεγκτή.

5. Η πρώτη ύλη (σταφύλια) για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ προέρχονται από αμπελοτεμάχια που περιλαμβάνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και τηρούνται οι προδιαγραφές παραγωγής των οίνων αυτών συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων στρεμματικών αποδόσεων τους.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καν. (ΕΚ) 436/2009 και το άρθρο 8 της ΚΥΑ 285870/1-09-2004 στην περίπτωση μεταφοράς μη συσκευασμένων αμπελοοινικών προϊόντων (εντός ή εκτός της Ε.Ε.) ο αποστολέας υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης για την μεταφορά αυτή. Η αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης (για διακίνηση εντός Ε.Ε) οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Στην περίπτωση κατά την οποία παραληφθεί φορτίο από χώρα της Ε.Ε ή από τρίτη χώρα ο παραλήπτης του φορτίου οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι (Βιβλία, επισήμανση προϊόντος).

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι:

- Απαγορεύεται η παραλαβή και η επεξεργασία στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου καθώς έρχεται σε αντίθεση με την ΚΟΑ του Οίνου.

- Απαγορεύεται η παραγωγή στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις αμπελοοινικών προϊόντων άλλων από αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα VII Μέρος ΙΙ του Καν(ΕΚ) 1308/13.

- Απαγορεύεται η παραγωγή, επισήμανση, εμφιάλωση/συσκευασία και η διάθεση στην αγορά αμπελοοινικών προϊόντων από επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κοινή Οργάνωση Γεωργικών Αγορών για τα αμπελοοινικά προϊόντα (Καν. 1308/2013 και οι εφαρμοστικοί αυτού) ανεξάρτητα αν αυτές διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

- Για τον έλεγχο της παραγωγής και διακίνησης ά ύλης για χυμό σταφυλής ισχύει το με αριθ. 3743/97884/7-8-2013 έγγραφό μας

Σημειώνουμε για τις οινοποιητικές επιχειρήσεις που διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α’ 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Παρακαλούνται οι κατά τόπους αρμόδιες ΔΑΟΚ και τα Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. όπως κατά την διάρκεια του τρυγητού πραγματοποιήσουν, απροειδοποίητα, αυστηρούς επιτόπιους ελέγχους στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις και στα σημεία παραλαβής σταφυλιών προς οινοποίηση της περιοχής αρμοδιότητάς τους, κοινοποιώντας στην Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Π.Ε του Υπουργείου μας το πρόγραμμα των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποίησαν καθώς και τα ευρήματα αυτών.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

 

Αριθ. Α2−639/2.7.2014
Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων − κριτήρια κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118)

 

 

Αριθ. Α2−639

(ΦΕΚ Β' 1806/02-07-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1) Της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118).

1.2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

1.3) Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.4) Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».

1.5) Του Π.Δ. 85/12 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»

1.6) Του Π.Δ. 89/14 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.7) Του Π.Δ. 118/13 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύστημα διάκρισης


Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών. Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. 

Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα για κάθε πωλητή.

Άρθρο 2
Κριτήρια κατανομής των θέσεων λαϊκών αγορών


Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

α) Η παλαιότητα της άδειας, β) Η ηλικία του δικαιούχου, γ) Η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής, δ) Ο αριθμός των τέκνων του και ε) Οι ημέρες συμμετοχής του σε λαϊκή αγορά.

Κάθε κριτήριο δίνει στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης.

Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Άρθρο 3
Μοριοδότηση


Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια.

Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%.

Για κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά λαμβάνει 15 μόρια.

Άρθρο 4

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 

 

Αριθμ. Γ.Π./οικ. 58430/2.7.2014
Τροποποίηση της Υ.Α. οικ. 49515/10.6.2014 (ΦΕΚ/Β/1530) «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων»

Αθήνα, 02 - 07 - 2014
Aριθ. Πρωτ.: Γ.Π. /οικ.58430

(ΦΕΚ Β' 1805/02-07-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Τηλέφωνο: 210 5230703
e-mail : farmaka@yyka.gov.gr

Θέμα: Τροποποίηση της Υ.Α. οικ. 49515/10-6-2014 (ΦΕΚ/Β/1530) «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων».

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α' 53).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 96/1973 και ιδίως το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 172).

4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» (ΦΕΚ Α'298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 272).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α' 212) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α' 3), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει και το Ν. 1965/1991 (Α' 146).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α'76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40 και 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 16, 17, 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α' 41).

12. Την υπ' αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1049/Β'/29.4.2013), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία "περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση" (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010)».

13. Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ οικ. 86767/10.9.2012 υπουργική απόφαση «Ανάκληση απόφασης εφαρμογής αρμοδιοτήτων τιμολόγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Β' 2462).

14. Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 94274/28.9.2012 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/2012» (ΦΕΚ Β' 2675).

15. Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ. 7789/22.1.2013 (ΦΕΚ Β' 94) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

16. Την υπ' αριθμ. οικ. 69010/18.7.2013 (ΦΕΚ 1814/Β/25-07-2013) υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».

17. Τις διατάξεις της αριθμ. ΓΠ/οικ/90281/30.9.2013 (ΦΕΚ 2467/ Β/02-10-13) υπουργικής απόφασης «Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. εδάφιο α' του Ν. 3816/2010», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α' 6), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν. 3918/2011 (Α' 31) και τις διατάξεις του άρθρου 40 και 51 του Ν. 3918/2011 (Α'31).

19. Την υπ' αριθμ. Γ.Υ./ΟΙΚ. 6161 (ΦΕΚ 2761/Β/30-10-2013) υπουργική απόφαση.

20. Τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013.

21. Το άρθρο 34 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α').

22. Την υπ' αριθμ. Γ.Υ./ΟΙΚ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

23. Το υπ' αριθμ. 89/2014 Π.Δ. ΦΕΚ 134/τ. Α' «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στην υπουργική απόφαση οικ. 49515/3.6.2014, ΦΕΚ Β'/1530/ 10.06.2014, Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων, προστίθεται στο τέλος το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 14: Ποσοστά κέρδους
1. Για τους φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) καθορίζεται ως εξής:
α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ποσοστό έως 7,8% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού,
β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 5,4 % επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού,
γ) για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 4,9% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, όταν αυτή είναι έως 200 €,
δ) για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 1,5% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 200,01 €.
2. Για τα φαρμακεία το ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) καθορίζεται ως εξής:
α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ποσοστό έως 35% επί της χονδρικής τιμής,
β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής,
γ) για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ σύμφωνα με το κάτωθι πίνακα:

Χονδρική Τιμή

Ποσοστό Μικτού Κέρδους(markup) Φαρμακείου

0-50

30.00%

50-100

20.00%

100-150

16.00%

150-200

14.00%

200,01-300

12.00%

300,01-400

10.00%

400,01-500

9.00%

500,01-600

8.00%

600,01-700

7.00%

700,01-800

6.50%

 

Χονδρική Τιμή

Ποσοστό Μικτού Κέρδους(markup) Φαρμακείου

800,01-900

6.00%

900,01-1000

5.50%

1000,01-1250

5.00%

1250,01-1500

4.25%

1500,01-1750

3.75%

1750,01-2000

3.25%

2000,01-2250

3.00%

2250,01-2500

2.75%

2500,01-2750

2.50%

2750,01-3000

2.25%

 

 Τα ανωτέρω ποσοστά μικτού κέρδους αποτελούν ανώτερα όρια στην περίπτωση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τόσο για τους χονδρεμπόρους όσο και για τους φαρμακοποιούς και δύναται αυτοί οικειοθελώς να τα μειώνουν και να προσφέρουν τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές με την προϋπόθεση αναγραφής στο παραστατικό πώλησης.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 38733/29.4.2014
Τροποποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων

Αριθμ. οικ. 38733/29.4.14

(ΦΕΚ Β' 1144/06-05-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α΄ 53).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 96/1973 και ιδίως το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 172).

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» (ΦΕΚ Α΄298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3408/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 272).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α΄ 3), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40 και 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

12. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 16, 17, 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41).

13. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 (ΦΕΚ 1049/Β΄/29.4.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010)».

14. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ οικ. 86767 (ΦΕΚ 2462/Β΄/ 10.9.2012) Υπουργική Απόφαση «Ανάκληση απόφασης εφαρμογής αρμοδιοτήτων τιμολόγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ.».

15. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 94274/28.9.2012 (ΦΕΚ 2675/Β΄/ 28.9.2012) Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/2012».

16. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β΄/16.01.2014) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

17. Την υπ’ αριθμ. οικ. 325/5851/Γ.Π./20.1.2014 (ΦΕΚ 88/Β΄/21.01.2014) Υπουργική Απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».

18. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.οικ. 22405/12.3.2014 (ΦΕΚ 740/ Β΄/26.03.2014) Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄ του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

19. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3816 (ΦΕΚ 6/ Α΄/26.01.2010), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν. 3918/2011 (Α΄31) και τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31).

20. Την υπ’ αριθμ. Γ.Υ./ΟΙΚ. 6161 (ΦΕΚ 2761/Β΄/30.10.2013) Υπουργική Απόφαση.

21. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25.10.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΒ 2912/Β΄/30.10.2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.ΔΥΓ3(α)/οικ./19389/17.12.2012 (ΦΕΚ 3356/Β΄/17.12.2012) κατά την υπ’ αριθμ. 82961/5.9.2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2219/Β΄/09.09.2013).

22. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α79.12.2013).

23. Το άρθρο 34 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄/2.11.2011).

24. Το άρθρο 127 παρ. 6 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/ Α΄/24.03.2014).

25. Την υπ’ αριθμ. ΓΥ/ΟΙΚ. 2567/29.04.2014 εντολή του Υπουργού Υγείας.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 της Υπουργικής Απόφασης οικ.3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) αντικαθίσταται από την κάτωθι: 

Η κατάταξη των φαρμάκων σε clusters όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 1 και 2 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25.10.2012 (ΦΕΚ 2912/Β΄/ 30−10−2012) Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την υπ’αριθμ. 82961/5.9.2013 (ΦΕΚ 2219/Β΄/09−092013) Υπουργική Απόφαση. Η τιμή αναφοράς σε κάθε cluster με φαρμακευτικά σκευάσματα όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνική μορφής καθορίζεται για κάθε διαθέσιμη εναλλακτική περιεκτικότητα. 

Για τον υπολογισμό της Τιμής Αναφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25.10.2012 (ΦΕΚ 2912/Β΄/ 30−10−2012) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389/17.12.2012 (ΦΕΚ 3356/Β΄/ 17−12−2012) και την υπ’αριθμ. 82961/5.9.2013 (ΦΕΚ 2219/Β΄/ 09−09−2013). Για τον υπολογισμό της Τιμής Αναφοράς, τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389/17.12.2012 (ΦΕΚ 3356/Β΄/17−12−2012) Υπουργική Απόφασης εφαρμόζονται επί των γενοσήμων φαρμάκων με χαμηλότερο ΚΗΘ, που συγκεντρώνουν το 20% του συνόλου των πωλήσεων σε όγκο επί των γενοσήμων φαρμάκων του συγκεκριμένου cluster, ανά περιεκτικότητα. 

Συγκεκριμένα, τα γενόσημα φάρμακα κατατάσσονται με βάση το ΚΗΘ με αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από τα φάρμακα με το χαμηλότερο ΚΗΘ και συνεχίζοντας στο αμέσως επόμενο έως το φάρμακο με το υψηλότερο ΚΗΘ. 

Η Τιμή Αναφοράς στη συνέχεια προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των χαμηλότερων ΚΗΘ γενοσήμων φαρμάκων που κατέχουν το 20% σε πωλήσεις κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν τον υπολογισμό των τιμών, ανάμεσα στα γενόσημα φάρμακα του εκάστοτε cluster και ανά περιεκτικότητα.

Οι πωλήσεις προκύπτουν με βάση την δαπάνη για τον ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση επιλογής από τον ασθενή φαρμακευτικού σκευάσματος με λιανική τιμή που συμπίπτει με την ασφαλιστική τιμή, ο ασθενής καταβάλλει το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής του. 

Στις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου. 

Στις περιπτώσεις που η λιανική τιμή του φαρμάκου είναι χαμηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, η διαφορά μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης, αφαιρείται από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή του ασθενούς, έως το ήμισυ αυτής.

 

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 38714/28.4.2014
Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

 

 

Αριθμ. οικ. 38714 

(ΦΕΚ Β' 1144/06-05-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 1965/1991.

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 101754/4.11.2013 (ΦΕΚ 2840/Β΄/07−11−2013) Υπουργική Απόφαση «Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμένων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/127858 (ΦΕΚ 284/Β΄/05−02−2004) Υπουργική Απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» (κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)».

4. Το Π.Δ. 187/2009 (Α΄ 214).

5. Το Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221).

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 325/5851/Γ.Π./20.1.2014 (ΦΕΚ 88/Β΄/21−01−2014) Υπουργική Απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/26−01−2010), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 και τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02−03−2011).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/01−03−2012).

11. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 10 της παραγράφου ΣΤ της υποπαραγράφου ΣΤ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/02−04−2014).

12. Το από 25−04−2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου του Υπουργού Υγείας προς τη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων.

13. Το Π.Δ. 95/2000 του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

14. Το Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

15. Το Π.Δ. 119/25.6.2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Την υπ’αριθ. ΓΥ./ΟΙΚ. 6161 (ΦΕΚ 2761/Β΄/30−10−2013) Υπουργική Απόφαση.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

18. Την υπ’ αριθμ. ΓΥ/ΟΙΚ. 2568/28.4.2014 εντολή του Υπουργού Υγείας, 

αποφασίζουμε:

1. Οι τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων όπως προκύπτουν από την εκάστοτε έκδοση δελτίου τιμών φαρμάκων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελούν ανώτατες τιμές.

2. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν απεριόριστες εκπτώσεις επί της τιμής παραγωγού προς τους χονδρεμπόρους, τους φαρμακοποιούς, τους συνεταιρισμούς και τα δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία, για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

3. Οι χονδρέμποροι μπορούν να παρέχουν απεριόριστες εκπτώσεις επί της τιμής χονδρεμπόρου προς τους φαρμακοποιούς και τα νοσοκομεία, για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

4. Οι φαρμακοποιοί δύναται να πωλούν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα σε τιμές απεριόριστα χαμηλότερες από τις ανώτατες τιμές, όπως αυτές διαμορφώνονται στο εκάστοτε δελτίο τιμών φαρμάκων, με την προϋπόθεση αναγραφής στο παραστατικό πώλησης.

5. Οι συναλλαγές μεταξύ παρασκευαστών, συσκευαστών, εισαγωγέων, χονδρεμπόρων, φαρμακοποιών, συνεταιρισμών και δημοσίων ή ιδιωτικών νοσοκομείων, που αφορούν μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, γίνονται με βάση τους κανόνες της αγοράς και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε περιορισμό ή υποχρεωτική πίστωση. Ειδικότερα, στην Υπουργική Απόφαση οικ. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ
64) στο άρθρο 4, η δίμηνη πίστωση των παραγράφων 3 και 4 δεν ισχύει για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως και οι προβλέψεις του άρθρου 9. Επιπρόσθετα, στην Υπουργική Απόφαση 325/5851/22.1.2014 (ΦΕΚ 88) στο άρθρο 4, η δίμηνη πίστωση των παραγράφων 3 και 4 δεν ισχύει για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως και οι προβλέψεις του άρθρου 9.

Η έναρξη ισχύος της παρούσης αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ


Αριθ. πρωτ.: Υ1γ/Γ.Π. οικ.30352/7.4.2014
Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου

Αθήνα 7/4/2014
Αριθ.πρωτ. Υ1γ/Γ.Π. οικ.30352

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση Ταχ Κώδικας Πληροφορίες και ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
: Αριστοτέλους 17 : 101 87
Π. Μωραίτου -
Σ. Λαζαρίδου Τηλέφωνο : 2132161343 -
2132161352 Φαξ: 2105237384, 2108821333

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου.


ΣΧΕΤ: 1) Ο Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/τ.α./5-9-40)/ Περί Υγειονομικών Διατάξεων.
2) Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/ τ.α.10-3-2000).
3) Ο Νόμος 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ 176/ τ.α', 11-07-2005)/όπως ισχύει.
4) Ο Νόμος 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 197 /τ.α. 6-8-2003), όπως ισχύει.
5) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ τ.α./7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
6) Ο Νόμος 3868/2010 (ΦΕΚ τ.α. 3-8-2010), «Περί αναβάθμισης του ΕΣΥ    και άλλων διατάξεων περί απαγόρευσης του καπνίσματος».
7) Ο Νόμος 3918/2011 (ΦΕΚ τ.α. 2-3-2011), «Διαρθρωτικές αλλαγές ...ΕΣΥ».
8) Ο Νόμος 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α. 2-11-2011), «Ανασυγκρότηση φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης....και άλλες διατάξεις», άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε).
9) Ο Νόμος 4075/2012 (ΦΕΚ 89 τ.α. 11-4-2012) «Θέματα Κοιν. Ασφάλισης ... Ασφαλιστικών φορέων», άρθρο 58
.
10) Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 104720 (ΦΕΚ1315, τ.β. 25/8/2010), σε εφαρμογή του (5) σχετ. νόμου.
11) Η με αρ. Υ1/Γ.Π./οικ 93828/18-8-2011 (ΦΕΚ 2026/τ.β. /12-9-2011 «Καθορισμός όρων.. .εντός καζίνο και κέντρων διασκεδάσεως.. .άνω των 300 τ.μ.».
12) Η με αρ. Υ1/Γ.Π.οικ. 134274 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2931 τ.β. /22-12-2011 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης »
13) Η Υγειονομική Διάταξη με Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 τ.β ), 8/10/2012. «Υγειον. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργείας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
14) Η με ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ εγκύκλιος μας με σικ. αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π 9420/19-1-2012 «Παροχή συσσιτίων και τροφίμων... ομάδες», προς τους εμπλεκόμενους φορείς ανά την επικράτεια.
15) Οι υπ' αρ. 178/02,852/04 και 882/04 Κανονισμοί της Ε.Ε.
16) Οι σχετικές εγκύκλιοι των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
17) Η ΔΥΓ2/Γ/Π/ σικ. 38295/2007 ( ΦΕΚ 630/τ.β./26-4-07) ΚΥΑ, με τη διόρθωση σφαλμάτων ( ΦΕΚ 986)τ.β. /18-6- 07, τροποποίηση της ΚΥΑ Υ2/οικ. 2600/01 "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης''
18) Η Α1β/4841/79 ( ΦΕΚ 696/τ.β/21-8-79) ΥΓ. Διάταξη "περί ποιότητας εμφιαλωμένων νερών
19) Το 433/83 ( ΦΕΚ 163/τ.α/9-11-83) " όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών''
20) Η Γ1/443/73 ( ΦΕΚ 87/τ.β. 24-1-73)"περί κολυμβητικών δεξαμενών
21) Η Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/τ.β. /2-10-85) "Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κ. Δ. και Λ.Κ."
22) Η ΔΥΓ2/οικ. 70777/12-7-12 εγκύκλιος " Πρόληψη νόσου των λεγεωνάριων

Ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και της γενικότερης εποπτείας για την παρακολούθηση εφαρμογής των Υγειονομικών Διατάξεων, κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο να επισημάνει την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται η ανάγκη ελέγχου στις εξής κατηγορίες:

Α. Δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

- Στις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, σε όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών όπως οι υπεραγορές τροφίμων, τα cash and carry, οι αποθήκες χονδρικού εμπορίου, τα κρεοπωλεία, τα παντοπωλεία, τα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, οι κάβες -ξηρών καρπών, σε αρτοποιεία, πρατήρια άρτου λόγω της αυξημένης ζήτησης των ημερών κ.λ.π. Στις παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, προϊόντων σοκολάτας, παγωτών κ.λ.π.

- Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες παρασκευάζουν, ή προσφέρουν τρόφιμα και ποτά όπως εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες ζαχαροπλαστεία, κ.λ.π

- Στις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής τροφίμων και ποτών (logistics providers), οι οποίες λόγω των ημερών δέχονται μεγάλες ποσότητες τροφίμων προς αποθήκευση,

- Στους μεταφορείς που χρησιμοποιούν ειδικά αυτοκίνητα πώλησης προϊόντων.

- Στις επιχειρήσεις αναψυχής όπως καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, χώρους εκδηλώσεων στεγασμένους και υπαίθριους, στους οποίους υπάρχει αυξημένη κίνηση λόγω των εορτών,

- Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως ξενοδοχεία, κομμωτήρια κ.λ.π., τα οποία λόγω της εορταστικής περιόδου θα έχουν αυξημένη κίνηση,

- Στους παρασκευαστές οι οποίοι πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. Αυτοί μπορούν να δραστηριοποιηθούν είτε σε σκηνές, είτε σε πάγκους, είτε σε περίπτερα, κ.λ.π σε χώρους εμποροπανήγυρων, σε υπαίθριες αγορές, εντός εκθεσιακών κέντρων κ.λ.π), που οργανώνονται λόγω των εορτών. Επίσης σε μικροπωλητές με τροχήλατα οχήματα, παρασκευής και διάθεσης τροφίμων, γλυκών, ροφημάτων κ.λ.π (street food).

Επίσης οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση μη θερμικά επεξεργασμένων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στους εργαζόμενους σε όλες τις επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος (λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής, ατομική καθαριότητα, πιστοποιητικά υγείας κ.λ.π)

- Στις εγκαταστάσεις των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σταθμών τρένων, αεροδρομίων και λιμανιών, καθώς και στα κάθε είδους μέσα μαζικής μεταφοράς,

- Στα Δημόσια θεάματα (θέατρα, συναυλιακούς χώρους κ.λ.π). Ιδιαίτερη προσοχή επίσης επιβάλλεται: στα μαγειρεία, εστιατόρια, κυλικεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους υγιεινής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κλινικών, θεραπευτηρίων, οίκων ευγηρίας, ιδρυμάτων και φορέων πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας κ.λ.π.

- σε χώρους παραμονής και σίτισης αστέγων, σε χώρους εστίασης και υγιεινής κατασκηνώσεων, ο στις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων.

Ιδιαίτερη προσοχή επίσης πρέπει να δίδεται στον έλεγχο των εγκαταστάσεων και των τροφίμων, κυρίως των ευαλλοίωτων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων καθώς και στην εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο και αφού προηγηθεί η απαιτούμενη συνεννόηση με τα εργαστήρια, με τα οποία η υπηρεσία σας συνεργάζεται (Κ.Ε.Δ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ, περιφ. Εργαστήρια του ΕΦΕΤ, εργαστήρια ιατρικών σχολών κ.λ.π), να διενεργείτε δειγματοληψίες τροφίμων και ποτών, με σκοπό τον μικροβιολογικό έλεγχο αυτών.

Β. Υγειονομικής προστασίας περιβάλλοντος

Ειδικότερα:

• Στα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων επεξεργασίας των αποβλήτων (έλεγχοι, δειγματοληψίες κ.λπ) και της υγειονομικά αποδεκτής διάθεσης τους, καθώς επίσης και τήρηση βιβλίων σωστής λειτουργίας που θα ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στις εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων αλλά και εν γένει των υπαίθριων θερέτρων, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινών συνθηκών λειτουργίας καθώς και διαχείρισης αποβλήτων (υγρών, στερεών κ.λ.π) για υγειονομικά αποδεκτή επεξεργασία και διάθεσή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες απαιτείται:

• στη λειτουργία των υδρευτικών συστημάτων και των δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού, τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς

• στην ποιότητα νερών στο υδραυλικό σύστημα των κλιματιστικών μηχανημάτων τους για τη διασφάλιση ποιότητας νερού απαλλαγμένου λεγεωνέλας. Για το ανωτέρω θέμα, σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη πιστής εφαρμογής της ΔΥΓ2/οικ. 70777/12-7-12 ' 'Πρόληψη νόσου λεγεωνάριων''

• στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (κοινών και επικίνδυνων) ως προς τις διαδικασίες συλλογής και διάθεσης αυτών. Επίσης απαιτείται λήψη μέτρων για την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (π.χ. στις ακτές, στα κάμπινγκ, στους δρόμους κ.λ.π) σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α.

• Στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από την Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη άδεια, θα ελέγχεται η τήρηση βιβλίων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και γενικά η τήρηση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται από την άδεια. Απαιτούνται επίσης συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι, αλλά και υγειονομικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση της αποδοτικής λειτουργίας τους.

• Στις πηγές υδροληψίας να γίνονται υγειονομικές έρευνες από τους υπεύθυνους ύδρευσης, καθώς και για τα μέτρα προστασίας αυτών και συχνός δειγματοληπτικός έλεγχος στα υδραγωγεία και στα δίκτυα ύδρευσης, ενώ θα παρακολουθείται η εφαρμογή της απολύμανσης του νερού σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις και εγκυκλίους.

• Στις ακτές κολύμβησης να γίνονται συνεχείς δειγματοληψίες θαλασσινού νερού και επαναλαμβανόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν επιμολύνσεις των ιδιαίτερα ευαίσθητων αυτών χώρων.

• Στα Κέντρα Διασκέδασης και Λοιπά Καταστήματα με μουσική, να διενεργούνται ηχομετρήσεις, για την τυχόν καταστολή προβλημάτων ηχορύπανσης και να λαμβάνονται πάραυτα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

• Στην ποιότητα εμφιαλωμένων νερών, με ελέγχους και δειγματοληψίες, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων, τόσο στα εργοστάσια εμφιάλωσης (πηγή, γραμμή παραγωγής, αποθήκευση), όσο και στους χώρους εμπορίας αυτών.

Επισημαίνεται επίσης ότι:

I. Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού θα πραγματοποιούνται σε εργαστήρια αναλύσεων τα οποία θα διαθέτουν την απαιτούμενη από την νομοθεσία διαπίστευση ή διασφάλιση ποιότητας, όπως ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια ή Δημόσια κεντρικά και Περιφερειακά εργαστήρια τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις του παρατήματος III της σχετικής (στ) νομοθεσίας

Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών θα πραγματοποιούνται σε Δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά που θα διαθέτουν ειδική άδεια για την εκτέλεση των αναλύσεων

II. Οι υγειονομικοί έλεγχοι θα γίνονται:

> με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν ιδιαίτερα στην αποφυγή κάθε είδους περιβαλλοντικής ρύπανσης αλλά και την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα.

> με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, προκειμένου να προστατευθεί και διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία.

Επιπρόσθετα σας επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται εάν υπάρχουν ειδικές πινακίδες αναρτημένες με το σήμα απαγόρευσης του καπνίσματος στους ανάλογους χώρους, εάν υπάρχουν τασάκια κ.λ.π στα τραπέζια πελατών, εάν υπάρχει το απαιτούμενο βιβλίο αναφοράς και καταγραφής ελέγχων σε εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Τέλος θεωρείται δεδομένη η επιβολή κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών), στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, από τις οποίες είναι δυνατό να προκληθεί κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία.

Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περ. Ενοτήτων κατά τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.

Της εγκυκλίου μας αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας. Τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων παρακαλούμε όπως αποσταλούν άμεσα και στην Υπηρεσία μας.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ