Άρθρο 4 - Νομοθεσία Υπαίθριου εμπορίου - Πρόστιμα - Κατοχή ισχύουσας αδείας - Πώληση Προϊόντων - Τήρηση ωραρίου - Πώληση εκτός του χώρου της λαϊκής αγοράς -

Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

α) για παντελή έλλειψη άδειας υπαίθριου εμπορίου, πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και για μη κατοχή ισχύουσας άδειας κατά τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία επιβολής προστίμου ορίζεται ότι εφόσον ο ελεγχόμενος δηλώσει ενυπόγραφα στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ» ότι διαθέτει μεν άδεια σε ισχύ αλλά δεν την φέρει μαζί του κατά τη στιγμή του ελέγχου και θα την προσκομίσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών, τότε τα ελεγκτικά όργανα επιβάλουν μεν σε βάρος του το διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αλλά εφόσον την προσκομίσει κατά τα ανωτέρω, τότε ο προϊστάμενος αυτός επιβάλει πρόστιμο 500 ευρώ για την παράβαση μη κατοχής τη στιγμή του ελέγχου

β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου χώρου της λαϊκής αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε μια από τις εν λόγω παραβάσεις,

- για μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 15 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/ Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5α και β της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5ε της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ.Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ.

δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για διάθεση προϊόντων που συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.

ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 10 Βα της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β731-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης (ελλειποβάρεια), πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 14 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει.

στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4264/2014, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου και χώρου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

Αριθ. Α2-797/29.8.2014
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια

Αριθ. Α2-797

(ΦΕΚ Β' 2398/09-09-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις άρθρου 33 παρ. 6 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α'/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και λοιπές διατάξεις».

2. Τα άρθρα 7α, 7β του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α'/1995), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α'/1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 51/Α'/1996).

5. Το Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή - Αρμοδιότητες» (ΦΕΚ 156/Α'/1997).

6. Το Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

7. Το Ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 258/Α'/2008) όπως ισχύει.

8. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/Α'/2010).

9. Το Ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση, εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων και ειδικότερα το άρθρο 9 για τη Στελέχωση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (ΦΕΚ 189/Α'/2010).

10. Το Ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 10 (ΦΕΚ 184/Α'/2012).

11. Το άρθρο 235 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α'/2012).

12. Τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α'/2013).

13. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». (ΦΕΚ 141/ Α'/2012).

15. Π.Δ 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ 85/2012 (Α'141)- Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

16. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α'/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α'/08-08-2013) Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

18. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις».

19. Την υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) Υπουργική απόφαση «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) όπως κάθε φορά ισχύει.

20. Το Π.Δ. 88/2014 (ΦΕΚ 133/Α'/10-06-2014) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

21. Την υπ' αριθ. 34658/04-07-2014 (ΦΕΚ Β'/1825), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

22. Την ανάγκη έκδοσης Διοικητικής Πράξης με την οποία θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τον τρόπο τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 33 του Ν.4264/2014.

Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4264/2014 σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 39 αυτού, είναι τα εξής:

(α) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 7α του Ν. 2323/1995 Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ).

(β) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

(γ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

(δ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών.

(ε) Οι υπηρεσίες και τα όργανα των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.

(στ) Οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

(ζ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων.

(η) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους.

(θ) Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).

(ι) Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.

2. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα ενεργούν μόνα τους ή από κοινού. Η υπηρεσία που είναι αρμόδια σε περίπτωση συγκρότησης κλιμακίων ελέγχων είναι υποχρεωμένη να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται κατωτέρω ως Παράρτημα Α, στην οποία θα μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής. Το ως άνω ελεγκτικό όργανο (Κλιμάκιο) υποχρεούται να επιδεικνύει την εντολή στον ελεγχόμενο κατά την έναρξη του ελέγχου.

3. Σε περίπτωση συγκρότησης μικτού κλιμακίου ελέγχου, ο προϊστάμενος της επισπεύδουσας τον έλεγχο υπηρεσίας αποστέλλει εγκαίρως ειδοποίηση στις άλλες υπηρεσίες ελέγχου που θα απαρτίσουν το μικτό κλιμάκιο προκειμένου να υποδειχθούν άμεσα οι υπάλληλοι ή τα όργανα που θα συμμετάσχουν σε αυτό. Η εντολή ελέγχου που εκδίδεται από τον προϊστάμενο κατά τα ανωτέρω, επέχει και θέση συγκρότησης του μικτού κλιμακίου ελέγχου.

Άρθρο 2

1. Τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται σε περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση να συντάσσουν άμεσα στον χώρο ελέγχου «Εκθεση Βεβαίωσης Παράβασης» εις τριπλούν. Το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στην Έκθεση αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος του παραβάτη πωλητή, ο χρόνος και τόπος τέλεσης της παράβασης, η συνοπτική περιγραφή της παράβασης, η συγκεκριμένη διάταξη νόμου που παραβιάστηκε καθώς και το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο. Σε κάθε περίπτωση ο ελεγχόμενος δικαιούται να καταθέσει τις απόψεις του στο προβλεπόμενο πεδίο με τίτλο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ». Η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαίωσε την παράβαση και από τον παραβάτη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής οι υπάλληλοι ελεγκτές συμπληρώνουν το πεδίο με την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και υπογράφουν για την επιβεβαίωση της άρνησης.

Το πρωτότυπο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης μόλις συμπληρωθεί παραδίδεται άμεσα στον ελεγχόμενο. Αντίγραφο της Έκθεσης παραδίδεται εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τα ελεγκτικά όργανα στην υπηρεσία που εξέδωσε την εντολή ελέγχου, η οποία το καταχωρεί άμεσα στο σχετικό αρχείο παραβάσεων που τηρεί. Το τρίτο αντίγραφο παραμένει ως στέλεχος και τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.

2. Στο εν λόγω αρχείο παραβάσεων καταχωρούνται όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία της έκθεσης που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της υπόθεσης.

3. Όταν οι έλεγχοι διενεργούνται από μικτά κλιμάκια ελέγχου, η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη των μικτών κλιμακίων που αναγράφονται στην εντολή ελέγχου και διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος Υπηρεσίας» της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης.

Άρθρο 3

1. Σε περίπτωση καταβολής του ημίσεως του προστίμου εντός των τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του Ν.4264/2014, το προσκομισθέν αποδεικτικό κατάθεσης συσχετίζεται με την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης και η υπόθεση αρχειοθετείται, με ενημέρωση του σχετικού Μητρώου.

2. Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από τον ελεγχόμενο κατά της πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας που επιβλήθηκε το πρόστιμο, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη κοινοποίησή της σε αυτόν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Ν. 4264/2014, η Περιφέρεια οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την υπηρεσία που επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο.

3. Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Περιφερειάρχη εντός τριάντα (30) ημερών ή δεν προσκομισθεί αποδεικτικό κατάθεσης του ημίσεως του προστίμου, μετά την παρέλευση τριάντα πέντε (35) ημερών, κινείται από την υπηρεσία που επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο η σχετική διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, διαβιβάζοντας αρμοδίως την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης. Συγκεκριμένα:

α) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από Κλιμάκιο Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης της Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ που υπάγεται ο ελεγχόμενος, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

β) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων, η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης κατατίθεται στην αρμοδία υπηρεσία τους για την εν συνεχεία βεβαίωση και είσπραξη σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται στον ειδικό κωδικό του οικείου δήμου που βεβαιώθηκε η παράβαση.

γ) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από υπηρεσίες ή από αρμόδιο όργανο των Περιφερειών, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται στην αρμοδία ΔΟΥ του ελεγχόμενου. Τα εισπραττόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώθηκε η παράβαση.

δ) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από λοιπές αρμόδιες αρχές, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης της Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ που υπάγεται ο ελεγχόμενος, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

ε) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο συμπράττουν ελεγκτικά όργανα από συναρμόδιες υπηρεσίες, το αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ όπου υπάγεται ο ελεγχόμενος από την υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος Υπηρεσίας» της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης.

Άρθρο 4

Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

α) για παντελή έλλειψη άδειας υπαίθριου εμπορίου, πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και για μη κατοχή ισχύουσας άδειας κατά τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία επιβολής προστίμου ορίζεται ότι εφόσον ο ελεγχόμενος δηλώσει ενυπόγραφα στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ» ότι διαθέτει μεν άδεια σε ισχύ αλλά δεν την φέρει μαζί του κατά τη στιγμή του ελέγχου και θα την προσκομίσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών, τότε τα ελεγκτικά όργανα επιβάλουν μεν σε βάρος του το διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αλλά εφόσον την προσκομίσει κατά τα ανωτέρω, τότε ο προϊστάμενος αυτός επιβάλει πρόστιμο 500 ευρώ για την παράβαση μη κατοχής τη στιγμή του ελέγχου

β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου χώρου της λαϊκής αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε μια από τις εν λόγω παραβάσεις,

- για μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 15 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/ Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5α και β της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5ε της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ.Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ.

δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για διάθεση προϊόντων που συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.

ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 10 Βα της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β731-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,

- για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης (ελλειποβάρεια), πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 14 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει.

στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4264/2014, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου και χώρου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

Άρθρο 5

Στην παρούσα προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής υπόδειγμα εντύπου Εντολής Ελέγχου ως Παράρτημα Α και υπόδειγμα εντύπου Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης ως Παράρτημα Β.

Άρθρο 6

Από την θέση σε ισχύ της παρούσας παύει να ισχύει η υπ' αριθ. Α2-1149/2004 (ΦΕΚ 873/Β'/2004) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

 

Αριθμ. Α2-704/22.7.2014
Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α'118)

 

 

Αριθμ. Α2-704

(ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1) Της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118).

1.2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

1.3) Του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ Α'185) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.4) Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ Α' 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».

1.5) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α'141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

1.6) Του Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.7) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α'152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

1.8) Της με αριθμό 34658/4.7.2014 (ΦΕΚ 1825/Β) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύνθεση Τριμελών Επιτροπών


Οι Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατά το άρθρο 11 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118) συστήνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανά Περιφερειακή Ενότητα και δήμο και αποτελούνται από:

α) το Δήμαρχο του Δήμου με αναπληρωτή έναν Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας,

β) τους Πρόεδρους των οικείων Αγροτικών Συλλόγων. Στην πράξη συγκρότησης της Επιτροπής περιλαμβάνονται οι Πρόεδροι όλων των Συλλόγων, σε κάθε συνεδρίαση όμως, παρίσταται, κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός. Σε περίπτωση που στην περιοχή δεν υπάρχει οικείος αγροτικός σύλλογος, ορίζεται ως β' μέλος της επιτροπής ένας υπάλληλος του δήμου Γ' βαθμού και άνω. Αντίστοιχα ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.

γ) το γεωπόνο, όταν εξετάζεται αίτημα παραγωγού για διάθεση προϊόντων φυτικής προέλευσης ή τον κτηνίατρο, όταν εξετάζεται αίτημα παραγωγού για διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.

Τα μέλη (β) και (γ') της επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν σε παραπάνω από μία τριμελείς επιτροπές.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά Έκδοσης Βεβαίωσης των Τριμελών Επιτροπών


Α) Αρμόδια τριμελής επιτροπή για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η επιτροπή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάρχει η γεωργική εκμετάλλευση ή η εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου. Προκειμένου να αποφανθεί η εν λόγω επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός αγροτικών προϊόντων υποβάλλει αίτηση στην αρχή έκδοσης της άδειας, ένα μήνα πριν από την έναρξη της συγκομιδής, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) αντίγραφο του εντύπου Ε9 με το υφιστάμενο κατά το χρόνο της αίτησης περιουσιολόγιο, με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS

2) αντίγραφα μισθωτηρίων για μισθωμένα κτήματα, δεόντως υπογεγραμμένα και με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS (www.gsis.gr), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί, κατά τα ισχύοντα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες) το μισθωτήριο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας και να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί κατά τα ισχύοντα, κατά το προηγούμενο, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, έτος.

3) Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ) και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
«Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παραγωγικής μου άδειας θα διαθέτω την παραγωγή μου σε λαϊκές αγορές. Σε περίπτωση διάθεσης κατά την ίδια περίοδο μέρους της παραγωγής μου σε εμπόρους ή μέσω Συνεταιρισμών, ή σε περίπτωση αποθήκευσης, υποχρεούμαι άμεσα (εντός 10 ημερών από την ημερομηνία διάθεσης- αποθήκευσης) να ενημερώσω την αδειοδοτούσα αρχή υποβάλλοντας αντίγραφα των σχετικών παραστατικών διακίνηση, εμπορίας, αποθήκευσης».

Β) Επί πλέον δικαιολογητικά υποβάλλουν κατά περίπτωση:

1) Οι δραστηριοποιούμενοι στην αυγοπαραγωγό πτηνοτροφία, την άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α'52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βεβαίωση του ωοσκοπικού κέντρου που χρησιμοποιεί ο παραγωγός, καθώς και αντίγραφα των τελευταίων τιμολογίων αγοράς των ωοπαραγωγών ορνίθων και των πτηνοτροφών.

2) Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και ανθέων, τις κατά περίπτωση φυτωριακές άδειες παραγωγής και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων.

3) Οι μελισσοκόμοι, βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατά το χρόνο της αίτησης βρίσκονται οι κυψέλες, όταν οι κυψέλες βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας αρμοδιότητας της Τριμελούς Επιτροπής.

4) Οι παραγωγοί πουλερικών και κονίκλων, την άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α'52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, για παραγωγούς, των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα, και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 255610/4.3.2010 (ΦΕΚ Β'327) υπουργική απόφαση.

5) Οι παραγωγοί μεταποιημένων ή συσκευασμένων ή τυποποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α'32).

6) Οι αλιείς, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύουν, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.

7) Οι ιχθυοκαλλιεργητές, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.

8) Οι παραγωγοί τυροκομικών προϊόντων, την άδεια εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α'52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βεβαίωση της επιτροπής σταυλισμού του άρθρου 4 του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α'52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αναφορά στη δυναμικότητα της εγκατάστασης εκφρασμένης σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων, τον πραγματικό αριθμό των ζώων που διαβιούν στην εγκατάσταση, το σύστημα εκτροφής αυτών, σύμφωνα με τις ζωοτεχνικές μεθόδους και τις προβλεπόμενες υγειονομικές προϋποθέσεις και βεβαίωση της εγκεκριμένης μονάδας μεταποίησης (τυροκόμησης) του γάλακτος για τις ποσότητες και τα είδη τυροκομικών προϊόντων που παρήχθησαν από το γάλα του παραγωγού. 

Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, στην οποία θα δηλώνει ότι τα τυροκομικά προϊόντα θα φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης) σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και ότι διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταφορά και πώληση των τυροκομικών προϊόντων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Στην ίδια δήλωση θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας των ειδικών οχημάτων ψύξης.

9) Οι παραγωγοί αλλαντικών, την άδεια της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και τη βεβαίωση της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου. 
Επιπλέον, την απόφαση έγκρισης της εγκατάστασης του παραγωγού, στην οποία γίνεται η μεταποίηση της πρώτης ύλης με τον κωδικό αριθμό έγκρισης της, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, στην οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταφορά και πώληση των αλλαντικών σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας των ειδικών οχημάτων ψύξης.

Άρθρο 3
Έργο Τριμελούς Επιτροπής-Περιεχόμενο Βεβαίωσης


Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. Ν.4264/2014«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118) για την έκδοση ή ανανέωση παραγωγικών αδειών σε λαϊκές αγορές. Ειδικότερα, η Επιτροπή οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο για την ημέρα διενέργειας της αυτοψίας, η οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Για τη διενέργεια της αυτοψίας η Επιτροπή μεταβαίνει σε πλήρη απαρτία και συντάσσει σχετική έκθεση αυτοψίας (συνημμένο υπόδειγμα 3), η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και τον ενδιαφερόμενο, και εάν πρόκειται Συνεταιρισμό, από τον παραγωγό και το νόμιμο εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού. Η Επιτροπή οφείλει να ελέγχει και να επαληθεύει τις καλλιέργειες-εγκαταστάσεις σε σχέση με το περιεχόμενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Ειδικά δε για τους Συνεταιρισμούς, η τριμελής επιτροπή οφείλει να ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων των φακέλων όλων των παραγωγών, τα προϊόντα των οποίων πρόκειται να διαθέσει σε λαϊκές αγορές.

Προκειμένου για προϊόντα γης, η Επιτροπή, με βάση και τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 και τον επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), εκδίδει τη σχετική βεβαίωση με αναλυτική αναφορά στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, πριν από την έναρξη της συγκομιδής της παραγωγής, προσδιορίζοντας παράλληλα την ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής. Επιπλέον, στη σχετική βεβαίωση θα αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών (αυτοψία), η θέση και η έκταση των κτημάτων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), καθώς και η προβλεπόμενη στρεμματική και συνολική ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία.

Για τα λοιπά προϊόντα, η επιτροπή διενεργεί επίσης αυτοψία στο χώρο της εγκατάστασης του παραγωγού και αναγράφει τις συνολικές παραγόμενες ποσότητες για κάθε προϊόν. Ειδικότερα, προκειμένου για μεταποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, στη βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής θα αναγράφονται οι ποσότητες των προς μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων, καθώς και οι ποσότητες των μεταποιημένων προϊόντων που θα παραχθούν.

Η επιτροπή δεν υποχρεούται σε επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) στους αλιείς

β) στους μελισσοκόμους, όταν οι κυψέλες βρίσκονται σε Περιφέρεια εκτός αρμοδιότητας της Τριμελούς Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η αναφορά στη βεβαίωση της περίπτωσης Β3 του άρθρου 2.

Στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής θα καθορίζεται ανάλογα με το προϊόν και η αρχική διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας, η οποία σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών. Η αρχική διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας θα είναι πλήρως και σαφώς αιτιολογημένη και για τον προσδιορισμό της θα λαμβάνονται υπόψη η περίοδος συγκομιδής και η προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής του προϊόντος. Η άδεια ανανεώνεται προκειμένου για αδιάθετες-αποθηκευμένες ποσότητες του προϊόντος, μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά και δε μπορεί να υπερβεί συνολικά τους δώδεκα (12) μήνες, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της αρχικής ισχύος της άδειας και των τυχόν ανανεώσεων. Στην περίπτωση αδιάθετων-αποθηκευμένων ποσοτήτων ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην Επιτροπή, μαζί με την αίτηση που υποβάλλει είκοσι (20) ημέρες πριν τη λήξη της προηγούμενης ισχύος, και υπεύθυνη δήλωση για το χώρο και τις συνθήκες αποθήκευσης και συντήρησης του προϊόντος, καθώς και τα σχετικά παραστατικά διακίνησης προς τις λαϊκές αγορές και τους χώρους αποθήκευσης.

Η Επιτροπή κατόπιν αυτοψίας βεβαιώνει τις αδιάθετες-αποθηκευμένες ποσότητες και την καταλληλότητα του προϊόντος σε σχέση με τις συνθήκες του χώρου συντήρησής του και εκδίδει τη βεβαίωση για την ανανέωση της άδειας.

Η βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 και 2, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 4
Συγκρότηση τριμελών επιτροπών


Ο Περιφερειάρχης, στις αποφάσεις συγκρότησης των τριμελών επιτροπών ορίζει τα τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι διετής και καθήκοντα Προέδρου αυτής ασκεί το πρώτο μέλος της.

Άρθρο 5

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Αριθ. Α2−639/2.7.2014
Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων − κριτήρια κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. Α2−639

(ΦΕΚ Β' 1806/02-07-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1) Της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118).

1.2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

1.3) Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.4) Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».

1.5) Του Π.Δ. 85/12 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»

1.6) Του Π.Δ. 89/14 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.7) Του Π.Δ. 118/13 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύστημα διάκρισης


Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών. Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. 

Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα για κάθε πωλητή.

Άρθρο 2
Κριτήρια κατανομής των θέσεων λαϊκών αγορών


Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

α) Η παλαιότητα της άδειας, β) Η ηλικία του δικαιούχου, γ) Η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής, δ) Ο αριθμός των τέκνων του και ε) Οι ημέρες συμμετοχής του σε λαϊκή αγορά.

Κάθε κριτήριο δίνει στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης.

Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Άρθρο 3
Μοριοδότηση


Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια.

Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%.

Για κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά λαμβάνει 15 μόρια.

Άρθρο 4

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ